Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 46 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 12.02.2015 г., начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Мирослав Славчев и Орлин Танов. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Времето настъпи да започнем провеждането на 46-тата извънредна сесия на Общинския съвет посветена предимно на бюджета на Община Русе за 2015-та година. Нека да направим проверка на кворума, за да започнем нашата работа. 38 души са регистрирали своето присъствие с устройствата. Очевидно има и колеги, които не са ползвали, но така или иначе имаме кворум и можем да започнем делова работа. Преди да пристъпим към гласуване на дневния ред, разрешете ми да обявя поправка на очевидна фактическа грешка. Уважаеми дами и господа общински съветници, в изпълнени на чл. 98, ал. 1 на нашия правилник обявявам поправка на очевидна фактическа грешка на базата на мотивирано писмено искане от общински съветник, г-н Милушев да бъде коригирано решението от точка 17 от предходната сесия на 22 януари, когато се проведе, което решение е свързано с изработване, разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за техническа инфраструктура. Става въпрос за напоителна система в землището на с. Червена вода, но както се вижда и както г-н Милушев е отбелязал вижда се и от протокола, а също и от текста на материала е ясно първо, че този ПУП касае не само землището на Червена вода, а също и част от землището на град Русе. И второто, което също се вижда от протокола и от материала, че ПУП-а е приложен в два варианта, от които Общинския съвет гласува за първи вариант. Ето защо поправката на допуснатата очевидна фактическа грешка ще бъде към точка 1 освен село Червена вода след тези думи да се добави и град Русе. И към втора точка на решението след довеждащата инфраструктура да се добави в скоби 1-ви вариант. По този начин действително да се изпълни волята на Общинския съвет. Освен това колеги, има постъпил материал, както предполагам че всички сте го получили, както в електронен вид, така и на хартиен носител за също очевидна фактическа грешка допусната пак на предното заседание на Общинския съвет свързана с горските територии, които ние бяхме гласували. Господин кмета ще каже с няколко думи дали да включим такава точка в дневния ред.
Г-н Пл. Стоилов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, на финала сме на замяната. За съжаление при сравняването на всички документи, които са в Регионалната дирекция по горите е установено несъответствие в част от идентификаторите, поради което се налага изменение в решението на Общинския съвет, което сме взели на предната сесия. Поради което предлагам на тази сесия като извънредна точка да се вземе това решение с оглед бързото процедиране по тази замяна, която най-накрая сме наистина на финала. Затова аз ви предлагаме да приемем първо тази извънредна точка да се гледа и второ да приемете предложеното от нас решение.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н кмета. Така, колеги към предложения дневен ред, който всички имате пред себе си вече постъпи предложение за извънредна точка във връзка с корекции на горските масиви. Има ли становища относно това предложение за извънредна точка? Не виждам, предлагам, както и г-н кмета предложи тази извънредна точка да гласуваме и ако бъде приета с нея да започнем, да бъде номер 1. И така процедура на гласуване на предложението за извънредна точка.
КВОРУМ – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Други предложения, колеги за изменения и допълнения към дневния ред? Има ли желаещи? Все пак извънредна сесия имаме, имаме достатъчно точки. Не виждам други предложения. Подлагам на гласуване дневния ред като цяло с вече приетата извънредна точка. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Изменение на Решение №1265, прието с Протокол №45/22.01.2015 год. На Общински съвет-Русе, поради допуснати фактически грешки на основание чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс
2. К.Л.830 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2014 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2015 г.
3. К.Л. 831 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите
4. К.Л.829 Приемане на бюджет на Община Русе за 2015 г. и приложенията към него
5. Изказване на М. Димитров – вх.№ 80/06.02.2015 г.
6. Изказване на М. Димитров – вх.№ 81/06.02.2015 г.
7. Питания – Пенчо Милков, Иван Иванов
 

Файлове