Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 22 ОТ ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 29 януари 2009 г., Начало: 9.00 ч.

От общо 51 общински съветници присъстваха 48. Отсъстваха Десислава Атанасова, Бедрос Пехливанян и Георги Пейчев.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, имаме необходимият кворум, откривам 22-ни заседание. Преди да започнем по обичайния си дневен ред има депозирани две декларации, които колеги желаят да направят достояние до русенската общественост. Започваме с декларацията, приета от ПК по култура и религиозни дейности, моля нейният председател да заповяда.

Г-жа Р. Рашкова: Уважаеми господин Кмет, уважаеми господин Председател, колеги, ще ви прочета декларация от името на ПК по култура и религиозни въпроси, която беше приета единодушно от всички нейни членове.
Графити-субкултурата не подмина България, включително и нашия град. Явлението графити отдавна е в Русе. Ние, членовете на ПК по култура не отричаме правото му да съществува и да се определя като култура, мода, изкуство или движение, но сме против онази част от него, която представлява безразборното, вандалско драскане. То обаче придоби скандални размери, които е време да забележим. Ние, съветниците от комисията по култура смятаме, че тази тема трябва да влезе в полезрението на местната власт и обществеността и да се направи необходимото с цел ограничаване увреждането и замърсяването на заобикалящата ни градска среда. Нужни са спешни мерки срещу обезобразяването на фасади, сгради – паметници на културата и архитектурата, пейки, спирки, пътни знаци, витрини и други видове частна или общинска собственост.
Затова се налага да се осигури пространство и за този вид творчество. Ние предлагаме на Кмета на Община Русе и на общинска администрация да намерят или изградят едно или повече места – стени, които да бъдат официално предназначени за подобни изяви, а когато техните автори излизат извън това пространство те, или техните родители да бъдат санкционирани.
Апелираме и към народните представители от нашия регион да станат инициатори за изработването на необходимата нормативна база. Готови сме да съдействаме и с други предложения в тази посока и се надяваме с общи усилия да намерим най-верния път за справяне с проблема.
Благодаря ви за вниманието. Както казах, декларацията беше подписана от всички членове на комисията по култура и ви призовавам тези от вас, които я подкрепят да положат своя подпис също. Благодаря още веднъж.

Г-н Искрен Веселинов: Думата има г-н Мирослав Славчев за декларация.

Г-н Мирослав Славчев: Уважаеми колеги, уважаеми русенци, декларацията е от групата на ПП „Атака”.
В бр. 299 от понеделник, 29.12.2008 г. на русенски ежедневник, в-к „Бряг” излезе заглавие, което гласи: „Какво не успяха да свършат общинските съветници през 2008 г.” Следват кратки изказвания на шефовете на групите в ОбС. Макар ДПС да нямат своя група в съвета общинския съветник Д. Зия в качеството си на съпредседател на група „Развитие” си позволява следните слова: „Местният парламент в Русе допусна нова форма на възродителен процес”. Без да се спирам пространно на опитите за икономически анализ на д-р Зия по повод световната икономическа криза, с които започва интервюто му, стигаме до следния шокиращ текст: „Подчертавам, че ОбС не успя да преодолее етническото и религиозно противопоставяне между възгледите на различните политически партии. Имам предвид решението за честването на т.нар. „арменски геноцид”, промяна на исторически имена на улици в Русе като „Канлъ дере”, което за мен е нова форма на възродителен процес. Искам да припомня и целенасочената атака срещу джамията „Сеид паша”.
Първо бих желал да заостря вниманието на колегата върху това, че се честват празници, а не масово изтребление на милион и половина арменци. То се нарича геноцид, което е тъжен, срамен и позорен акт от страна на една държава и подобни събития не се честват, а се отбелязват с друг тип церемонии. Може би г-н Зия и ДПС честват като празник безпричинното изтребление на толкова голяма група цивилно население, факт, който се доказва от това, че същият г-н Зия внесе в съда решението на ОбС – Русе, с което заклеймяваме този позорен исторически факт.
По-нататък в изказването си представителят на ДПС заявява: „Да работя с всички политически сили за премахване на анти-турските и анти-ислямски настроения в ОбС на Русе.” За сетен път г-н Зия се явява в ОбС в качеството си на адвокат на държавата Турция, държава, към която впрочем никой не е отправял обидни квалификации, както и към която и да е друга държава, още по-малко пък към религията ислям. Това не се е случило никога. Вероятно той така и не е разбрал, че атака срещу джамията никога не е имало, имаше гражданска подписка от 3000 подписа на русенци срещу с пъти наднормените нива на шум, които произлизат от електро-акустичната уредба, която е монтирана на минарето на въпросната джамия, която подписка намери подкрепа сред по-голямата част от общинските съветници на Русе и се взе решение за спазване на законно установените норми на шум в крайна сметка.
С безпочвени изказвания от сорта на това, че ОбС на Русе има анти-ислямски настроения г-н Зия за сетен път се опита да подклажда етническо напрежение. Стана вече клише ДПС да инициират етническо напрежение и в последствие да прехвърлят вината за това на патриотични формирования като ПП Атака. В клише се превърна и това ДПС да акцентират вниманието на обществеността върху интересите на очевидно обичаната повече от собствената им Родина държава Турция. За сетен път с поведението си ДПС и представителите му в ОбС – Русе доказват, че са анти-българска организация, която не желае да работи в полза на България, а цялостната й дейност е съсредоточена ревностно да пази интересите на чужда държава. Подобно поведение считаме, че е недостойно за български гражданин, за български политик и за общински съветник.
Предвид това сезираме комисията по етика към ОбС на гр. Русе която да разгледа изказването на г-н Зия, което считаме, че е в разрез с както патриотичните, така и етичните норми, които следва да спазва всеки общински съветник и настояваме г-н Зия да се извини публично на гражданите на Община Русе.

Г-н Искрен Веселинов: По силата на Правилника на ОбС обявявам явна фактическа грешка, която следва в Решение № 418 в края на т. 1 – да се добави името на Бедрос Пехливанян. В Решение № 426 в края на т. 1 да се добави името Кристиян Вълчев. Решение № 410 е допусната грешка, като в т. 2 на решението трябва да се добави следния текст: „За публична собственост се вписва в списъка за имоти ПОС. За същият следва да бъде съставен акт за ОС.”
С това можем да минем към нашия регулярен дневен ред и към неговата тържествена част – полагане на клетва на общински съветник. Ще помоля представителите на ОИК да заповядат и да обявят решението си.

ТОЧКА 1
Полагане на клетва на общински съветник

Представител на ОИК: Уважаеми господин Председател, господин Кмет, дами и господа общински съветници и представители на общинска администрация, с писмо вх. № 474 от 20 декември 2008 г. ОИК бе сезирана от Районна прокуратура – Русе относно влязла в сила присъда на 11 декември 2008 г. по наказателно дело от общ характер на Районен съд – Русе. С цитираният съдебен акт Цветан Недев Стефанов е осъден на 4 г. лишаване от свобода. Като взе предвид присъдата и спазвайки разпоредбите на чл. 30 от ЗМСМА, както и разпоредбите на ЦИК за местни избори, ОИК в Русе на свое заседание от 6 януари 2009 г. с Решение № 410 прекрати предсрочно пълномощията на Цветан Недев Стефанов, избран за общински съветник от ПП „Северна лига”. С решение № 411 от 14 януари 2009 г. ОИК обяви за общински съветник следващия по ред в листата на ПП „Северна лига” Анатоли Стефанов Станев. Решението е влязло в сила, моля г-н Станев да заповяда.

Г-н Анатоли Станев положи клетва на общински съветник.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, дневният ред. Има ли предложения за промени в него, разместване на точки, нови точки и прочие? Г-н Кмета има думата.

Г-н Б. Йотов: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам т. 6 от дневния ред да мине на мястото на т. 25 във връзка с необходимостта от време за пътуване на колегите от София, тъй като е мъгливо, може да закъснеят малко. Т. 10 оттеглям от дневния ред тъй като има отказ от заявителя да ползва това помещение.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, някой има ли противно становище?

Г-н Н. Падалски: Господин Кмет, господин Председател, колеги, моето предложение е т. 10 все пак да остане в дневния ред. При положение, че общината има възможността да отдаде този обект под наем, нека бъде обявен конкурс, може да се яви някой друг кандидат за ползване на този спортен обект. Щом имаме възможност да го даден под наем, нека го пуснем.

Г-н Искрен Веселинов: Г-н Падалски, вносителят има право да изтегли точка по всяко време на заседанието. Не можем да подложим на гласуване оттеглянето на точка. Въпрос на воля на вносителя е в случая.
Други предложения по дневния ред? Ако няма гласуваме предложението за разместване на т. 6 и т. 25. Режим на гласуване.

КВОРУМ – 43. С 42 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се” предложението се прие.

Г-н Искрен Веселинов: Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва на общински съветник
2. Промяна в състава на постоянните комисии
Предложение: председател ОбС
3. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе – к.л.381
Предложение: председател ОбС
4. Отчет на кмета на Община Русе
Предложение: кмет
5. Промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – к.л.377
Предложение: общински съветници
6. Наредба № 2 на ОбС – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – к.л.360
Предложение: кмет
7. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – к.л.374
Предложение: кмет
8. Учредяване право на строеж върху общински недвижим имот в гр.Русе – к.л.363
Предложение: кмет
9. Допълване на решение № 366/20.11.2008 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в Индустриален парк – Русе – к.л.357
Предложение: кмет
10. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения – публична общинска собственост– к.л.376
Предложение: кмет
11. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – к.л.380
Предложение: кмет
12. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.359
Предложение: кмет
13. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост – к.л.358
Предложение: кмет
14. Разпореждане с терен по ул.Независимост № 1А – УПИ VІ-3759 в кв.300 на гр.Русе – к.л.361
Предложение: кмет
15. Удължаване срока на ликвидация на „Инвеститорски контрол” ЕООД – к.л.369
Предложение: кмет
16. Удължаване срока на ликвидация на „Чистота – Русе” ЕООД – к.л.371
Предложение: кмет
17. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.372
Предложение: кмет
18. Решение за кандидатстване с проект „Укрепване на свлачище по откос на бул.Придунавски – Русе” и деклариране наличността на средствата, необходими за финансиране на дейностите по проекта преди те да бъдат възстановени от ОП „Регионално развитие” – к.л.379
Предложение: кмет
19. Изпълнение на проект за реконструкция на пазар „Иван Вазов” – к.л.370
Предложение: кмет
20. Утвърждаване на средна месечна брутна заплата на едно лице от персонала в ОП „Пътно поддържане и сигнализация” – Русе, считано 01.01.2009 г. – к.л.385
Предложение: кмет
21. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2009 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера на таксата за 2009 г.
Предложение: кмет
22. Промени в Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе – к.л.378
Предложение: кмет
23. Преместване на такси – стоянката на ул.Борисова след кръстовището „Борисова – К.Иречек” – к.л.364
Предложение: кмет
24. Приемане на идеен инвестиционен проект за актуализация и преработка на Театрален комплекс – Русе – трети етап – к.л.373
Предложение: кмет
25. Приемане на Наредба за управление на общинските пътища – к.л.362
Предложение: кмет
26. Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Русе – к.л.383
Предложение: кмет
27. Приемане изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л.365 и 366
Предложение: кмет и общински съветници
28. Избор на представители на Община Русе в търговски дружества
Предложение: председател ОбС
29. Финансиране на обучението по СИП „Религия” в училища на територията на Община Русе – к.л.384
Предложение: общински съветници
30. Отпускане на персонална пенсия на Петър Ивайлов Петров – к.л.368
Предложение: кмет
32. Опрощаване на Спаска Димитрова Демирова
Предложение: председател ОбС
33.Опрощаване на Милка Стефанова Георгиева
Предложение: председател ОбС

Файлове