Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 44 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 11.12.2014 г., начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Пламен Цветков. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Изтече преди няколко минути времето за начало. Ще Ви моля да заемем местата си, за да направим проверка на кворума. Моля, използвайте устройствата, колеги. (коментар от зала не се чува) Някой да е взел 13-ти номер? Колеги, 13-ти номер устройство някой да е взел по погрешка. (коментар от зала не се чува) Всичко е о‘кей. Колеги, използваните устройства показват, че 29 души са гласували с устройствата. Виждам, че в залата има значително повече хора, тоест имаме кворум и можем да започнем работа на днешното заседание на Общинския съвет. Откривам заседание, което всъщност е последното редовно заседание за 2014 г. Имате пред себе си проекта за дневен ред, така както той е утвърден от Председателския съвет след съответното обсъждане. В резултат на обсъждането виждате, предполагам, че са включени 3 допълнителни точки, едната е точка 6 за Проект Русе, другата е 45 за график за първото тримесечие на 2015 г. на заседанията на ОбС, третата допълнително включена точка чрез Председателския съвет е изказването на г-н Мариян Димитров. Освен тези точки е постъпило също заявление от г-жа Татяна Димитрова, която желае със своето изявление да направи изказване и постави питане свързано с изграждането на арест или бежански лагер в гр. Русе. Председателския съвет след обсъждане излезе със становище, че въпроса, който се иска да бъде включен в дневния ред не е от компетенциите на Общинския съвет, на кмета или на общинската администрация, така както изисква това чл. 28, ал. 3 на ЗМСМА. Ето защо председателския съвет излиза със становище да не се включва тази точка в дневния ред. Разбира се подготвено е и подробно мотивиране на това предложение в писмен вид и аз ще го приложа към протокола, но независимо от становището на Председателския съвет аз искам да предложа на гласуване евентуалното включване на точка за изказване на г-жа Татяна Димитрова. Моля, процедура на гласуване дали да бъде включена тази точка в дневния ред.
Ръчно гласували:
Г-н Б. Пехливанян – „въздържал се“
КВОРУМ – 36. С 9 гласа „за”, 6 „против” и 21 „въздържали се” не се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Дневния ред остава, така както …, засега така както е предложен като проект. Има ли други предложения за изменения и допълнения на дневния ред? Господин Славчев иска думата. Заповядайте, г-н Славчев.
Г-н М. Славчев: Благодаря, г-н Председател. Уважаеми колеги, Аз искам да направя едно кратко изказване по темата за изказване на граждани като цяло. И в днешната сесия имаме заявено такова изказване от г-н Димитров, което се превърна в една традиция на всяка сесия той да прави питане. По никакъв начин не искам да оспорвам законосъобразността на отправеното питане от него, разбира се то е регламентирано с чл. 28, т. 3 на ЗМСМА. Но какво ме наведе на желанието да споделя някои свои мисли, повечето от отправените питания от граждани са адресирани до кмета на Община Русе, Общинския съвет в много малка част от тях може да изрази позиция. Ще дам пример с питането дали на 8-мартенското рали господин кмета е давал наградите в качеството си на не знам какъв шеф на ГЕРБ или на кмет и няма как Общинския съвет да вземе отношение по един такъв въпрос. Освен обществената значимост на всяко едно питане на граждани то трябва да има обществена полезност според мене. Защото аз лично се чувствам доста нелепо да ставам свидетел на една ежемесечна препирня между определен гражданин и кмета на Община Русе. Смятам, че това обижда и институцията Общински съвет. Няма как това нещо да продължава в тоя вид, има нормална регламентирана процедура, когато някой гражданин има питане към кмета да направи съответното запитване в писмена форма към г-н кмета и неговата администрация и да получи съответния отговор. Същото може да стане и в някоя от приемните на кмета, които той дава. Но никой от общинските съветници няма полезен ход да вземе отношение по питанията на граждани, които се отправят. Значи ние ставаме просто една публика, 51 общински съветника всеки месец се превръщат в публика на това. Примерно, аз лично като общински съветник искам да взема отношение по някой от поставените от гражданите въпроси, обаче няма такава възможност, щото те са адресирани и започват с „Уважаеми, г-н Кмете …“. Няма как да стана и да взема отношение по въпрос, който никой не ме пита. В тази зала има 51 съветника, горе-долу по 1000 гласа за един съветник, това са 51 000 гласа на гражданите на Община Русе са представени в тази зала. Смятам, че една такава война ли, как да я нарека между определен гражданин и кмета прави инфлация на правото на гражданите да задават въпроси тук. Тази трибуна би следвало за мен да се ползва, тогава когато кмета откаже на някой гражданин да отговори на въпроса и ние в своето право като демократи, като граждани пряко избрани от населението да дадем трибуна той да си отправи питането. Аз не съм запознат дали има отказ от кмета да отговори, на който ида е гражданин на Русе. И някак си се чувствам некомфортно да присъствам всеки месец на едно такова шоу, което се ползва присъствието на медиите в залата. Много ми е интересно защо гражданите не използват нормалната процедура за задаване на въпроси към кмета в писмена форма и да получат своите отговори, а трябва ежемесечно да се ползва в тая зала тази трибуна, за да може да се отрази … Може би медийно или нямам представа защо … Много от поставените въпроси действително са обществено-значими и много от нас има какво да кажат, само че никой от нас няма как да го направи. Ние ставаме само една публика 51 човека и в тая връзка тъй като в чл. 28 на ЗМСМА е регламентирано, че гражданите имат тези права да задават въпросите си и да получават отговори по уреден в Правилника на Общинския съвет ред. Този правилник може да уреди писмена форма на отговорите, може да уреди най-различни варианти и би следвало да помислим за някакъв такъв подход. По никакъв начин аз не искам да омаловажа или да игнорирам правото на гражданите да задават въпроси, искам правилно да бъда разбран. Единственото, което ме притеснява е, че това на което ставаме свидетели всеки месец опорочава това право на гражданите и се превръща в един театър, който мисля, че не е приятен на никого. В тая връзка аз ще подкрепя изказването на господина днес, но искам да знам ние имаме ли право да вземем отношение като съветници? Имаме ли право да се изкажем като съветници? Ако не, то няма никакъв смисъл да се случва в тоя вид. Благодаря. Може само да слушаме песните на Емил Димитров. Благодаря ви.
Засл. проф. В. Пенчев: И аз благодаря на г-н Славчев. Има ли желаещи да вземат отношение по така предложения проект за дневен ред? Изменения, допълнения? Не виждам, нека да гласуваме дневния ред. Моля, процедура.
КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. К.Л. 797 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.
2. К.Л. 768 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
3. К.Л. 783 Съгласуване на промяна в Стратегически план 2014-2016 г., Актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2014-2016 г. и Годишен план за 2015 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ в Община Русе
4. К.Л.781 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ООД-Русе, насрочено за 12.12.2014 г.
5. К.Л. 798 Провеждане на Общо събрание на „Проект Русе“ АД
6. Вземане на решение на Съвета на директорите на „Проект Русе“ АД за сключване на договор за кредит
7. К. Л. 802 Удължаване срока на ликвидация на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД в ликвидация и внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване процеса на ликвидация
8. К.Л. 800 Даване на съгласие за предоставяне на капиталов трансфер на общински търговски дружества – лечебни заведения
9. К.Л. 801 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот с идентификатор 63427.2.5670, град Русе, ул. „Пристанищна“№13 с площ 1688 кв. м., АОС № 6907/25.02.2013 г.
10. К.Л. 769 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл. 56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост
11. К.Л. 809 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клубове на политически партии
12. К.Л. 772 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
13. К.Л. 773 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони публична общинска собственост по чл. 56 от ЗУТ в гр. Русе
14. К.Л. 770 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с изобразителна площ над 3,00 кв. м. на територията на град Русе по чл. 57 от Закона за устройство на територията
15. К.Л. 771 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – количка за продажба на царевица на пара
16. К.Л. 782 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от СОУ „Йордан Йовков“ в гр. Русе
17. К.Л. 785 Продължаване на договорни отношения
18. К.Л. 774 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в кметство с. Ново село
19. К.Л. 775 Придобиване в собственост от Община Русе на земя за разширяване на гробищен парк „Басарбово“ в местността „Арнауд дере“, землище на кв. „Средна кула“
20. К.Л. 776 Откриване процедура за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, ул. „Васил Петлешков“ №22, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
21. К.Л. 777 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Просена, Община Русе
22. К.Л. 778 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
23. К.Л. 790 Приемане на стратегия за управление, стопанисване, ползване и разпореждане със земеделски земи от ОПФ
24. К.Л. 786 Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав-гр. Кубрат за 2015 г.
25. К.Л. 787 Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, стопанисвани от СЦДП ТП ДЛС „Дунав“ Русе за 2015 г.
26. К.Л. 788 Определяне на начални тръжни цени на дървесината, добита от поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Русе
27. К.Л. 791 Одобряване на годишен план за паша на пасища, мери – публична общинска собственост на територията на общината
28. К.Л. 789 Допълване на списък №1 на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
29. К.Л. 803 Корекция на бюджета на община Русе за 2014 г.
30. К.Л. 804 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС №3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет №886/14.02.2014 г. – Приложение №17 и №18
31. К.Л. 792 Програма за развитие на читалищната дейност в община Русе през 2015 г.
32. К.Л. 793 Проект за 55. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2015 г.
33. К.Л. 779 Членство на Община Русе в Съвета на дунавските градове и региони
34. К.Л. 794 Решение за даване на съгласие на Сдружение „Спортен Леко-Атлетически клуб – Дунав“ гр. Русе, за кандидатстване с проект по Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения на Министерството на младежта и спорта
35. К.Л. 795 Решение за кандидатстване на Община Русе по проект „Красива България“, като част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
36. К.Л. 796 Кандидатстване на Община Русе за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, по Грантова схема BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, по Мярка 1 „Мерки за енергийна ефективност“
37. К.Л. 784 Приемане на Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе и отмяна на Решение №198 прието с Протокол №13/15.05.2008 г. на ОбС-Русе
38. К.Л. 799 Приемане на нова Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе
39. К.Л. 808 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот номер 503.1467 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Дрибак 1, 2“
40. К.Л. 810 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
41. К.Л. 806 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.433 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“
42. К.Л. 807 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.80 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Нови Халваджи“
43. К.Л. 805 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2014 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет-Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
44. К.Л. 780 Отпускане на персонална пенсия
45. Приемане на план за заседанията на ОбС за първото тримесечие на 2015 г.
46. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 1094/05.12.2014 г. 

Файлове