Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 23 ОТ 23-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – РУСЕ, Проведено на 19 февруари 2008 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 50. Отсъства Р. Златарски.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, имаме необходимият кворум, откривам 23-то ни редовно заседание.
Дневният ред е публикуван и ви е раздаден предварително. Имаме няколко предложения за включването на извънредни точки. Те бяха гледани на Председателския съвет. И има едно ново предложение за информация по едно наше решение за концепция за сметосъбиране, ако се сещате, преди две заседания го взехме, г-н Кмета е готов с тази информация и помоли да бъде включена в дневния ред.
Може би по тази точка за детската градина няколко думи г-н Кмете, защо се налага включването й.

Г-н Б. Йотов: Благодаря, г-н Председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, трите допълнителни точки, за които каза г-н Председателя, за изграждане на канализация и пречиствателна станция в с. Николово и с. Басарбово е ясно, става въпрос за финансиране по социално-инвестиционния фонд за изграждане на басейн в детска градина „Здравец”. Кандидатствали сме и сме одобрени. Става въпрос за покрит басейн с топла връзка между трите тела на детската градина, където са в момента 320 деца.

Г-н Искрен Веселинов: Гледани са на Председателски съвет, има позитивно становище, т.е. Правилника е изпълнен, имате думата ако има обратни становища, за преподреждане на дневния ред или нещо друго, моля вземете отношение.

Д-р Т. Константинова: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, длъжна съм по повод на разглежданите допълнителни точки в дневния ред да кажа, че на Председателски съвет имаше и против включването на точката за басейна на детска градина „Здравец”. Защо? Не защото сме против това, че е необходимо за децата да има такъв басейн, но защото поредно, след като много пъти сме говорили на тази тема, беше поднесено предложението в последния момент, не е минало по комисии. Това е една сериозна сума, с която трябва да участва и общината, не че не искаме децата да имат условия за развитие на своите способности, здраве и физика, но всички пледираме обикновено за спазване на правилата, за спазване на реда, на правилника за работа и непрекъснато това се нарушава. Нямаме подробна информация, искрено се надявам, че ще я получим и е редно такива сериозни теми да минават през съответните комисии, сериозно финансиране е това и разбира се смятам, че е редно отново да гласуваме и да видим позициите на целия ОбС дали след като не е минало през комисии, след като не ни е дадена достатъчно информация и сведения, ще гласуваме да влезе в днешното заседание. Благодаря.

Г-н Искрен Веселинов: Допълнително обяснение от Кмета. Предложението на д-р Константинова го тълкувам тази точка да бъде гласувана отделно от останалите, за които няма спор.

Г-н Б. Йотов: Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаема г-жо Константинова, аз ви благодаря за направената забележка. Искам да кажа няколко думи, че ще има подробна информация, има такава, тъй като проекта за да бъде приет като проект, бъдете сигурни, че се гледа под лупа както се казва. Въпросът е, че операторите по оперативните програми не се съобразяват със сесиите на общинските съвети в България, а се отваря дадената приоритетна ос и дадената програма в определен момент. Ние имаме възможност единствено и само да кандидатстваме по социално-инвестиционния фонд. Социално-инвестиционният фонд дава възможност до 400 х.лв. отпускане по проекта. Останалото е съфинансиране от общината. Така че ние говорим за съфинансиране. Да, нямаме друга възможност да намерим никакви средства за изграждане на тази комуникация. Става въпрос за този голям закрит басейн със 660 кв.м. застроена закрита площ. Затова одобрението на този проект от страна на социално-инвестиционния фонд бих казал, че е чест за нас и тези сметки, които са направени и е кандидатствано за тях, ще ви бъдат представени когато се разглежда точката.

Доц. В. Пенчев: Уважаеми дами и господа, все пак ние сякаш започнахме деловата работа, макар че още не сме приели дневния ред, но нека не забравяме, че днес е един знаменателен ден за целия български народ. На 19 февруари преди 136 г. ….

Г-н Искрен Веселинов: Има заявени декларации на тази тема. Нека говорим по дневния ред конкретно. Процедурни въпроси се разискват. Ще ви дам думата, ако искате да кажете няколко думи по въпроса разбира се.

Доц. В. Пенчев: Не само към тук присъстващите, но и чрез медиите към нашите съграждани, но по въпроса аз, позволете ми да не се съглася с предложението на д-р Константинова, смятам, че Кмета е прав, като казва, че това е буквално една чест за нашия град. Ние сме длъжници на младото поколение и специално на децата от детските градини, възможността да се създаде един прекрасен басейн на това място, което сега е една язва в пълния смисъл на думата, там сега има наркотици и какво ли не, който е ходил да го види знае за какво става въпрос. Аз мисля, че ние трябва съвсем съвестно да се отнесем към този въпрос. Нека го включим в дневния ред и да го гласуваме заедно с останалите точки.

Г-н Искрен Веселинов: Благодаря. Понеже стана дебат, колеги, процедурата за едно предложение е мнение, обратно становище и оттам нататък всеки си преценява. Нека не се впускаме в дебат по същество наистина по конкретната тема, с гласуване ще се реши как да се случи, а дебата ще се случи ако влезе в дневния ред. Има ли други предложения по дневния ред?
Гласуваме първо спорната точка за включването на тази детска градина в дневния ред.

КВОРУМ – 45. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” предложението за включване се прие.

Г-н Искрен Веселинов: Подлагам на гласуване останалите извънредни точки.

КВОРУМ – 45 . С 44 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” предложението се прие.

Г-н Искрен Веселинов: Гласуваме като цяло дневния ред.

КВОРУМ – 46 . С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обявяване на имоти – публична общинска собственост – к.л.405
Предложение: кмет
2. Обявяване на общински недвижим имот за имот – публична общинска собственост – к.л.401
Предложение: кмет
3. Предложение за промяна статута на част от имот, държавна собственост и обявяването му от имот публична държавна собственост за имот частна държавна собственост, с оглед последващо придобиване в собственост на Община Русе – к.л.406
Предложение: кмет
4. Вземане на решение за даване съгласие за промяна предназначението на земеделска земя в друга територия в различни населени места в Община Русе, във връзка със ситуиране на нови гробищни паркове – к.л.390
Предложение: кмет
5. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.396
Предложение: кмет
6. Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост – к.л.404
Предложение: кмет
7. Предоставяне на дивечови ниви от горския фонд на Община Русе в землището на с.Тетово за временно и възмездно ползване до 30.05.2010 г. от ДЛС „Сеслав” гр.Кубрат – к.л.403
Предложение: кмет
8. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.397
Предложение: кмет
9. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – к.л.397
Предложение: кмет
10. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – к.л.395
Предложение: кмет
11. Учредяване право на строеж за надстрояване на търговски обект – к.л.394
Предложение: кмет
12. Откриване на публичен търг за продажба на общински недвижим имот в гр.Мартен, местност Ясаците – к.л.404
Предложение: кмет
13. Приемане на подробен устройствен план на пл.Ал.Батенберг в Централна градска част – Русе – к.л.402
Предложение: кмет
14. Предложение за одобряване план за регулация и план за улична регулация на кв.599.1, к-с „Чародейка Г – север” в гр.Русе със сключване предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ – к.л.407
Предложение: кмет
15. Одобряване на обща схема за разполагане на преместваеми обекти във връзка с чл-7, ал.3 от Наредба № 7 и обща схема за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на Община Русе, във връзка с § 2 от ПЗР на Наредба № 12 – к.л.389
Предложение: кмет
16. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – к.л.391
Предложение: кмет
17. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – к.л.374
Предложение: кмет
18. Продължаване дейността на социална услуга „Защитено жилище за лица с тежки психични разстройства” като делегирана държавна дейност – к.л.398
Предложение: кмет
19. Продължаване дейността на социална услуга „Дневен център за възрастни хора с психични увреждания” като делегирана държавна дейност – к.л.399
Предложение: кмет
20. Годишен отчет за 2008 г. за изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на Община Русе – к.л.386
Предложение: кмет
21. Годишен отчет за 2008 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе – к.л.387
Предложение: кмет
22. Определяне на временни приюти за безстопанствени кучета на територията на Община Русе – к.л.388
Предложение: кмет
23. Промяна на решение № 255/17.07.2008 г. относно Програма за овладяване популацията на бездомните кучета на територията на Община Русе – к.л.393
Предложение: общински съветници
24. Питания
25. Изказвания на граждани
26. Откриване на нов паркинг в зоната за кратковременно паркиране к.л.400
Предложение: общински съветник
27. Приемане на Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните клубове в Община Русе – к.л.404
Предложение: кмет
28. Приемане на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе на ОбС – Русе – к.л.392
Предложение: кмет
29. Избор на заместник-председател на Комисия за установяване на конфликт на интереси към ОбС – Русе
Предложение: общински съветник
30. Кандидатстване по проект за изграждане на канализационна мрежа на с.Николово
Предложение: кмет
31. Кандидатстване по проект за изграждане на канализационна мрежа на с.Басарбово
Предложение: кмет
32. Кандидатстване по проект за изграждане на басейн в ЦДГ”Здравец”
Предложение: кмет

Файлове