Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 38 ОТ ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 22.05.2014 г., начало 9:00 часа

 От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъства Пламен Цветков, Борислав Българинов и Орлин Танов. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Виждам, че залата е пълна, но за да имаме формалните основания да започнем, моля да направим проверка на кворума. Моля, проверка. Използвали са устройствата 35 общински съветници. Виждам много ръце допълнително вдигнати, което означава, че имаме кворум и можем да започнем нашата работа. И така, уважаеми дами и господа, на председателския съвет в петък беше съгласуван проекта за дневен ред, имате го всички пред себе си, обявен е и по надлежния ред в публичното пространство, пристъпваме към обсъждане на този дневен ред. Постъпили са общо 3 предложения за извънредни точки към така предложения дневен ред. Разрешете ми накратко да спомена кои са точките, за да можем да преценим с гласуване дали да ги включим в дневния ред. И така във връзка с провеждане на Общо събрание на „Сплендид“АД имаме писмо с дневния ред и съгласно нашата наредба по точка 7 трябва да се вземем решение как да бъдат упълномощени да гласуват нашите представители в общото събрание на акционерното дружество. Точка 7 касае мандат, нов мандат на Съвета на директорите, предложението е внесено на основание чл. 63, ал. 2, т. 2, тоест срокове, които не можем да пропускаме. Така, че има ли някакви коментари по предложението за извънредна точка във връзка с упълномощаване на нашите представители в Общото събрание как да гласуват? Не виждам, подлагам на гласуване включването на извънредна точка за „Сплендид“АД. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 42. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Второто предложение за извънредна точка е свързано със стартиране на процедура по Закона за горите, касаещо замяна на поземлени имоти частна общинска собственост с поземлени имоти държавна, частна държавна собственост във връзка с природните паркове. Това, което беше така стремежа бих казал на община Русе, природните паркове „Липник“ и Западен парк. Тази точка е внесена също на основание чл. 63, ал. 2, т. 3 от нашия правилник. Материалите ги имате разпратени по имейлите вчера, а също и на бюрото за допълнителни материали. Имате думата за коментари евентуално дал ида включим такава точка като извънредна в дневния ред. Не виждам желаещи да коментират точката. Моля, процедура на гласуване на тази извънредна точка за замяна на поземлени имоти.
КВОРУМ – 42. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Третото предложение ,което искам да направя е свързано с искане на г-н Мариян Димитров за отправян на питане, алтернативно изказване свързано с провеждането на русенски пролетен панаир, така наречената търла, което беше внесено на председателския съвет. Председателският съвет излиза със становище да не се включва тази точка е дневния ред. Независимо от това, както винаги сме процедирали последните няколко общински съвета аз подлагам точката на гласуване. Да, заповядайте, г-н Веселинов иска да вземе отношение по това предложение.
Г-н Искр. Веселинов: Уважаеми колеги, тъй като неведнъж разискваме такъв тип точки и общо взето гласуването е стандартно аз ще си позволя да направя едно кратко изказване. Тъй като очевидно е нежеланието на мнозинството, не знам поради лично отношение към г-н Димитров или поради нежелание изобщо да се изслушват граждани в Общинския съвет. Очевидно е нежеланието да бъдат допускани такива изказвания. Ние обаче имаме три съдебни решение на Административен съд-Русе, трите са в наша вреда, в подкрепа на това, че г-н Димитро има право да се изказва. Освен това в тези съдебни решения нали, нося едно от тях, еднозначно се установява, че въпросното решение, което сега ще вземете най-вероятно да не приемем изказването на г-н Димитров са административни актове. Като административни актове те трябва да съдържат мотиви, както от правно естество, тоест основанието от закона от който ние му отказваме, а такова основание, както е известно не съществува, така и някаква фактическа обосновка защо му отказваме. Така, че ще помоля тия, които мълчаливо гласуват против и въздържал се, някои от тях ей така да се престраши, да излезе тука и да формулира защо се гласува въздържал се или против това изказване, а не да се крием в масовката и да казвам ами то така някой реши.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Веселинов. Има ли други желаещи да вземат отношение по предложението за извънредна точка? Не виждам. Процедура на гласуване на това предложение.
КВОРУМ – 44. С 18 гласа „за”, 6 „против” и 20 „въздържали се” не се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: С това постъпилите при мен предложения за извънредно точки са изчерпани, приехме две от тях, които както винаги процедираме ще бъдат в началото на следобедното заседание, ако има такова след изслушване на питания на общински съветници. Има ли други предложения за извънредни точки към днешния дневен ред? Не виждам други предложения. Последно, което искам да предложа е изменение на реда на точките в нашия дневен ред. Промяната, която предлагам е точка 15 записана в така предложения дневен ред, корекция на бюджета да отиде след точка 18 изменение и допълнение на Наредба 16. Логиката на това предложение е, че първо трябва да разгледаме въпросите с Паркстрой и след това да приемем бюджета, корекцията на бюджета извинявам се, която корекция включва в себе си въпроси свързани с Паркстрой. Има ли изказване на мнения по предложението за разместване на точките, 15 да отиде след сегашната 18, корекцията на бюджета след Паркстрой? Няма желаещи да вземат отношение. Подлагам на гласуване тази промяна в последователността на точките. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 45. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 577 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2013 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводител
2. К.Л. 575 Решение за придобиване на дълготрайни материални активи от „Обреден дом“ЕООД
3. К.Л. 576 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Княжеска“№15 на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“
4. К.Л. 570 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, местността „Мерата“, представляващ хижа „Приста“, на Сдружение с обществено полезна дейност „Туристическо дружество – Приста“ за срок от 10 години
5. К.Л. 568 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
6. К.Л. 572 Откриване на процедура за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово“ и на имот №000323 с площ 98.527 дка в землището на с. Тетово Община Русе и вх. № 422/09.05.2014 г.
7. К.Л. 565 Предоставяне на безвъзмездно право за управление, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в село Басарбово, Община Русе на Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе
8. К.Л. 567 Съгласие за продажба на общински терен от 9 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XXIII-1292 в кв. 59 по регулационния план на село Николово
9. К.Л. 583 Допълнение на годишния план за паша в частта на землището на с. Хотанца за разпределение на пасища, мери индивидуално ползване
10. К.Л. 580 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на Съюз на инвалидите в България – регионална организация – Русе
11. К.Л. 581 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
12. К.Л. 582 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
13. К.Л. 585 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1, на Общински съвет-Русе за общинската собственост
14. К.Л. 578 Изменение на Бюджета на Община Русе към 31.03.2014 г.
15. К.Л. 579 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС №3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 г., утвърден с Решение на Общински съвет №886/14.02.2014 г. – Приложение №17
16. К.Л. 588 Създаване на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
17. К.Л. 587 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
18. К.Л. 589 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
19. К.Л. 573 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на устойчивото енергийно развитие
20. К.Л. 574 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на инвестиционния и сити маркетинг
21. К.Л. 566 Приемане на депозираните от Председателите на Народните читалища отчети за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2013 г.
22. К.Л. 586 Стартиране на процедура по чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за промяна на капацитета на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип
23. К.Л. 584 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.183.24 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Над линията“
24. К.Л. 571 Приемане на решение за изменение на Решение №580/25.04.2013 г. на Общински съвет – Русе
25. К.Л. 564 Сформиране на работна група за създаване на регламент и правила при извършване на ремонтни работи по фасадите на многоетажни сгради в Община Русе
26. К.Л. 569 Отпускане на персонална пенсия
27. К.Л. 590 Избор на обществен посредник на територията на Община Русе
28. Общо събрание на акционерите на „СПЛЕНДИД” АД
29. Даване на съгласие за стартиране на процедура по чл.35, ал.1 и ал.3, т.6 от Закона за горите за замяна на поземлени имоти – частна общинска собственост с поземлени имоти – частна държавна собственост, представляващи горски територии в териториалния обхват на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Дунав”
30. Питания

Файлове