Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 30 ОТ ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 17.10.2013 г., начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Пламен Цветков, проф. Хр. Белоев, П. Милков, М. Милчев. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Готови ли сме, колеги? Някои колеги сега ще седнат също, но нека да започнем проверката на кворума. Използвайте устройствата, колеги. С устройства са гласували 30 общински съветници. Вижда се, че в залата присъстват много повече. Имаме кворум, обявявам днешната сесия на Общински съвет-Русе за открита. Преди да пристъпим към същинската наша работа разрешете ми да ви запозная с едно искане на колегата Емил Милушев. Уважаеми дами и господа общински съветници, искането на г-н Милушев е свързано с допусната очевидна фактическа грешка при изготвянето на протокол №29/19.09.2013 г. Също така и решение 749 на Общинският съвет. Става въпрос за следното, с това наше решение ние вземаме решение да се изготви, да се състави работна група, която да направи анализ на състоянието на „Паркстрой” и на тази база по нататък Общинския съвет да взема решение за това как да се процедира с тази наша организация. Моля, за тишина в залата. Както се вижда и от изказванията, обсъжданията и т.н. в състава на работната група е включен безусловно и г-н Борислав Българинов. В решението обаче е допусната явна фактическа грешка като неговото име не е изписано. Очевидно волята на общинските съветници е била той да бъде член на работната група, съответно забелязано от г-н Милушев, той предлага да се направи корекция на допуснатата грешка. Благодаря. Сега можем да пристъпим, уважаеми дами и господа общински съветници, към обсъждане на предложения дневен ред, всички го имате. Така, че има ли желаещи да вземат отношение по така предложения дневен ред? Господин кмета има желание да направи предложение.
Г-н Пл. Стоилов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми да ми и господа общински съветници. Моля, да бъде включена като извънредна точка във връзка с одобряване на списъци с допълнителни проекти извън определените и одобрени от управляващия орган на ОП „Регионално развитие” зони за въздействие във връзка с проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе” финансиран по ОП „Регионално развитие 2007-2013. На 10.10 беше получено писмо от Управляващия орган, с което бе дадена тази възможност да включим допълнителни проекти. На 16 беше направено съответното обсъждане и до 30 ние трябва да представим съответните документи към, които да приложим и решение на Общинския съвет, с което той одобрява този допълнителен списък. Затова предлагам да бъде включена тази точка като извънредна в дневния ред.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н кмета. Предлагам точка по точка така, както постъпват предложенията да ги гласуваме. Засега имаме предложение за тази точка свързана с програмата за …, с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Моля, процедура на гласуване на предложението, което направи г-н кмета.
КВОРУМ – 38. С 38 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Също разрешете ми да направя едно предложение за извънредна точка. Става въпрос за следното, в председателския съвет постъпи заявление от г-н Мариян Димитров, с което той искаше да направи изказване, респективно да отправи питане на днешната сесия на Общинския съвет. Очевидно поради факта, че има двусмислие в начина на формулиране на неговото заявление, голяма част от членовете на председателския съвет счетоха, че неговото искане е подусловие. Условието е, ако кмета не даде отговор. Естествено кмета винаги дава отговор затова общинските съветници, членове на председателския съвет решиха, че не е необходимо да бъде изслушван. С второ свое заявление обаче от 15 октомври г-н Димитров вече явно заявява желанието си безусловно да бъде изслушан. Така, че предлагам да вкараме като допълнителна точка въпроса, който той иска да …, по който той иска да направи изказване, който е свързан с опазването и охраната на Паметника на свободата, конкретно по повод събитието, което беше организирано от Кока-кола. Така, че предлагам да включим, като извънредна точка и изслушването на г-н Димитров. Противни мнение не виждам. Процедура на гласуване на това предложение.
КВОРУМ – 39. С 32 гласа „за”, 2 „против” и 5 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Има ли други предложения за изменение и допълнение на дневния ред? Не виждам други предложения. Гласуваме дневния ред като цяло с така приетите две допълнителни извънредни точки. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 40. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 329 Приемане на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
2. К.Л. 316 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – публична общинска собственост намиращ се в гр. Русе, пл. Свобода“№4 – „Доходно здание“
3. К.Л. 323 Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в град Русе, ул. „Ангел Кънчев“№1, на Национален осигурителен институт, Районно управление „Социално осигуряване“
4. К.Л. 324 Прекратяване на съсобственост в имот в град Русе, ул. „Майор Узунов“№20
5. К.Л 322 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, град Русе, община Русе, ул. „Пристанищна“№13
6. К.Л. 334 Предоставяне ползването на гори и горски площи от общинския горски фонд за 2014 г. на ДЛС „Дунав“-Русе и ДЛС „Сеслав“-Кубрат
7. К.Л. 310 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Караманлийка“, землището на град Русе по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
8. К.Л. 315 Продажба на имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, мест. „Караманлийка“, на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
9. К.Л. 317 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Караманлийка“
10. К.Л. 327 Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35. ал. 3 от ЗОС
11. К.Л. 309 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе и землището на с. Басарбово
12. К.Л. 326 1. Отмяна на Решение №542 прието с Протокол № 24/25.04.2013 г. на ОбС-Русе 2. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредба №1 за общинската собственост на ОбС-Русе за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №7047 от 02.09.2013 г., представляващ земеделски имот с номер 000285, землището на гр. Мартен, общ. Русе, местност „Калето“
13. К.Л 321 Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване върху общински недвижим имот в град Мартен
14. К.Л. 318 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, земеделска земя – наводнена нива в землището на с. Николово, местност „Йонкова могила“
15. К.Л 319 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в землището на с. Николово
16. К.Л 320 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово
17. К.Л. 312 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
18. К.Л. 313 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по 56 от ЗУТ
19. К.Л. 331 Корекция на бюджета с допълнение с вх. № 912/09.10.2013 г.
20. К.Л. 332 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27, ал. 1 от ПМС №1/09.01.2013 г. от Бюджет 2013 г., утвърден с Решение на Общински съвет №450/18.02.2013 г. – Приложение №17
21. К.Л. 330 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“-ГД „Програмиране на регионалното развитие“
22. К.Л. 314 Решение за кандидатстване на Община Русе като партньор на Сдружение „Спортен клуб Акро“ – Русе за финансиране на проекти по Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г. на Министерството на физическото възпитание и спорта
23. К.Л. 338 Приемане на Решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана“
24. К.Л. 311 Решение за определяне на допълнително заплащане на км/пробег за компенсиране разходите от извършваните превози на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема
25. К.Л. 337 Предоставяне на материална база, публична общинска собственост за откриване на филиал към ЦДГ „Ралица“
26. К.Л. 325 Утвърждаване на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2013/2014 г.
27. К.Л. 336 Преразпределение на средствата в рамките на Програма „Спорт-2013 г.“
28. К.Л. 328 Одобряване на задание, разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Скица-предложение за кабелно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 63427.106.12 по кадастралната карта на гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
29. К.Л. 335 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 63427.306.105 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Чифлика“
30. Приемане на решение за изменение на решение № 747/19.09.2013 г.
31. К.Л. 333 Изменение на Наредба №6
32. Одобряване на списъци с допълнителни проекти извън определените и одобрени от Управляващия орган на ОПРР зони на въздействие, във връзка с проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе”, договор BG161PO001/1.4-07/2010/001, финансиран по ОПРР 2007-2013
33. Изказване на Мариян Димитров
Засл. проф. В. Пенчев: Всички единодушно подкрепят така формулирания дневен ред. Пристъпваме към неговото изпълнение. Разбира се извънредните точки, както винаги сме правили ще бъдат в началото на следобедното заседание.
 

Файлове