Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 27 ОТ 27-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 16 април 2009 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 съветника присъстваха 48. Отсъстваха Венцислав Калчев, Д. Миткова, д-р Т. Оджаков, Силвия Крушкова.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: „Колеги, проверка на кворума. Регистриралите присъствието си колеги са 32-ма. Имаме необходимият кворум и мога да открия 27-тото заседание на ОбС – Русе.
Преди да минем към деловата част на работата си, позволете ми от името на общинските съветници да поднеса поздравление на г-н Атила Минев, който днес е рожденик, да му пожелаем живот и здраве и несекващ ентусиазъм по посока усвояване на еврофондовете за Община Русе и европейската интеграция /ръкопляскания/
Давам думата на г-н Ал. Неделчев.

Г-н Ал. Неделчев: Аз ще си позволя също от името на колегите от екипа да подаря на колегата Минев един скромен подарък, който е изданието „Исторически атлас на света” на Таймс, понеже е човек, който се интересува от Геополитика и да му пожелая също здраве и успех. /ръкопляскания/.

Г-н А. Минев: Благодаря на всички колеги, който не се е почерпил с бонбон за моето здраве може да го направи. Още веднъж благодаря.

Г-н Искрен Веселинов: Минаваме към деловата част на работата. Имаме едно извънредно предложение, което не можем да не гледаме, става дума за върнатия от Областния управител материал в частта му за паркингите, които сме определили, в частта му за паркинга около съда. Поради специфични изисквания, които има за зоните около съдилищата, има основание това възражение. Предлагам да го оставим като последно в дневния си ред. Има ли някакви предложения за извънредни точки, за размествания на точки от дневния ред?
Г-н Неделчев представлява Кмета на тази сесия, както знаете той е в отпуск.

Г-н Ал. Неделчев: Уважаеми общински съветници, г-н Председател, оттеглям от дневния ред предложението по т.3 за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот.

Г-н И. Веселинов: Има ли колебания относно включването на тази точка на областният управител, мисля, че не би трябвало да има. Гласуваме дневния ред с последна точка, преди питанията и изказванията на гражданите евентуално – разглеждане възражението на областният управител. Процедура на гласуване.

КВОРУМ – 34 . С 34 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” – се прие следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване, въз основа на актове, посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.459
Предложение: кмет
2. Одобряване на пазарни цени за разпоредителни сделки – к.л.447
Предложение: кмет
3. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – к.л.460 – ОТТЕГЛЕНА
Предложение: кмет
4. Разпределение ползването на пасищата, мери – публична общинска собственост в землището на гр.Русе, в кв. Средна кула, Хотанца, Д.Абланово, Семерджиево, Сандрово, Николово, Мартен, Ястребово, Просена, Тетово, Басарбово, Червена вода и Ново село
Предложение: кмет
5. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС – к.л.451
Предложение: кмет
6. Прекратяване на съсобственост в имот по бул.Гоце Делчев № 48 в гр.Русе, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС – к.л.448
Предложение: кмет
7. Корекция в план сметката за покриване на разходите за приватизационен и след приватизационен контрол – к.л.449
Предложение: кмет
8. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – к.л.450
Предложение: кмет
9. Учредяване право на строеж за пристрояване на външно стълбище – к.л.442
Предложение: кмет
10. Учредяване на възмездно право на строеж на недвижим имот, описан в акт за ЧОС № 5678/2009 г. – к.л.443
Предложение: кмет
11. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – к.л.452
Предложение: кмет
12. Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.455
Предложение: кмет
13. Обявяване на имот – ПОС за имот – частна общинска собственост – к.л.453
Предложение: кмет
14. Придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти – частна държавна собственост
Предложение:кмет
15. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници в гр.Русе – к.л.445
Предложение: кмет
16. Изпълнение на решение № 417, прието с протокол № 21/18.10.2008 г. на ОбС – Русе – к.л.441
Предложение: кмет
17. Корекция на бюджета на общината за 2009 г. – к.л.462
Предложение: кмет
18. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2009 г. – к.л.456
Предложение: кмет
19. Промяна в средната месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала на „Радио Русе” – вх.№272
Предложение: кмет
20. Допълване и промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи – к.л.457
Предложение: кмет
21. Оптимизация на училищната мрежа на Община Русе за учебната 2009/2010 г.
Предложение: кмет
22. Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ на ОбС – Русе – к.л.446
Предложение: кмет
23. Промяна на Наредба № 2 на ОбС – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – к.л.454
Предложение: кмет
24. Отпускане на персонална пенсия – к.л.458
Предложение: кмет
25. Ново обсъждане на решение № 519/19.03.2009 г.
Предложение: председател ОбС
26. Даване съгласие за участие на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД като партньор в проект на ПГЗХТ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр.Русе
Предложение: кмет
27. Ново обсъждане на решение № 522/3.03.2009 г.
28. Питания

Файлове