Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 42 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 16.10.2014 г., начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Борислав Българинов и Пламен Цветков. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: … С устройства са гласували 37 общински съветници, заместник-председателя г-н Славчев гласува ръчно. Имаме кворум, Общинският съвет може да започне своята работа. Уважаеми колеги, скъпи съграждани, преди да започнем по същество работата на Общинския съвет искам да спомена, че през изтеклия период от предходното заседание на Общинския съвет насам се случиха редица обществено политически събития от особено значение, някои от които пряко се отразиха върху състава на Общински съвет-Русе. По този повод искам да дам думата на председателя на Общинската избирателна комисия, г-н Иван Иванов да пристъпи към своите функции. Заповядайте, г-н Иванов.
Г-н Ив. Иванов: Благодаря, г-н Пенчев. Общинска избирателна комисия-Русе след като беше сезирана със сигнал от ДПС и след като г-н Станчев принесе документи в ОИК затова, че е назначен за заместник-областен управител прие на основания чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА решение, с което прекрати предсрочно на г-н Станчев неговите правомощия, поради което ОИК избра следващия избран от квотата на Синята коалиция-ВМРО-СДС-ДСБ-ВМРО и БНД следващ, тоест избра, обяви за избран Галин Тодоров Григоров. Моля, г-н Григоров да дойде до банката. Със свое следващо решение № 464 от 14.10.2014 г. след подадено заявление от г-н Искрен Василев Веселинов, съобщение, че е избран за народен представител ОИК със своето решение избра следващия от същата коалиция, обяви за снети предсрочно пълномощията на общинския съветник и със свое решение 465/15.10. обяви за избран следващия Мария Желязкова Василева. Моля, г-жа Василева и тя да дойде при мене. Поради това същите следва да положат клетва пред Общинския съвет и да бъдат избрани за общински съветници. Моля, същите да повтарят след мене, моля всички да станат.
„ Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на Русенска община и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.” Моля, да поставите вашите подписи на клетвените листове. Общинските съветници подписаха клетвена декларация. Заповядайте, вашите удостоверения. На всички пожелавам ползотворна работа.
Засл. проф. В. Пенчев: Уважаеми колеги, разрешете ми от името на всички Вас да поздравя новоизбраните общински съветници в Общински съвет-Русе и да им пожелая ползотворна работа в името и за благото на Община Русе и нашите съграждани. Преди да пристъпим към същинската наша работа искам специално да обявя, че нашия колега, общинския съветник проф. Никола Михайлов е избран за Доктор Хонориз Кауза на Университета в Бъкъу, Румъния. Да му е честито и да му пожелаем също успешна работа и в научното поприще. Постъпи предложение от арх. Венцислав Илиев да направи кратко съобщение преди да започнем нашата работа. Заповядайте, г-н Илиев.
Арх. В. Илиев: Благодаря, г-н Председател. Уважаеми колеги, дами и господа, утре и вдругиден, петък и събота Съюза на архитектите в Русе организира двудневна конференция на тема свързана с Паметниците на културата в Русе и в региона около Русе, Разград, Силистра, Шумен, но акцентът е върху нашето културно наследство в града. Интересна тема, която предполагам интересува много от вас, заповядайте, всички сте поканени. Утре от 10 часа в Зала 1 на общината, благодаря. Темата е архитектурните паметници от края на 19-ти, началото на 20-ти век, обществени задължения и професионални предизвикателства.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на арх. Илиев. А сега нека да пристъпим към разглеждането на предложения проект за дневен ред, така както е публикуван в местните медии. Междувременно са постъпили две предложения за промени в дневния ред, едното от тези предложения е от името на вносителя, господин кмета, който предлага точка …, всъщност той оттегля точка 29 от дневния ред, свързана с разрешение за изработване на ИПУР към плана на гр. Русе, кв. 4. Така, че тази точка няма да я обсъждаме, тази точка се оттегля. Второто предложение, което искам да направя, то е свързано с току-що положената клетва от нашите нови общински съветници и с освобождаването на колегите Станчев и Веселинов. Естествено по този повод ние трябва да променим състава на постоянните и смесените комисии към Общински съвет-Русе. Това предложение е постъпило от общинския съветник г-н Стефан Бучаков, така че предлагам това да бъде извънредна точка. Който подкрепя предложението за извънредна точка във връзка с промяна в състава на постоянните и смесени комисии нека да гласуваме това предложение за извънредна точка. Моля, процедура.
КВОРУМ – 45. С 45 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Приема се тази точка да влезе в дневния ред като извънредна и както винаги сме правили точката ще я разгледаме в началото на следобедното заседание. Има ли други предложения за изменение и допълнение на дневния ред, имате думата, уважаеми колеги? Не виждам други предложения. Подлагам на гласуване, така уточнения дневен ред. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 733 Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Русе на имот – публична държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС), представляващ сгради към обект „Гражданско летище за обществено ползване – Русе“
2. К.Л.734 Безвъзмездно придобиване на Община Русе на 651 дяла, представляващи 100 на сто от капитала на „Летище Русе“ЕООД, собственост на българската държава
3. К.Л.735 Допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ и приемане на списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост за отдаване под наем през 2014 г.
4. К.Л.705 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
5. К.Л.726 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Русе, местност „Люляците 1, 2“, ул. „16-та“
6. К.Л.727 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“
7. К.Л.706 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Касева чешма“, землище на град Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
8. К.Л.728 Решение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово“ и на имот №000323 с площ 98.527 дка в землището на с. Тетово Община Русе
9. К.Л.709 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
10. К.Л.717 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XII-692 в кв. 142 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
11. К.Л.713 Съгласие за продажба на общински терен от 14 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XVII-154 в кв. 149 по регулационния план на кв. „Средна кула“ град Русе
12. К.Л.710 Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на част от общински недвижим имот, представляващ масивна двуетажна сграда с идентификатор 63427.2.351.1 със застроена площ 128 кв. м., находящ се в гр. Русе, ул. „Витоша“№18
13. К.Л.724 Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален исторически музей – Русе, спрямо общински имот, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.565 по КККР-гр. Русе
14. К.Л.712 Предоставяне на общински недвижим имот – новопостроена детска градина намираща се в гр. Русе, жк. „Дружба-3“, безвъзмездно за управление
15. К.Л.730 Учредяване право на надстрояване на сграда изградена върху общински терен, намираща се по ул. „Видин“№21 в град Русе
16. К.Л.716 Удължаване на срока до 31.03.2015 г. за предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд“№3а на Министерство на образованието и науката, за нуждите на проект BG 051PO001-4.3.02-001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование“
17. К.Л.711 Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 1110, прието с Протокол № 41/11.09.2014 г. на Общински съвет-Русе, относно дадено съгласие за извършване на продажба на ПИ с идентификатор 63427.156.136, находящ се в местността „Под Левента“, землище на град Русе по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
18. К.Л.714 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. по чл. 57 от ЗУТ
19. К.Л.715 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по ч. 56 от ЗУТ
20. К.Л. 729 Приемане на Наредба за изменение и допълване на Наредба №16, на Общински съвет-Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
21. К.Л. 736 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
22. К.Л. 725 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС № 3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет №886/14.02.2014 г. – Приложение №17 и №18
23. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за 2014/2015 г.
24. К.Л. 707 Решение за определяне на допълнително заплащане на км/пробег за компенсиране разходите от извършваните превози на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема
25. К.Л. 708 Решение за определяне на срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз, минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе и срок на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
26. К.Л. 732 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „А“ по ул. „Александровска“ – гр. Русе / площад „Свобода“ до площад „Батенберг“/, съгласно Наредба №7 на Общински съвет-Русе
27. К.Л. 719 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване /увеличение на мощността/ на ПИ 000206 /летище/ в землището на с. Бъзън и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
28. К.Л. 721 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водоснабдяване на ДЗЗД „Тонита“ в местността „Плужна“, землище на с. Николово и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
29. К.Л. 722 Промяна на вида на социална услуга – резидент тип „Защитено жилище“ в социална услуга „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“, делегирана от държавата дейност
30. К.Л. 731 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ по проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г.
31. К.Л.737 Участие като партньор в международен проект „Пътят на римските императори и Пътят на виното – RER-DWR II”, финансиран по Програма „Подкрепа за подобряване и насърчаване на устойчиви транснационални тематични туристически продукти“ на Главна дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия
32. К.Л.738 Участие в програма Life на Европейския съюз за опазване на околната среда
33. К.Л. 718 Отпускане на персонална пенсия
34. К.Л. 723 Изграждане на паметник на Васил Левски в централна градска част
35. Промяна в състава на постоянните и смесените комисии към Общински съвет-Русе
36. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 541/13.06.2014 г.
37. Изказване на Мариян Димитров – вх.№876/08.10.2014 г.
 

Файлове