Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 38 ОТ ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р О Т О К О Л № 38
ОТ ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,
Проведено на 18, февруари, 2010 година
Начало 9:00 часа

Заседанието бе открито и ръководено от доц. В. Пенчев, Председател на ОбС – Русе, като присъстваха всички 50 общински съветници.
Доц. В. Пенчев: Днес на отговорна работа, свързана както с отчета на бюджета за 2009 г., така и с предложение на бюджет за 2010 г. Преди да постъпим към нашата работа нека предварително да проверим кворума. Моля проверка на кворума.
Гласували са с устройства 41 общински съветници, което означава че имаме кворум. Откривам заседанието на Общинския съвет. Пристъпваме към обсъждане на дневния ред. Получили сте предложението за дневен ред, първоначално така както е одобрен проекта от Председателският съвет са включени 5 точки, Вие ги имате и сте запознати с тези точки. Допълнително съгласно чл. 67, ал. 1, т.1 и т. 2 на нашия Правилник са постъпили 2 предложения, които също са Ви раздадени. Предлагам тези две допълнителни точки да станат т. 3 и т. 4 от дневния ред. Сега ще ги прочета, а останалите 3, 4 и 5 да бъдат преместени съответно с две позиции надолу. Едната извънредна точка 3, която предлагам да бъде включена е предложение за разпределение на средствата по програма „Спорт за 2010 г.” и втората извънредна точка е освобождаване на досегашния ликвидатор на „Каре” ЕООД и назначаване на нов. Първата, която предлагам да бъде под номер 3 е именно за програма „Спорт”, основанието е обществено значими теми и втората също чл. 67 със законови срокове, които трябва да спазим. Имате думата за предложение по дневния ред. Заповядайте г-н Игнатов.
Г-н Евг. Игнатов: Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет, Уважаеми колеги. Аз съм изненадан с предложението за разпределяне на средства за програма „Спорт”. Като председател на комисията, а и всички членове сме силно изненадани, че влиза това предложение без да е гледано в нашата комисия и просто ми се струва, че ако това предложение се приеме, то да разпуснем нашата комисия, въобще да няма такава комисия. Мисля че, моите уважения към г-н Иванов, но като че ли си превишава правомощията. Да всеки съветник има право да предлага, но мисля че имаме цяла комисия, председател може да разговаряме. Хубаво е написано миналата година общинска администрация заедно с комисията месеци работиха върху програмата. Мисля че в услуга на 1 или 2, или 3 спорта да обръщаме всичко, което е направено не е коректно. Не е коректно спрямо нас колегите, които работим в тази комисия. Предлагам да не влиза в дневния ред.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Игнатов. Други желаещи да вземат отношение по предложението за дневен ред. Не виждам, предлагам отделно да гласуваме допълнителните точки. Нека първо да гласуваме предложената извънредна точка „Предложение за разпределение на средствата по Програма „Спорт 2010”, моля процедура на гласуване. Гласуваме влизането на точка „ Предложение за разпределение на средствата по Програма „Спорт 2010” в дневния ред, да не влезе в дневния ред. Тоест последното предложение, което направи г-н Игнатов. Той направи предложение да не влиза такава точка, така че този който гласува „за” отхвърля точката и обратно. Съжалявам, действително редното е ние по начало сме я предложили като извънредна точка, така че моите извинения. Ние ще гласуваме дали тази точка да влезе, има аргументи против, да така е. Така че гласуваме дали точката за разпределение на средствата по програма „Спорт” да влезе в дневния ред. Моля процедура.
Броя на гласувалите „за” е повече отколкото „против” и „въздържали се”, мнозинство ½ от присъстващите общински съветници, точката се приема.

КВОРУМ – 44. С 24 гласа „за”, 10 „против” и 10 „въздържали се” – предложението се прие.

Доц. В. Пенчев: Гласуваме следващото предложение за извънредна точка „Освобождаване на досегашния ликвидатор на „КАРЕ” ЕООД и назначаване на нов”. Кратко пояснение да дам досегашния ликвидатор е подала на 13 февруари молба да бъде освободен от това си задължение. Съгласно закона в едномесечен срок Общото събрание, а в случая ОбС работи като Общо събрание на ЕООД КАРЕ трябва да вземе решение, в противен случай след 11 март ликвидатора досегашния може да отиде и в Агенцията да се отчисли, да се освободи от ликвидатор. Така че предлагам, смятам че точката е рутинна да влезе в дневния ред, за да можем в рамките на този месец да имаме избран ликвидатор. С тези пояснения предлагам точка „Освобождаване на досегашния ликвидатор на „КАРЕ” ЕООД и назначаване на нов” да подложим на гласуване. Моля процедура.

КВОРУМ – 43. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” – предложението се прие.

Доц. В. Пенчев: Подлагам на гласуване целия дневен ред. Точките по този начин стават общо 7, 3 и 4 са новоприетите. Моля процедура.

КВОРУМ – 44. С 35 гласа „за”, 2 „против” и 7 „въздържали се” – се прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. и годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2010 г.
Предложение: кмет
2. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2009 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2010 г.
Предложение: кмет
3. Приемане на методика за разпределение на средствата по Програма „Спорт 2010”
Предложение: общински съветник
4. Освобождаване от длъжност на досегашния ликвидатор на КАРЕ ЕООД в ликвидация и назначаване на нов
Предложение: кмет
5. Изменение на решение № 741, прието с Протокол № 35/10.12.2009г. на Общински съвет – Русе за провеждане на конкурс за управител на „Общински пазари” ЕООД
Предложение: кмет
6. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2009 г.
Предложение: кмет
7. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2010 година
Предложение: кмет

Файлове