Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – РУСЕ ПРОВЕДЕНО НА 15 ДЕКЕМВРИ 2011Г., НАЧАЛО 9:00 ЧАСА

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха Антон Данаилов, Мирослав Славчев, Мария Димитрова.
Заседанието бе открито и ръководено от проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Проф. В.Пенчев: Уважаеми колеги, вижда се, че залата е пълна, но за да спазим процедурата, моля нека да направим проверка на кворума. Използвайте устройствата. С устройства са гласували 30 общински съветници, очевидно много от общинските съветници не са успели да използват устройствата, но се вижда, че имаме кворум. Откривам заседанието на общинския съвет, като преди да престъпим към обсъждане на дневния ред, ще дам думата на г-н Иван Иванов, представител на ОИК. Тъй като, както всички знаем един от нашите общинските съветници стана заместник-областен управител и трябва да положи клетва следващия от листата на ГЕРБ. Заповядайте, г-н Иванов.
Г-н И. Иванов: Благодаря г-н Пенчев. Уважаеми господа, Общинска избирателна комисия е постъпило уведомително писмо, с което е прекратено участието на Веско Йорданов Маринов и е назначен на длъжност „Заместник-областен управител”. Поради тази причина на основание чл.276 от Изборния кодекс, във връзка с чл.30, ал.4, т.4 от закона за местно само управление, местна администрация, общинска избирателна комисия е взела решение, с което е прекратила предсрочно пълномощията на г-н Веско Йорданов Маринов и е обявен изборът за общински съветник от следващият кандидат от листата на кандидатска листа за общински съветници от политическа партия ГЕРБ, а именно Михаил Александров Милчев. Поради същото след същия заема местото, моля г-н Милчев да заеме местото пред вас, за да положи клетва.
Моля повтаряйте след мен. Ще помоля всички общински съветници да станат. Благодаря ви. Моля повтаряйте след мен:
Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на Община Русе и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.
Г-н Михаил Александров Милчев положи клетва и подписа клетвения лист.
Благодаря Ви. Успешна работа, заповядайте удостоверението, с което сте назначен. Успешна работа. Лека работа на всички.
Проф. В. Пенчев: Да ние е честит новия общински съветник г-н Милчев и сега уважаеми дами и господа, нека да престъпим към обсъждането на проекта за дневен ред. Всички сте получили това, което е разглеждано на председателки съвет и е предложено като проект за дневен ред. Единственото, което не е включено в този проект за дневен ред е предложението на Председателя на Общинския съвет за график за провеждане на заседанията през предстоящото тримесечие, първото тримесечие на 2012г. Това е съгласно чл.63 ал.2 от сега действащия правилник за организацията и дейността на Общинския съвет. Този въпрос за предложените дати за провеждане на заседанията, както редовни, така и една извънредна, във връзка с бюджета ви е също раздаден. Обсъден е в деловия порядък и е съгласуван с членовете на председателския съвет и предлагам да бъде включен този график за приемане от Общинския съвет, като допълнителна точка, която ако бъде приета ще бъде в началото на следобедното заседание. Има ли други предложения за изменение и допълнение на дневния ред?
Невиждам други предложения. С така направено, заповядайте.
Камен Милков: Уважаеми колеги, предлагам отпадане на точка 9, за дейността на горския фонд става въпрос.
Проф. В. Пенчев: Може би мотиви ще изложите?
Камен Милков: Да….На основание на закона за горите, с обнародване на държавен вестник бр.19 от 8 март 2011г., управлението на горските територии общинска собственост се осъществява по няколко начини. Ние сме предложили само един, тъй като там аргументът е, че нашите гора са под 1500 хектара имаме право да договорираме и с физически лица и с търговци вписани в публичните регистри. Също така аргументите ми за отлагане на тази точка е термина „ползване” на дървесината, тъй като в предложението, което е дадено за ползваните 31 000 кубически метра дървесина, общината е получила 327 000 лева, което прави заедно с разходите, които са изчислени някъде около 5 лева на кубически метър, това е абсолютно нереална цена към настоящия момент. Искаме просто да се преразгледа и по-обстойно да бъде и обсъден този въпрос, за това е целта да бъде отложен, не че нещо друго.
Проф. В. Пенчев: Благодаря, на г-н …, да заповядайте, г-н кмете.
Г-н Пламен Стоилов: Община Русе поддържа предложението си и аз оставам на позицията си т.9 да остане като точка от дневния ред и да се гледа от общинските съветници
Проф. В. Пенчев: Благодаря, г-н кмете. Има ли други предложения за изменение и допълнение на дневния ред? Не виждам. По реда на постъпилите предложения, първо предлагам да се гласува включването на точка, свързана с приемане на графика за предстоящото първо тримесечие на 2012 г.Графика за работа на общинския съвет.
Моля процедура на гласуване:
КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие включването на тази точка.
Проф. В. Пенчев: Минаваме към гласуване на следващото предложение от г-н Милков точка 9 да отпадне от дневния ред, да бъде отложена всъщност. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 47. С 8 гласа „за”, 23 „против” и 16 „въздържали се” не се приема предложението.
Проф. В. Пенчев: Подлагам на гласуване целия дневен ред с изменението, което приехме за включване на точка за графика за работа на общинския съвет. Моля процедура.
КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – к.л. 1
Предложение: кмет
2. Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – к.л. 3
Предложение: председател ОбС
3. Приемане на график за провеждане на заседания на ОбС – Русе за първото тримесечие на 2012 г.
Предложение: председател ОбС
4. Съгласуване на годишен план за 2012 г. и актуализирана оценка на риска към стратегически план 2011-2013 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Русе – к.л. 11
Предложение: кмет
5. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово – к.л. 19
Предложение: кмет
6. Откриване на процедура за продажба на общински имот – ЧОС в ЖК „Средна кула”, ул. „Д. Талев” № 2 – к.л. 21
Предложение: кмет
7. Обявяване на общински имот за имот – ПОС – к.л. 20
Предложение: кмет
8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот ПОС – к.л. 6
Предложение: кмет
9. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л. 7
Предложение: кмет
10. Предоставяне за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлени имоти в горските територии, гори в земеделски земи собственост на Община Русе на „СЦДП” ДП – ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат, намиращи се в района на дейност на стопанството и сключване на договор – к.л. 26
Предложение: кмет
11. Отдаване под наем на имот ЧОС на Генералното консулство на Руската федерация в гр. Русе
Предложение: кмет
12. Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе – к.л. 15
Предложение: кмет
13. Определяне размера на ТБО за висшите училища на територията на общината (РУ „А. Кънчев” и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите) – к.л. 2
Предложение: общински съветници
14. Отчет на 51 МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2011 – к.л. 14
Предложение: кмет
15. Проект за 52 МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2012 – к.л. 16
Предложение: кмет
16. Корекция на бюджета на Община Русе за 2011 г. – к.л. 9
Предложение: кмет
17. Допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства предоставени от държавния бюджет през 2011 г. – к.л. 10
Предложение: кмет
18. Определяне на училище преимуществен ползвател на ученически автобус марка „Пежо”, модел „Боксер” 11 + 1 места – к.л.18
Предложение: кмет
19. Изменение на решение № 1338 на ОбС – Русе, прието с протокол № 63/16.09.2011 г. за участие на общината като партньор в проект „ФромРома” с водещ партньор Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация” – к.л. 17
Предложение: кмет
20. Решение за кандидатстване с проект по приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, основна област на интервенция 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – к.л. 23
Предложение: кмет
21. Реализиране от Община Русе на проект „Социално предприятие обществена трапезария” по ОП „РЧР” схема „Нови възможности” – к.л. 25
Предложение: кмет
22. Решение за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Подобряване на достъпа на Еврорегион Русе – Гюргево до паневропейски коридор №9“, подготвен и депозиран през 2009г. в рамките на Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013
Предложение: кмет
23. Отпускане на персонална пенсия – к.л. 13
Предложение: кмет
24. Определяне на представител на общината в сдружения на местни власти, в които общината е член – к.л. 4
Предложение: председател ОбС
25. Даване на съгласие за провеждане на процедура за последваща акредитация на „СБАЛПФЗ – Русе” ЕООД – к.л. 5
Предложение: председател ОбС
26. Избор на контрольори на еднолични общински дружества, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала – к.л. 12
Предложение: председател ОбС
27. Избор на членове на общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие – к.л. 24
Предложение: председател ОбС
28. Провеждане на Общо събрание на „Агропродукт” АД
Предложение: кмет
29. Създаване на наблюдателна комисия по чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанието и задържането под стража (ЗИНЗС) – к.л. 8
Предложение: председател ОбС
30. Опрощаване на държавни вземания
Предложение: председател ОбС

Файлове