Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 45 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 17 юни 2010 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха Евгени Игнатов, Дениз Зия и Анатоли Станев.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля заповядайте да пристъпим към проверка на кворума. Моля процедура. Имаме кворум гласували с устройства 38 общински съветници. Отривам 45 заседание на Общинският съвет. Пристъпваме към нашата работа, съгласно чл. 95 от нашия правилник постъпило е искане от общински съветник г-н Свилен Иванов за поправяне на явна фактическа грешка, става въпрос за текста на решение № 896 от заседанието на 20.05.2010 г.. Става въпрос за Наредба № 14, спомняте си идеята беше за промяна на средствата, които се покриват от общинския бюджет за транспортните услуги в рамките на града, § 3 е оттеглен, § 3 касае инвалиди първа и втора група и всъщност предварителното предложение беше подпомагането от 14,50 да бъде намалено на 7,25, вносителят оттегли това предложение. Ето защо съм разпоредил поправка на явна фактическа грешка така, че заличава се в чл. 14, ал. 1 вместо 14,50 лв., 7,25 този текст § 3 се заличава. Пристъпваме към обсъждане на предложения дневен ред, всички общински съветници имат предложението за дневен ред. Има ли желаещи, които да предложат изменения, допълнения към така предложения дневен ред? Не виждам, нека да пристъпим към процедура на гласуване. Моля процедура за утвърждаване на дневния ред.

КВОРУМ – 38. С 38 гласа „за”,0 „против” и 0 „въздържали се” – се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Заличаване на „Градски транспорт” ЕООД в ликвидация в Търговския регистър – К.Л. 800
Предложение: кмет
2. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя по реда на чл. 19, ал. 8, т.1 ЗСПЗЗ – К.Л. 815
Предложение: кмет
3. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от Спортно училище „Майор Атанас Узунов” и от ОУ „Братя Миладинови” – К.Л. 801
Предложение: кмет
4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост – К.Л. 802
Предложение: кмет
5. Отдаване под наем на част от имот, ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 803
Предложение: кмет
6. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 804
Предложение: кмет
7. Изменение и допълнение на Решение № 847, прието с Протокол № 42/22.04.2010 г. на ОбС-Русе – К.Л. 814
Предложение: кмет
8. Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от Общинския поземлен фонд и от Резервния фонд на Община Русе за стопанската 2010/2011 година и разрешаване сключване на договори за наем за земеделските земи от Резервния фонд – К.Л. 816
Предложение: кмет
9. Определяне на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – К.Л. 799
Предложение: кмет
10. Одобряване на актуализирана Обща схема на преместваемите обекти на територията на гр. Русе във връзка с чл. 7, ал. 4 от Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе – К.Л. 810
Предложение: кмет
11. Корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 808
Предложение: кмет
12. Изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – К.Л. 812
Предложение: кмет
13. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Община Русе към Изпълнителна агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – К.Л. 813
Предложение: кмет
14. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от ТБО – К.Л. 805
Предложение: кмет
15. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници от автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема – К.Л. 768
Предложение: кмет
16. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема – К.Л. 776
Предложение: кмет
17. Увеличаване капацитета на социална услуга център за настаняване от семеен тип – К.Л. 806
Предложение: кмет
18. Увеличаване капацитета на социална услуга център за стари хора – К.Л. 807
Предложение: кмет
19. Промяна на решение № 803, прието с Протокол № 39/25.02.2010 г. на ОбС-Русе – К.Л. 811
Предложение: общински съветници
20. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – К..Л. 809
Предложение: общински съветници
21. Определяне на представител на ОбС в Областен съвет за развитие на област Русе
Предложение: председател ОбС
22. Информация за големите проекти на общината, финансирани по Оперативни програми на Европейския съюз, включително и „Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на Община Русе”
23. Питания

Файлове