Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 26 ОТ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, ПРОВЕДЕНО НА 31.03.2009 Г., НАЧАЛО 9.00 Ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 49. Отсъстваха Даниела Миткова и Николай Падалски.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: Колеги, проверка на кворума. Имаме необходимият кворум, откривам 26-то заседание на ОбС – Русе, посветено основно на една единствена тема – състоянието на движението и паркирането в ЦГЧ.
По реда на нашия правилник съм длъжен да обявя една техническа грешка в решение№ 510:
1. Точка ІІ на Решение № 510/19.03.2009г да се чете: „На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 2, да бъде проведен конкурс за възлагане на превозите по всички градски автобусни линии от утвърдената с Решение № 694, прието с Протокол № 34/29.07.2005 г., изменено и допълнено с Решение № 374/ Пр.19/20.11.2008 г, Общинска транспортна схема, за срок от 5 (пет) години.”
2. Точка V да се чете: „Възлага на Кмета на Община Русе, в рамките на предоставената му от закона оперативна самостоятелност, да издаде заповед на основание чл. 17, ал.4 от Наредба № 2, съдържаща определените в нормативния акт реквизити. Със заповедта си по чл. 17, ал. 4 от Наредба №2, кметът на общината да разпредели всички градски автобусни линии от утвърдената с решение №694, прието с Протокол №34/29.07.2005 г., изменено и допълнено с Решение № 374/ Пр.19/20.11.2008 г Общинска транспортна схема на групи от линии при спазване на принципа на комбиниране на ефективни с неефективни линии. За всяка група от линии да се определят необходимия брой основни и резервни превозни средства. Със същата заповед да се утвърди конкурсната документация, включително проект на договор за възлагане на превозите, съобразен с предмета на конкурса и изискванията, посочени в настоящото Решение.”
3. Записано в т.5. „НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА” да се чете: „Всяко предложение, на база внесената оферта, формира обща оценка в точки, представляваща комплексна оценка от горните критерии, и определена по следната формула: Обща оценка = 0,7*(К1+К3+К4) + 0,3*К2”
4. В т. Х. Допълнителни разпоредби се добавя текста:
„Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от неговото съобщаване пред Административен съд – Русе.”
Дневният ред ви е раздаден. Имате думата за предложения по него. Има ли такива?
Ако няма, предлагам да го утвърдим с гласуване.

КВОРУМ – 39. С 39 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Промяна в план-сметката за разходите по дейностите, които се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци за 2009 г. – к.л.440
Предложение: кмет
2. Състояние и перспективи на организация на паркирането в централна градска част – к.л.438
Предложение: кмет
3. Определяне на дължимите разходи при използване на техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство в зоните за кратковременно паркиране, за което не е заплатена дължимата такса за кратковременно паркиране – к.л.439
Предложение: кмет
4. Питания
5. Изказвания на граждани

Файлове