Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 35 ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 10 декември 2009 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 50 общински съветника присъстваха 48. Отсъстваха В. Калчев и д-р Д. Зия.
Заседанието бе открито и ръководено от доц. В. Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Доц. В. Пенчев: Нека направим проверка на кворума. Имаме необходимия кворум, можем да започнем работа. Нека се спрем първо на дневния ред, който е предложен, всички го имате. Към този дневен ред бих искал да добавя две неща: първо, днес БНТ Север ще има други ангажименти от 13 ч., което ще наложи втората част, ако има такава, на нашето заседание да не бъде предавана и тъй като някои от въпросите във втората половина, ако мога така да нарека, на нашия дневен ред, представляват голям обществен интерес, предлагам т. 26, която е свързана с план-сметката за разходите по дейностите, които се финансират от приходите от ТБО, тази точка да я преместим като т. 7, да има възможност нашите граждани да имат възможност да слушат тази точка.
Второто предложение е постъпило от г-н Кмета, това е за една извънредна точка, която е свързана със създаването на електронните библиотеки, във връзка с проект, точката е извънредна затова, защото спешно трябва да се вземе решение, съгласно нашия правилник това е допустимо. Предлагам на мястото на т. 26, която изтегляме евентуално на т. 7, да поставим точката за електронните библиотеки.
Има разумно предложение, тъй като т. 25 е свързана с таксите за битови отпадъци за висшите училища, тя е свързана с т. 26, така че всъщност двете точки да преместим в първата половина на нашето заседание, т.е. да станат т. 6 и т. 7.

Д-р Т. Константинова: Аз предлагам да няма разместване в дневния ред, тъй като имаме още една телевизия, която директно предава, това е КИС, още повече на председателски съвет това не беше обсъждано и в момента се подлага за гласуване и незнам дали всеки е наясно защо и как. Не можем да пренебрегваме присъствието на една друга телевизия, която директно предава и всичко абсолютно, директно от залата.

Доц. В. Пенчев: Благодаря на д-р Константинова. Искам да обърна внимание, че всъщност за да пестим време пропуснах да спомена този момент, действително КИС също предава и аз смятам, че тя ще остане да предава, но все пак аудиторията на БНТ Север е далеч по-голяма, това са съображенията ми. Поради технически причини, едната е кабелна телевизия…

Г-н Т. Бонев: БНП Север, доколкото знам, върви през кабеларките основно и много малко са хората на ефирна телевизия, но това между другото. Аз също искам да изразя противно мнение, защото не виждам критериите, по които ние считаме, че това е много важна за гражданите точка. Аз не отричам нейната важност, но т. 24 „Промени в наредба № 20” да не би да е по-маловажна? Където ще пипаме размера на местните данъци. Така че ако едната ще се сменя, защо тази остава например?

Г-н Искрен Веселинов: Уважаеми колеги, един по-внимателен прочит на Наредба № 20 ме накара да обърна внимание на чл. 6, където се казва: „Общинския съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с гражданите и бизнеса за определяне размера на местните данъци и такси”. Тъй като аз поне не съм информиран ОбС да е определял подобен ред и тъй като явно сме изразили волята си, че всякакви такива промени в размера на местните данъци и такси ще бъдат след широко обществено обсъждане, аз смятам, че т. 24 трябва да бъде прередактирана и тя да стане „Определяне условията и реда за информиране и обсъждане с гражданите и бизнеса за новите размери на местните данъци и такси.”

Доц. В. Пенчев: Има частно предложение, това, което току-що г-н Веселинов направи, така че предлагам да гласуваме първо частното предложение, след което ще гласуваме дневния ред с предложенията за промени.

Г-н Искрен Веселинов: По никакъв начин смятам, че вашите предложения не се различават като частни от моите, в смисъл вашето предложение за промени в точките също трябва да бъде разделно гласувано, тъй като има изразено противостановище, дори две противни становища.

Доц. В. Пенчев: Не възразявам. По предложението на г-н Веселинов, за преименуване на т. 24, който е съгласен с новата формулировка, режим на гласуване.

КВОРУМ – 45. с 19 гласа „за”, 5 „против” и 21 „въздържали се”предложението не се прие.

Доц. В. Пенчев: Следващото предложение е т. 25 и т. 26 да отидат съответно на т. 6 и 7. Който подкрепя това предложение моля да гласува.

КВОРУМ – 44. С 24 гласа „за”, 8 „против” и 12 „въздържали се” предложението се прие.

Доц. В. Пенчев: Второ предложение имаме за извънредна точка, точката за електронните библиотеки, внесено от г-н Кмета, който е съгласен тази точка да мине в началото на следобедното заседание след изслушване на граждани и общински съветници, моля да подкрепи с вота си.

КВОРУМ – 43. С 36 гласа „за”, 0 „против” и 7 „въздържали се” предложението се прие.

Доц. В. Пенчев: Гласуваме дневния ред като цяло. Процедура на гласуване.

КВОРУМ – 42. С 37 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се” се прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на декларация от Общински съвет – Русе
Предложение: председател ОбС
2. Приемане на декларация от Общински съвет – Русе – к.л.637
Предложение: общински съветник
3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост – к.л.643
Предложение: кмет
4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 на ОбС – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – к.л.642
Предложение: кмет
5. Предложение за приемане на Наредба за осъществяване на публично-частни партньорства – к.л.626
Предложение: кмет
6. Предложение за създаване на Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие и приемане на Правилник за устройството и дейността му – к.л.627
Предложение: кмет
7. Определяне размера на ТБО за висшите училища на територията на общината – к.л.625
Предложение: общински съветници
8. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера на таксата за 2010 г. к.л.646
Предложение: кмет

9. Приемане на правилник за благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост – к.л.636
Предложение: общински съветник
10. Изказвания на граждани.
11. Създаване електронни библиотеки.
Предложение: кмет
12. Обявяване на общински имоти за публична собственост – к.л.631
Предложение: кмет
13. Обявяване на имот – ПОС за имоти – частна общинска собственост – к.л.635
Предложение: кмет
14. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – ЧОС в Индустриален парк – Русе – к.л.633
Предложение: кмет
15. Предоставяне на безвъзмездно право за управление за срок от 5 г. на част от имот ЧОС, намиращ се в гр.Русе, ул.Църковна независимост № 18 на РИО – Русе – к.л.634
Предложение: кмет
16. Учредяване право на строеж за трафопост в гр.Русе, ул.Одрин – к.л.647
Предложение: кмет
17. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване към обществеообслужваща сграда – к.л.652
Предложение: кмет
18. Намаляване активите на „Паркстрой” ЕООД – к.л.622
Предложение: кмет
19. Обявяване конкурс за избор на управител на „Общински пазари” ЕООД – к.л.623
Предложение: кмет
20. Заличаване на „Истър” ЕООД в ликвидация в Търговския регистър – к.л.624
Предложение: кмет
21. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на ОбС – Русе за промяна размера на тарифните такси за ползване на дървесина като процент от продажната цена на временен склад и на корен – к.л.649
Предложение: кмет
22. Промяна на решение № 613/16.07.2009 г. на ОбС – Русе и откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на орехови и лескови култура, ЧОС за бране на плодове и провеждане на лесовъдски и агромелиоративни мероприятия – к.л.648
Предложение: кмет
23. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен ПОС за разполагане на общински преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.638
Предложение: кмет
24. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.640
Предложение: кмет
25. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.641
Предложение: кмет
26. Оптимизиране структурата на общинска администрация – к.л.639
Предложение: общински съветник
27. Корекция на бюджета на Община Русе за 2009 г. – к.л.629
Предложение: кмет
28. Промени в Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе – к.л.645
Предложение: кмет
29. Корекция на необходимите средства за работна заплата на заетите служители в дейност 601 „БКС, жилищно строителство”, дейност 603 „ВиК” и дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
Предложение: кмет
30. Проект за 50-ти юбилеен международен фестивал „Мартенски музикални дни” Русе 2010 – к.л.630
Предложение: кмет
31. Разкриване на филиал „Незабравка” с.Бъзън към ЦДГ „Червената шапчица” – Община Русе, преминаване на народно читалище „Светлина” с.Бъзън към Община Русе и увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж – к.л.650
Предложение: кмет
32. Определяне на училище – преимуществен ползвател на моторно превозно средство марка „Пежо” за превоз на ученици, обучаващи се в общинските и държавни училища, намиращи се в границите на Община Русе – к.л.632
Предложение: кмет
33. Именуване на улици на територията на гр.Русе – к.л.644
Предложение: кмет
34. Включване на общински съветници като членове на комисиите за повеждане на процедури за обществени поръчки по ЗОП и НВМОП – к.л.628
Предложение: общински съветник
35. Създаване на наблюдателна комисия по чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанието и задържането под стража – к.л.651
Предложение: председател ОбС
36. Приемане план за заседанията на общинския съвет през първото тримесечие на 2010 г.
Предложение: председател ОбС
37. Опрощаване на публично вземане на Георги Иванов Георгиев
Предложение: председател ОбС
38. Опрощаване на публично вземане на Иван Стоянов Иванов
Предложение: председател ОбС
39. Питания

Файлове