Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 27 ОТ ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 20.06.2013 г., начало 9:00 часа.

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: П. Милков, Б. Българинов, Вл. Ковачев, д-р К. Панайотов. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Времето за началото на нашата сесия настъпи. В залата очевидно има достатъчно общински съветници, независимо от това, за да спазим процедурата предлагам да направим проверка на кворума. Моля, проверка. 37 общински съветници са използвали устройствата, за да регистрират присъствието си. Имаме кворум, започваме нашата работа. Моля, за тишина в залата. Колежки и колеги, имате пред себе си проекта за дневен ред, така както той е обсъждан и приет от председателския съвет на 14 юни в петък. Има ли предложение за изменение и допълнение на така предложения дневен ред? Заповядайте г-н Георгиев.
Г-н А. Георгиев: Господин Председател, г-н Кмет, уважаеми колеги. Нашето предложение е да бъде допълнен дневния ред с една точка, която е обсъдена в постоянните комисии. Става въпрос за к.л. 216 относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ на доц. д-р инж. Витков.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря. Има ли други предложения за промени в дневния ред? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението направено от г-н Георгиев да се включи в дневния ред точката за „Почетен гражданин” на г-н Витков. Моля, процедура на гласуване на това предложение.
КВОРУМ – 38. С 28 гласа „за”, 0 „против” и 10 „въздържали се” се прие
Засл. проф. В. Пенчев: Включваме като извънредна точка, точката предложена от г-н Георгиев. Както е установено обикновено като традиция тази точка ще я разгледаме в началото на следобедното заседание. Подлагам на гласуване дневния ред като цяло с така направеното допълнение. Моля, процедура.
КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л.197 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
Предложение: кмет
2. К.Л.224 Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе, в изпълнение на поддейност 5.13 от проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе”,договор BG161PO001/1.4-07/2010/001, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.
Предложение: кмет
3. К.Л.200 Безвъзмездно приемане на активи, изградени по Финансов меморандум на ИСПА мярка: 2005/BG/16/Р/РЕ/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе”, по Лот 2 „Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа – гр. Русе”, от Възложителя – Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ на Бенефициента – Община Русе
Предложение: кмет
4. К.Л.201 Безвъзмездно приемане на активи, изградени по Финансов меморандум на ИСПА мярка: 2005/BG/16/Р/РЕ/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе”, по Лот 1 „Рехабилитация и разширяване на вътрешната водоснабдителна мрежа – гр. Русе”, от Възложителя – Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ на Бенефициента – Община Русе.
Предложение: кмет
5. Изказване на д-р Милко Костадинов
6. Изказване на Георги Манев
7. К.Л.211 Избор на вариант за приватизация на ДКЦ 2 ЕООД
Предложение: кмет
8. К.Л.212 Провеждане на конкурс за управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД
Предложение: кмет
9. К.Л.213 Подновяване на договорите за управление на общинските търговски дружества-лечебни заведения „Диагностично-консултативен център–1–Русе” ЕООД, „Диагностично-консултативен център–2–Русе” ЕООД, “Комплексен онкологичен център–Русе” ЕООД и „Център за психични заболявания–Русе” ЕООД
Предложение: кмет
10. К.Л.222 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост
Предложение: кмет
11. Питания
12. Изказване на Мариян Димитров
13. Удостояване на Доц. д-р инж. Владимир Михайлов Витков със званието „Почетен гражданин на град Русе“
Предложение: общински съветници
14. К.Л.217 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на ПП „ВМРО Българско национално движение”
Предложение: кмет
15. К.Л.219 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в кметство с. Ново село
Предложение: кмет
16. К.Л.220 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – автомат за топли, безалкохолни напитки
Предложение: кмет
17. К.Л.221 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебно заведение
Предложение: кмет
18. К.Л.225 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от спортен имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти”
Предложение: кмет
19. К.Л.214 Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в землището на с. Николово
Предложение: кмет
20. К.Л.198 Съгласие за продажба на общински терен от 39 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XІІ-716 в кв. 22 по плана на град Мартен
Предложение: кмет
21. К.Л.202 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Русе, ул. „16-та”, местност „Люляците 1,2”
Предложение: кмет
22. К.Л.199 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Хаджигенова чешма”
Предложение: кмет
23. К.Л.203 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Русе, местност „Барбуков трап”
Предложение: кмет
24. К.Л.204 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово
Предложение: кмет
25. Оправомощаване на Кмета на Община Русе по вземане на решение за управление на съсобствен имот
Предложение: председател ОбС
26. К.Л.205 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
Предложение: кмет
27. К.Л.206 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе
Предложение: кмет
28. К.Л.209 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
Предложение: кмет
29. К.Л.208 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27 ал.1 от ПМС №1/09.01.2013г. от Бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450/18.02.2013г.- Приложение № 17
Предложение: кмет
30. К.Л.215 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2013 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе
Предложение: кмет
31. К.Л.218 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти с идентификатори 63427. 32.13 и 63427.31.18 по кадастралната карта на гр. Русе, находящи се в местността „Новите лозя“
Предложение: кмет
32. Изказване на Кольо Пазарждиев
33. Предложение за изграждане на велоалея град Русе – лесопарк „Липник”
Предложение: председател ОбС
34. К.Л.207 Откриване на нови групи в целодневни детски градини на община Русе
Предложение: кмет
35. К.Л.210 Одобряване на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
Предложение: кмет
36. Промяна в Решение № 580/25.04.2013 г. на Общински съвет Русе за изготвяне на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Русе по Чл.22 от ЗУО
Предложение: общински съветник
37. К.Л.223 Приемане на Правилник за устройството и дейността на обществения съвет към Общински съвет – Русе
Предложение: общински съветник
 

Файлове