Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 32 ОТ ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 12.12.2013 г., начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 46, отсъстваха: Вергилия Грънчарова, Михаил Милчев, Антон Данаилов, Пламен Цветков и Диана Калинова. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Нека преди да започнем нашата работа да направим проверка на кворума. Моля, ползвайте устройствата, за да регистрирате вашето присъствие. С устройства са гласували 39 общински съветници, г-н Георгиев вдига ръка ръчно, в движение, още ръце виждам вдигнати, имаме кворум и можем да пристъпим към същността на нашата работа. Преди да това разрешете ми преди да разглеждаме дневния ред да кажа няколко предварителни думи.
Уважаеми дами и господа общински съветници, виждате, че днес в последния ден на заседаване на ОбС-Русе има очевидно много мероприятия и използвам случая, за да може да поздравим виновниците за многото черпения, за които всички ние сме свидетели. Преди всичко искам да поздравя д-р Кирил Панайотов с успешната защита на образователно-научната степен доктор. Да ви е честито, д-р Панайотов. Втори повод, също повод да почерпи има по случай рожденния си ден г-н Ивайло Косев, който е шеф на КИС 13 предаващи нашето предаване. Също трябва да споменем, че в края на миналия месец ноември месец, нашата колежка Вергилия Грънчарова има две близначета, момиченца. Да са и честити, да е жива и здрава, тя и децата. И също рожден ден има и малкия си на нашата сътрудничка Поля Денчева, честито. Също в порядъка на съобщение, позволете ми още отсега макар и неофициално да се обърна към медиите с една покана, за една пресконференция през следващата седмица във връзка с приключването на 2013 г., където едновременно да си кажем и няколко думи и по случай предстоящата нова година. Най-вероятно формата, в който ще проведем тази пресконференция ще бъде с председателския съвет и разбира се медиите, които желаят да участват, официално ще получите разбира се също съобщение. Също по повод някакви съобщения може би, така ли? Госпожа Константинова, заповядайте, д-р Константинова.
Д-р Т. Константинова: Благодаря г-н Председател, уважаеми колеги. Използвам времето преди да сме започнали работата си, за да съобщя, че наред с прекрасните поводи, по които се черпим и поздравяваме призовавам от името, както мое, предполагам и колегите от комисията по здравеопазване и социална политика се присъединяват към мен, приготвила съм една урна. Имаме един случай към, който трябва да се отнесем според мен със съответното състрадание и благотворителност, всички сме чели за малкия Дамян, който се бори за живота си и родителите му също. За съжаление не всички родители имат достатъчно материални възможности да сложим една урна и много моля всеки според възможностите си да пусне своята лепта и да помогнем на семейството макар и скромно. Благодаря ви.
Засл. проф. В. Пенчев: Заповядайте г-н Пехливанян.
Г-н Б. Пехливанян: Колеги, да допълня д-р Константинова, тука са изследванията на малкия Дамян, така че аз ви призовавам и от мое име всички да подкрепим този случай и ако е възможно можем по нататък разбира се, ако наистина това е състояние да гласува общината тези 1000 лв., които могат да бъдат за лечението на това дете за догодина. Благодаря.
Засл. проф. В. Пенчев: И също г-н Орлин Дяков иска едно съобщение да направи.
Г-н О. Дяков: Искам да кажа, че специално за Дамян в Драматични театър се подготвя едно благотворително представление, така че, колегите от Кукления театър също ще се включат. Така, че мащабната благотворителна акция си върви в града. А сега искам да ви прочета един призив също за помощ, който беше внесен в комисията по култура и религиозни въпроси. Пианистката Десислава Карагьозова, възпитаничка на Даниела Кюркчиева, спечели Втора награда на международния конкурс за романтична музика – 2013, организиран от една от най-престижните зали в света – Карнеги хол в Ню Йорк. Наградата е уникално постижение за 11-годишното дете от Русе, избрано сред стотици кандидати от цял свят. За пътуването до САЩ са нужни средства за самолетни билети, визи и престой. Надявам се на вашата подкрепа, за да може Деси да получи своите заслужени аплодисменти на концерта на победителите и за пореден път да накара публиката да се възхищава от таланта на децата на България. Сумата необходима за пътуването на Десислава е 5000 $. Нашето предложение към вас е да подкрепите желанието на общинска администрация да подпомогне това талантливо дете с част от сумата. Лично моята идея е не само в част от коледните изяви на общинските структури: Младежки дом, Общински детски детски център. Моето предложение е и след нова година да бъдат направени такива благотворителни спектакли, за да изпратим това талантливо дете в тази зала Карнеги хол, в която могат да си позволят да бъдат поканени и са канени само световноизвестни величия. Искам да ви кажа, че огромен шанс дете от Русе, живеещо в България да отиде и да свири там, в тази зала, да представи града, разбира се нашия град и държавата. Подготвили сме една урна, помогнете кой с каквото може. Благодаря ви за вниманието.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Дяков. Професор Белоев иска също да направи съобщение. Заповядайте, г-н Белоев.
Проф. Хр. Белоев: Понеже така тръгна сесията и аз да се присъединя към нещата, които се казаха. Следващата седмица в Канев център, в голямата зала – понеделник, вторник, четвъртък и петък 4 благотворителни концерта ще бъдат направени в подкрепа на детето, за което и днес ще събираме средства. Така, че университета се присъединява, безвъзмездно залата се предоставя на училища от града и на изпълнители естрадни, които ще направят концертите благотворително за Дамян.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на проф. Белоев. Ами смятам, че след това … Заповядайте, г-н Българинов.
Г-н Б. Българинов: От името на групата на ОДС заявяваме, че даваме една заплата за детето, което се нуждае от лечение и една заплата за пътуването на другото дете, за да може да участва в този концерт.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Българинов. След така богатото, наситено с новини бих казал начало нека да пристъпим към същинската работа. Уважаеми дами и господа общински съветници, имате пред себе си проекта за дневен ред, нека да пристъпим към неговото обсъждане. Искам предварително да спомена, че със становище на председателския съвет е включена точка 52 – Промяна на решение 602/22.05.2013 г. , която точка съгласно решението на … не решението, а становището на председателския съвет трябваше да докладвам аз. Точката е свързана с изменение в правилника работата на обществения посредник. Но тъй като самия правилник представлява административен акт и всякакви промени в него трябва да бъдат съгласно закона, осъществени след като 14 дни предложението за промяна е оповестено, а ние нямаме това време. Оттеглям точка 52, от което всъщност няма някакви съществени последствия, че няма да направим сега промяната тъй като там става въпрос за един срок, който използвайки терминологията на юристите е инструктивен, тоест няма никакви последствия от това, че този срок евентуално няма да бъде спазен. Този срок няма как логически да бъде спазен, по-добре да спазим закона отколкото да нарушим един инструктивен срок. Благодаря ви. Така, че 52 точка отпада. Имате думата, уважаеми дами и господа, за други предложения за изменение и допълнение на дневния ред. Има ли желаещи? Не виждам, нека да гласуваме проекта за дневен ред без точка 52. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 362 Съгласуване на Стратегически план за периода 2014-2016 г. и Годишен план за 2014 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ в Община Русе
2. К.Л. 365 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
3. К.Л. 376 Удължаване срока на ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД в ликвидация
4. К.Л. 377 Удължаване срока на ликвидация на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД в ликвидация
5. К.Л. 393 Отмяна на Решения № 47/19.01.2012 г. и № 10/17.11.2011 г. на ОбС-Русе
6. К.Л. 363 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе
7. К.Л. 364 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе
8. К.Л. 368 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
9. К.Л. 369 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – залесена горска територия в землището на с. Николово, местност „Липата“
10. К.Л. 373 Одобряване на годишен план за паша на пасища, мери – публична общинска собственост на територията на общината
11. К.Л. 374 Премахване на общинска жилищна сграда на основание чл. 197, ал. 1 от ЗУТ с административен адрес град Русе, жк. „Родина“, ул. „Сърнена гора“№30
12. К.Л. 375 Решение за приватизация чрез търг на общински имот – магазин в ж.б. „Твърдина“, гр. Русе, ул. „Доростол“№51 АОС № 6862/11.01.2013 г.
13. К.Л. 379 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк. „Изток“
14. К.Л. 380 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински недвижим имот на Английската гимназия „Гео Милев“ – Русе
15. К.Л. 381 Отдаване под наем на част от имот общинска собственост за клуб на Сдружение „Движение за хармоничното развитие на човека“
16. К.Л. 382 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на Сдружение „ВЕЛЕС“
17. К.Л. 383 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на Сдружение „Младежки глас – клон Русе“
18. К.Л. 384 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл. 56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост
19. К.Л. 385 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
20. К.Л. 386 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
21. К.Л. 387 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
22. К.Л. 388 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Български червен кръст“
23. К.Л. 389 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на Дружество на хора с увреждания „Кураж“
24. К.Л. 390 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на политическа партия „Съюз на демократичните сили“
25. К.Л. 406 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за клуб
26. К.Л. 407 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за клуб
27. К.Л. 401 Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав“ – гр. Кубрат за 2014 г.
28. К.Л. 402 Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, стопанисвани от СЦДП ДП ТП ДЛС „Дунав“ Русе за 2014 г.
29. К.Л. 403 Определяне на началните продажни цени на дървесината, добита от поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Русе
30. Отдаване под наем на орехови култури от общинския горски фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 43, ал. 3, т. 2 от ЗГ.
31. К.Л. 395 Корекция на бюджета на Община Русе за 2013 година
32. К.Л. 409 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
33. К.Л. 396 Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе
34. К.Л. 394 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27, ал. 1 от ПМС № 1/09.01.2013 г. от Бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450/18.02.2013 г. – Приложение № 17
35. К.Л. 371 Отчет за 53 МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2013 г.
36. К.Л. 372 Проект за 54. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2014 г.
37. К.Л. 404 Отмяна на Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе – Приложение I, приети с Решение № 522 по Протокол № 23/21.03.2013 г. на Общински съвет-Русе и приемане на нови Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе – Приложение I
38. К.Л. 378 Определяне на училище – преимуществен ползвател на ученически автобус, марка “Peugeot”, модел „Boxer”, 11+1 места
39. К.Л. 410 Промяна в състава на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“
40. К.Л. 370 Освобождаване от такса за битови отпадъци за 2014 г. на висшите училища на територията на Община Русе
41. К.Л. 405 Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2014 г. от приходите от таксата за битови отпадъци
42. К.Л. 408 Изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности“ /ОПКД/
43. К.Л. 366 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот № 218014 в местност „Плужна“, землище на с. Николово и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
44. К.Л. 367 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 63427.301.78 в местност „Астарджийка“, землище на кв. „Средна кула“, гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
45. К.Л. 399 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.592 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Гълъбец“
46. К.Л. 400 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура за външно водопроводно отклонение и външно кабелно ел. захранване на ПИ 63427.95.28 в местност „Кадишева нива“, землище на гр. Русе
47. К.Л. 398 Приемане на обръщение към Министерски съвет на Република България
48. К.Л. 392 Избор на обществен посредник на територията на Община Русе
49. К.Л. 391 Доклад на работната група по Решение № 749 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.
50. К.Л. 397 Откриване процедура за прекратяване чрез ликвидация на „Паркстрой” ЕООД и създаване на ОП „Паркстрой”
51. Приемане на план за работата на ОбС – Русе през първото тримесечие на 2014 г.ю
 

Файлове