Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 24 ОТ 24-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 05 март 2009 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 47. Отсъстваха – Христо Белоев, Даяна Коева, Даниела Миткова и д-р Денис Зия. Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, имаме необходимият кворум и можем да открием нашето извънредно заседание, посветено на бюджета на Община Русе. Предварително ви е обявен дневния ред, публикуван и раздаден, очаквам предложения, ако има такива за неговата промяна. Колеги, има ли някой, който желае да направи предложение за промяна на дневния ред? Ако няма предлагам с гласуване да го утвърдим.

КВОРУМ – 36 . С 36 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” – се прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Русе 2008 г.
Предложение: кмет
2. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. и годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2009 г.
Предложение: кмет
3. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация през 2008 г. и годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2009 г.
Предложение: кмет
4. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на Община Русе за 2008 г. и Програма за развитието на туризма през 2009 г.
Предложение: кмет
5. Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Предложение: общински съветници
6. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2009 г.
Предложение: кмет
7. Допълване на Решение № 424, прието с Протокол № 21/18.12.2008 г. на ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
8. Избор на заместник-председател на Комисия за установяване на конфликт на интереси към ОбС – Русе
Предложение: председател ОбС
9. Разглеждане на жалби срещу Списък на семействата, които подлежат на настаняване през 2009 г. в общински жилища
Предложение: председател ОбС
10. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 475/19.02.2009 г

Файлове