Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 25 ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 19 март 2009 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 46. Отсъстваха Д. Миткова, Д. Коева, Хр. Белоев, Пл. Цветков и М. Славчев.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, имаме необходимия кворум, откривам 25-то редовно заседание. Дневният ред предварително е обявен, налага се да гледаме един материал допълнително. Става дума за връщане за ново обсъждане от страна на Кмета на един текст от нашия правилник. Предлагам това да го включим като последна точка в дневния ред с оглед на това евентуално в обедната почивка да можем да се съберем и изкоментираме текста тъй като пристигна вчера, не сме имали възможност да свикваме комисии, нито да го коментираме. Има ли някакви възражения? Да гласуваме включване като последна точка това оспорване. Режим на гласуване.

КВОРУМ – 40. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” предложението се прие.
Г-н Искрен Веселинов: Г-н Кмета току-що обяви, че изтегля т. 19 от дневния ред. Други предложения по дневния ред? Нека го утвърдим с гласуване.

КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет на решенията на Общинския съвет – к.л.414
Предложение: кмет
2. Годишен доклад за изпълнение на общински план за развитие на Община Русе 2007 – 2013 г. през 2008 г. – к.л.413
Предложение: кмет
3. Утвърждаване на списъци на общински жилища, съгласно чл.42, ал.1 от ЗОС – к.л.415
Предложение: кмет
4. Обявяване на недвижим имот за имот – публична общинска собственост – к.л.420
Предложение: кмет
5. Обявяване на земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери за публична общинска собственост – к.л.418
Предложение: кмет
6. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост – к.л.421
Предложение: кмет
7. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от общински недвижим имот, намиращ се в гр.Русе, ул.Червен № 5 на Детска ясла № 1 – к.л.417
Предложение: кмет
8. Отказ за учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – к.л.419
Предложение: кмет
9. Учредяване право на строеж за трафопост – к.л.431
Предложение: кмет
10. Прекратяване на съсобственост чрез замяна на част от общински недвижим имот с част от имот, собственост на физически лица по реда на чл.36, ал.1,т.4 от ЗОС – к.л.416
Предложение: кмет
11. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – к.л.429
Предложение: кмет
12. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.422
Предложение: кмет
13. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – к.л.423
Предложение: кмет
14. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост – к.л.424
Предложение: кмет
15. Получаване мандат от ОбС за гласуване по точки от дневния ред на извънредно Общо събрание на „ЕГГЕД – Русе” АД – к.л.430
Предложение: общински съветници
16. Утвърждаване на Програма „Спорт – 2009” – к.л.436
Предложение: кмет
17. Допълнение на критериите относно Програма „Спорт” – финансиране на спортни клубове – к.л.437
Предложение: общински съветник
18. Решение за обявяване на конкурс за разпределение на вътрешноградските автобусни линии от Общинската транспортна схема. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса – к.л.435
Предложение: кмет
19. Удължаване срока на ликвидация на „Инвеститорски контрол” ЕООД – к.л.433
Предложение: кмет
20. Решение за придобиване на дълготраен материален актив – к.л.425
Предложение: кмет
21. Приемане на краен ликвидационен баланс на „КАРЕ” ЕООД в ликвидация – к.л.426
Предложение: кмет
22. Промяна правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе – к.л.427
Предложение: общински съветници
23. Удостояване на Явор Василев Христов със звание „Почетен гражданин на гр.Русе”
Предложение: общински съветници
24. Отпускане на еднократна финансова помощ
Предложение: председател ОбС
25. Приемане дати за заседания на общинския съвет през третото тримесечие на 2009 г.
Предложение: председател ОбС
26. Избор на контрольор на общинско търговско дружество
Предложение: председател ОбС
27. Разглеждане на жалби на граждани
Предложение: председател ОбС
28. Питания
29. Връщане за ново разглеждане на решение № 487/2009 г. на ОбС – Русе

Файлове