Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 34 ОТ ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

От общо 51 общински съветници присъстваха 45, отсъстваха: Вергилия Грънчарова, Антон Данаилов, Б. Българинов, А. Абилова, Хр. Белоев, Ив. Стоянов. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля за тишина в залата. Както беше предварително обявено днес се събираме на извънредна сесия на ОбС-Русе във връзка с обсъждане и приемане на бюджета на общината за 2014 година. Преди да пристъпим към конкретната наша работа разрешете ми да направя две обявления, следва да съобщя, че след като Общинския съвет прие декларация, която изпратихме във връзка с пътя Русе-Велико Търново постъпи отговор от страна на Министерството на регионалното развитие, който отговор е сравнително кратък и аз ще ви го прочета дословно.
“ Относно предприемане на мерки за реконструкция на републикански път 1-5 Русе-Велико Търново. Във връзка с постъпило писмо от председателя на Общински съвет-Русе относно предприемане на мерки за реконструкция на републикански път 1-5 Русе- Велико Търново ви информирам, че в Министерството на регионалното развитие постъпи писмо от областните управители на области Русе и Велико Търново, както и от председателя на Общински съвет-Бяла, съдържащо искане да бъдат предвидени средства за реконструкция на път 1-5 Русе-Велико Търново като четирилентов. В отговор министерството предостави следното свое становище, републикански път 1-5 Русе-Велико Търново-Габрово-Шипка-Казанлък-Стара Загора-Димитровград-Хасково-Кърджали-Момчилград-Маказа, граница РБ България е част от общоевропейски транспортен коридор № 9. Автомобилното движение по пътя е с висока интензивност като голяма част от транзитно преминаващите автомобили са тежкотоварни. Осигуряване на безопасността на движението по републикански път 1-5 Русе-Велико Търново е един от най-важните приоритети. При отпускане на целеви средства Агенция пътна инфраструктура ще направи всичко необходимо за реконструкция на съществуващото пътно съоръжение. С цел повишаване безопасността на движение през 2014 година по Програма текущ ремонт и поддържане на републиканска пътна мрежа ще бъдат предприети действия за обезопасяване на проблемните участъци. Министър Десислава Терзиева”. Това е едното съобщение, което искам да направя второто също съм задължен на базата на чл. 37, ал. 3 на нашия правилник да обявя промени в една от групите, чета дословно – „Уважаеми господин Председател, на общо събрание на група Синята коалиция и ВМРО беше взето решение за преименуване на групата, новото име считано от 10.02.2014 г. ще бъде Реформаторски блок и ВМРО. Състава и ръководството остават същите”. Благодаря ви. Сега колеги, можем да пристъпим към обсъждане на дневния ред. Имате проекта за дневен ред, който бе приет от председателския съвет, но преди да започнем самото обсъждане въпреки, че залата е пълна нека да спазим процедурата и да проверим кворума. Моля, проверка на кворума. Общо 44 общински съветници са заявили своето присъствие с устройствата за гласуване. Имаме кворум, пристъпваме към обсъждане на дневния ред. Както вече споменах на председателски съвет беше формиран проекта за дневен ред, състоящ се от две точки, той е обявен и в медиите, по същия начин на нашия сайт. Искам предварително да спомена, че имаше предложение, заявление от г-н Мариян Димитров за изказване на тази извънредна сесия. Председателският съвет излезе със становище с един „за” в подкрепа на предложението за изказване, с 3 „против” и 3 „въздържали се” да не се допуска изказване на г-н Мариян Димитров. Независимо от това, както процедирах и предния път сега искам да предложа като извънредна точка да бъде включена точката за изказване на г-н Мариян Димитров. Изказване то на г-н Димитров е свързано с сградата на Старата полиция, както я наричаме. Нека да съберем, ако има и други предложения за изменения и допълнения на дневния ред и след това да гласуваме тези предложения. Има ли други желаещи да направят предложение за изменение или допълнение? Няма други предложения, това което предложих да влезе като извънредна точка изказване на г-н Мариян Димитров подлагам на гласуване. Моля, процедура на гласуване на това предложение.
КВОРУМ – 40. С 15 гласа „за”, 7 „против” и 18 „въздържали се” не се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Гласуваме дневния ред така, както е предложен от две точки. Моля, процедура на гласуване на предложения дневен ред.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л.441 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2014 година
2. К.Л.440 Приемане на сборния бюджет и приложенията към него на Община Русе за 2014

1 Точка
Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2014 година
 

Файлове