Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 29 ОТ ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 19.09.2013 г., начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Пламен Цветков. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Искам да пожелая на всички успешна, ползотворна работа в името и интересите на нашия град и нашите граждани. Иначе 29-тата сесия поред на заседанието на ОбС започва с доста точки. Видяхте 58 точки има предвидени така, че ще моля за експедитивност, концентрираност и конструктивна работа. Преди да пристъпим към конкретната наша работа искам да дам думата на председателя на постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика д-р Константинова за едно съобщение. Заповядайте, д-р Константинова.
Д-р Т. Константинова: Добро утро, добър ден на всички колеги. Предполагам, че всички сте видели там урничката за дарение на четиризнаците в Русе. Сигурна съм, че няма нужда от убеждения, аргументи защо сме го направили. Единствено искам да кажа това, че идеята възникна в комисията по здравеопазване и социална политика и смятаме, че ще дадем своя дан по този начин като едно мъничко зрънце в борбата срещу демографската криза, за да разчитат и други хора, че могат да разчитат на нашата помощ. Всички знаем, ако някой не се е осведомил от медиите им беше предоставен двустаен апартамент на семейството, което живее в таванско помещение. Лично аз познавам това прекрасно семейство и късмета, който имаха. Всички знаем едно дете колко трудно се отглежда, да не говорим за четири и се надявам всеки да даде своята лепта за четиримата русенци. Знам, че търсят количка една от групите ГЕРБ. Така да доставим възможност, да предоставим възможност за нещо още да направят с тези пари семейството на четиризнаците.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на д-р Константинова. Нека сега да пристъпим към същината на нашата работа. Както вече споменах на заседанието на председателския съвет се формира проекта за дневен ред, който имате пред себе си. Следва да спомена, че той съдържа всички онези точки, които бяха разглеждани по постоянните комисии, като допълнително са включени 33 и 34 точка. И двете точки включени след обсъждането в председателския съвет са свързани с измененията в Закона за публичните финанси и за тези точки ние сме упоменавали на всички заседания на постоянните комисии така, че общинските съветници са известени, че ще ги имаме тези точки. Така, че имате думата, уважаеми дами и господа общински съветници за обсъждане на предложения дневен ред, за допълнения и евентуални размествания. Мисля, че господин кмета има какво да ни каже във връзка със задължението ни към ВиК като допълнителна точка очевидно ще имаме.
Г-н Пл. Стоилов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници. Предвид предстоящото заседание на ВиК Асоциацията, което ще бъде на 1 октомври свикано от областния управител, съгласно действащите правни норми при невъзможност на кмета да присъства трябва да бъде упълномощено лице и по точките от дневния ред на заседанието да бъде упълномощен от ОбС каква позиция да заема. Предвид вероятност на 1 кмета да е служебно ангажиран и да отсъства, да няма възможността на вашето внимание предлагаме проект за решение, с който да упълномощим зам.-кмета Димитър Наков да представлява Община Русе, както и проект за отношението, което той трябва да вземе. Затова предлагаме тая точка да влезе в дневния ред предвид актуалността на проблема, който ще се разглежда, а той е инвестиционния план на ВиК. Съобразно това къде ще бъде вкарана точката, дали е първа в следобедното заседание или на друго място главния инженер на ВиК, г-н Минчев има готовност да се яви пред общинските съветници и накратко да разясни тоя инвестиционен план, както и да отговори на зададени от вас въпроси. Така, че аз предлагам тая точка да бъде включена в дневния ред.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н кмета. Става въпрос за заседание, което ще се провежда на 1 октомври и тъй като ние дотогава друга редовна сесия нямаме предложението е извънредно, съгласно изискванията на нашия правилник, точка внесена до 12 часа на предходния ден да можем да я разгледаме. Ако няма специални съображения аз бих предложил така, както е по нашия правилник ние тази точка да я включим в началото на следобедното заседание. Имате думата за обсъждания и предложения към дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. С така направеното предложение за извънредна точка подлагам на гласуване предложения проект за дневен ред. Моля, процедура на гласуване. Ръчно гласува още един общински съветник, ставаме общо 45 гласа „за”.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. КЛ 278 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2012 г.
2. КЛ 277 Утвърждаване Управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД след проведен конкурс
3. КЛ 280 Решение за приватизация чрез търг на общински имот частна общинска собственост, намиращ се на ул. Рига №10, ж.к. „Здравец-изток”
4. КЛ 259 Премахване на сграда – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Доростол” № 64.
5. КЛ 276 Приемане на Решение за премахване на сгради с идентификатори по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5403.5 и 63427.2.5403.6.
6. КЛ 305 Даване на съгласие за сключване на съдебна спогодба за делба на магазин „Детмаг”
7. КЛ 261 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
8. КЛ 271 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, бул.”Родина” № 7 Г.
9. КЛ 272 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Русе, местност „Караманлийка”.
10. КЛ 273 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с адрес на имота: ул. „Гео Милев”, ЖК „Дружба – 1”, град Русе.
11. КЛ 275 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в землището на град Русе, местността „Караач”
12. КЛ 282 Учредяване право на строеж за обект „Надстройка и промяна предназначението на таванско помещение в самостоятелно жилище, на съществуваща жилищна сграда”, намиращ се в гр. Русе, жк „Зравец”, ул. „Байкал” № 3.
13. КЛ 285 Прекратяване на съсобственост в имоти №№ 63427.1.48 и 63427.1.44 в град Русе, територията на „Парк на младежта”, чрез замяна с равностоен общински имот, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.5762 в град Русе, бул.”Неофит Бозвели”, на основание чл.36, ал.1, т.4 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.4 от Наредба №1 на ОбС-Русе
14. КЛ 274 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона” в землището на село Басарбово
15. КЛ 270 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен
16. КЛ 281 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост
17. КЛ 260 Съгласие за продажба на общински терен от 26 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-244 в кв. 33 по регулационния план на село Долно Абланово
18. КЛ 266 Продажба на имот-частна общинска собственост, на собственика на законно построени върху него сгради, по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС.
19. КЛ 265 Наредба за стопанисване, управление и ползване на общински пасища и мери на територията на Община Русе
20. КЛ 306 Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав“ – гр. Кубрат за 2013 г.
21. КЛ 288 Запазване на цените по Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
22. КЛ 289 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
23. КЛ 290 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
24. КЛ 291 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
25. КЛ 292 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по
26. КЛ 307 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
27. КЛ 283 Одобряване на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно кабелно ел. захранване на ПИ 63427.159.670 в местност „Конубунар”, землище на гр. Русе
28. КЛ 293 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.192 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Нови Халваджи“
29. КЛ 294 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с номер 001001 в землището на с.Червена вода с ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, находящ се в местността „Боклоджа“
30. КЛ 301 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с номер 012010 в землището на с.Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, находящ се в местността „Над село“
31. КЛ 258 Изменение и допълнение на Общинската транспортна схема в частта й вътрешноградски линии след въвеждането й през м. август 2012 г. и частичната й промяна с Решение № 373/Пр. № 17/15.11.12 г. на Общински съвет – Русе
32. КЛ 298 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2013 г.
33. Приемане на актуализация на средносрочна прогноза 2014 – 2016 г. – местни дейности и прогноза за ангажимента за разходи и нови задължения за разхода за 2013 – 2014 г.
34. Създаване на работна група, която да подготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 на ОбС за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет
35. КЛ 297 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
36. КЛ 295 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27 ал.1 от ПМС №1/09.01.2013г. от Бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450/18.02.2013г..- Приложение № 17.
37. КЛ 267 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център – Русе“
38. КЛ 268 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център – Русе“.
39. КЛ 269 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл”
40. КЛ 296 Приемане на бюджетна сметка на ОП „Социално предприятие-обществена трапезария“ като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
41. КЛ 279 Промени в Решение № 330 от 20.09.2012 г. на Общински съвет-Русе и в приетия Правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Социално предприятие – обществено трапезария”
42. КЛ 284 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе арт”
43. КЛ 287 Приемане на План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2024 г.
44. КЛ 286 Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2024 г.
45. КЛ 299 Присъединяване на Община Гюргево към кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г.
46. КЛ 300 Актуализация на Стратегически план „Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г.
47. КЛ 308 Актуализация на бюджета на общинска фондация „Русе – град на свободния
48. Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2013/2014 година.
49. Изказвания на граждани
50. Питания
51. Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод представен от „Водоснабдяване и канализация”ООД – гр. Русе бизнес план за периода 2014-2018 г.
52. КЛ 302 Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе
53. КЛ 303 „Паркстрой” ЕООД
54. КЛ 304 Приемане на обръщение към Кмета на Община Русе
55. КЛ 262 Отпускане на персонална пенсия
56. КЛ 263 Отпускане на персонална пенсия
57. КЛ 264 Отпускане на персонална пенсия
58. Опрощаване на държавно вземане на Елизабета Савова
59. Опрощаване на държавно вземане на Красимир Христов

Засл. проф. В. Пенчев: Поднасям извинение, колеги, че формално не подложих предварително на проверка кворума, но залата е пълна и сегашното гласуване доказа, че имаме основание. Преминаваме към изпълнение на този дневен ред.
 

Файлове