Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 28 ОТ ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 11.07.2013 г., начало 9:00 часа.

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: д-р И. Стоянов, Ст. Станчев и проф. Р. Иванов. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Времето за начало на нашето заседание вече мина. Въпреки, че се вижда, че злата е пълна да направим проверка на кворума преди да започнем. С устройства са гласували 34 общински съветници, в залата има повече очевидно. Имаме кворум, можем да започнем нашата работа. Преди да пристъпим към разглеждане на дневния ред, както всички знаем общинският съветник Венцислав Калчев стана областен управител, което наложи необходимостта така, както е по ЗМСМА следващия от листата на съответната политическа партия, в случая на БСП да бъде включен, както е съгласно изискванията на закона той следва да положи клетва. Давам думата на г-н Иван Иванов. Заповядайте, г-н Иванов.
Г-н И. Иванов: Уважаеми общински съветници, на 8 юли 2011 г. постъпи заявление от общинския съветник Венцислав Илиев Калчев, с което помоли за предсрочно прекратяване като представи доказателства – решение на МС и заповед на Министър-председател на Република България според, което ОИК със свое решение № 456/08.07.2013 г. прие тези документи и прекрати предсрочно мандата на Венцислав Илиев Калчев. На свое заседание от 10.07.2013 г. констатирахме, че са настъпили основанията предвидени в чл. 30, ал. 7, ал. 4., т. 4 от ЗМСМА и на основание чл. 277, ал. 1 от Изборния кодекс приехме решение, с което избрахме за избран следващия съветник от листата на БСП Никола Петров Михайлов. Поради тази причина днес пред вас е г-н Михайлов да положи клетва. Моля, всички да станат. Господин Михайлов, повтаряйте след мен „ Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Русенска община и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.” Моля, да положите подпис на клетвената декларация. Общинският съветник подписа клетвена декларация. Успех, представям ви и удостоверението. Пожелавам на всички приятна работа.
Засл. проф. В. Пенчев: Нека всички да честитим на проф. Михайлов, да му пожелаем успешна работа в името и за благото на русенските граждани. Пристъпваме към разглеждане на дневния ред. Имахме две заседания на председателския съвет, едното редовното в петък, другото вчера извънредно. В крайна сметка имате пред себе си предложението за дневен ред. Към този дневен ред на вчерашното извънредно заседание г-н Иван Иванов, ръководител на групата на БСП направи предложение да се включи извънредна точка обвързана с току-що положената клетва от проф. Михайлов, на която точка да се определят комисиите, в които ще участва г-н Михайлов, също да бъде освободен от тези комисии г-н Калчев. Нормално е, естествено е, така че първо подлагам на гласуване предложението на г-н Иванов за включване на такава извънредна точка. Моля, процедура.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Тази точка влиза в дневния ред, както винаги практикуваме тя ще бъде в началото на следобедното заседание, ако не приключим дотогава. Има ли други предложения за допълнение и изменение на дневния ред? Господин Пенчо Милков, заповядайте.
Г-н П. Милков: Уважаеми г-н Председател, колеги. На извънредното заседание на председателския съвет е обсъждана и точка за включване в дневния ред за изказване на гражданин, на Илиян Атанасов като с гласуване председателския съвет е отхвърлил тази точка. Въпреки това по настояване на гражданина, който се свърза с мене и предлагам да допуснем неговото изказване като го включим в точка в дневния ред по въпроса за контролен лист 26 Искане по реда на чл. 52 от Закона за лечебните заведения до Министерство на здравеопазването за закриване дейността на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Русе. Изказването на гражданина дава една допълнителна гледна точка, която може да формира и да ни помогне при гласуването. Благодаря ви.
Засл. проф. В. Пенчев: Постъпило е процедурно предложение за изслушване на гражданин. Нормално и обикновено това го правим, такива предложения процедурни при разглеждането на самата точка. В случая обаче, за да не бъде в неизвестност до 26 точка гражданина да знае дали да или да не остава в зала по негова преценка. Господин Милков предложи ние сега още да решим дали да включим изслушването на гражданина преди 26 точка. (коментар от зала не се чува) Да към точката разбира се. Процедура на гласуване на предложението на г-н Милков.
КВОРУМ – 45. С 39 гласа „за”, 2 „против” и 4 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Преди 26 точка ще изслушаме най-напред г-н Атанасов след, което ще пристъпим към разглеждането на самата 26 точка. Други предложения за изменения, допълнения на дневния ред? Не виждам. Гласуваме дневния ред като цяло. Моля, процедура.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л.255 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2013 г
2. К.Л.231 Избор на Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД
3. К.Л.248 Промяна в Решение № 636/20.06.2013 г. на Общински съвет Русе за провеждане на конкурс за управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД
4. Съгласие Община Русе да участва в търг с явно наддаване на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД /в ликвидация/ за закупуване на лек автомобил Шкода Фабия
5. К.Л.232 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2013 г и откриване на процедура за приватизация на имот частна общинска собственост, намиращ се на ул. Рига №10, ж.к. „Здравец-изток”
6. К.Л.233 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него едноетажна сграда със сутерен (бивша баня 5) – гр. Русе, кв. Дружба 2, бул. Гоце Делчев №4, АОС №6691/21.06.2012 г
7. К.Л.228 Безвъзмездно приемане на активи, монтирани по програма ИСПА, финансов меморандум 2005/BG/16/Р/РЕ/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе, компонент „Оборудване за обновление на помпени станции за питейна вода- гр. Русе” от Възложителя – Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ на Бенефициента – Община Русе.
8. К.Л.229 Съгласие за продажба на общински терен от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ V-407 в кв. 14 по регулационния план на село Николово
9. К.Л.241 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в местността „Люляците 1 и 2” в землището на град Русе
10. К.Л.252 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 10 /десет/ броя полуподземни гаражи върху общински УПИ ІІ – за жил. стр. и гаражи в кв.706, ЖР „Мальовица” по плана на гр. Русе.
11. К.Л.234 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ
12. К.Л. 235 Отдаване под наем на част от терен общинска собственост за разполагане на обект по чл.56 от ЗУТ
13. К.Л.236 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
14. К.Л.239 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клубове на политически партии
15. К.Л.240 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на ПП „ВМРО Българско национално движение”
16. К.Л.237 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
17. К.Л.238 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Български червен кръст”
18. К.Л.250 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
19. К.Л.254 Изменение на годишния план за ползване на дървесина в гори собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДЛС „Дунав“ Русе за 2013 г.
20. К.Л.226 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Русе“.
21. К.Л.227 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр.Русе“.
22. К.Л.249 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година и вх.№ 649/01.07.2013 г.
23. К.Л.251 Разработване на проектно предложение от Община Русе по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 – „Грижа за деца в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
24. К.Л.256 Приемане на Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Основни насоки и работна програма на Фондацията.
25. К.Л.253 Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2013-2014 година.
26. Изказване на Илия Атанасов
27. К.Л.257 Искане по реда чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения до Министерство на здравеопазването за закриване дейността на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Русе.
28. Съгласие община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на ОП „Регионално развитие” – ГД „Програмиране на регионалното развитие”
29. К.Л.242 Одобряване на задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за съоръжение за първоначално разтоварване на улова в ПИ с идентификатори 3.510, 3.511, 132.6 и 132.1 в гр. Русе
30. К.Л.243 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.2426 по кадастралния план на местност „Дрибак“-4,5, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе
31. К.Л.244 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.145.87 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Кадишева нива“
32. К.Л.245 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2012 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Караач“
33. К.Л.246 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.99 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Мерата“
34. К.Л.247 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.7 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Нови Халваджи“
35. К.Л.230 Удостояване посмъртно на д-р Димитър Стоянов Граматиков със званието „Почетен гражданин на град Русе“ и промяна в наименованието на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД
36. Удостояване на Игнат Канев със званието „Почетен гражданин на град Русе”
37. Прекратяване на пълномощията на Ферихан Ахмедова като пълномощник на Община Русе в Общото събрание на „Проект Русе” АД и избор за член на Общото събрание на дружеството на нейно място на Айдоан Джелил.
38. Приемане на план за работата на общинския съвет за четвъртото тримесечие и месец декември на 2013 г.
39. Опрощаване държавно вземане на Лета Ангелова Помакова
40. Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет-Русе и в членовете на общото събрание на „ВиК”ООД
 

Файлове