Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 47 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 26.02.2015 г., начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Йорданка Даневска и Айлин Абилова. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Добре дошли време е да започнем нашата работа. Моля да заеме местата си. Нека да направим проверка на кворума, колеги. Само 28 души са регистрирали своето присъствие с устройства, но и това е достатъчно, имаме кворум. Очевидно в залата има много повече общински съветници. Можем да пристъпим към нашата работа. Колеги, моля за тишина. Господин Неделчев, ще ми разрешите ли да продължа работата? Благодаря ви. Уважаеми дами и господа общински съветници, от името на кмета, от общинска администрация има приятното предложение общинските съветници да изгледат рекламния видеоклип за град Русе, който беше прожектиран по време на посещението на министър Ангелкова. Така, че предлагам преди да започнем работата по същество да изгледаме 3-минутния клип свързан с нашия град. Действително впечатляващ видеоклип. Това е само началото сигурно много от колегите знаят, предстои по-нататъшното развитие, така че нашия град да бъде представен по един достоен начин. И така, колеги, нека да пристъпим по същество към нашата работа. След като проверихме кворума, нека да обсъдим проекта за дневен ред. Имате думата, уважаеми дами и господа, за предложения относно дневния ред. Господин кметът ще направи предложение.
Г-н Пл. Стоилов: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, предлагам като извънредна точка да бъде включена точката за приемане на решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе, насрочено за 11.03.2015 г. Извънредността идва от факта, че самата организация на тази Асоциация, на това съвещания от страна на областния управител до нас беше сведено непосредствено след комисиите, а ние трябва да упълномощим представител или кмета да гласува по съответните точки, които подробно са описани в материала. Така, че аз ви призовавам да подкрепите като извънредна точка.
Засл. проф. В. Пенчев: Да, благодаря на г-н кмета. Има ли някой нещо да каже във връзка с предложената извънредна точка? Няма. Подлагам на гласуване включването на тази точка като извънредна в дневния ред. Моля, процедура.
КВОРУМ – 42. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: По традиция ще я включим в началото на следобедното заседание. Има ли други предложения за изменения и допълнения на дневния ред? Не виждам други предложения. Нека да гласуваме дневния ред така, както е предложен с допълнителната извънредна точка, която вече включихме. Нека да гласуваме дневния ред.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 874 Одобряване на Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2007-2013 г.
2. К.Л. 872 Утвърждаване списъци на общински жилища на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
3. К.Л. 839 Списък на спортните обекти и съоръжения общинска собственост, които ще се отдават под наем през 2015 г.
4. К.Л. 868 Промяна в състава на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
5. К.Л. 871 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общинска земя за изграждане на гаражи по ул. „Братя Миладинови“ в град Русе
6. К.Л. 870 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
7. К.Л. 869 Поправка на явна фактическа грешка, допусната в Решение №1266, прието с Протокол №45/22.01.2015 г. на Общински съвет-Русе, относно дадено съгласие за извършване продажба на общински терени от 17 кв.м. и 13 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ IV-989 и УПИ V-988 в кв. 38 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
8. К.Л. 841 Допълнение на годишния план за паша в частта за землищата на с. Бъзън , гр. Мартен и с. Басарбово във връзка с предоставяне за общо и индивидуално ползване на пасища, мери – публична общинска собственост
9. К.Л. 855 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
10. К.Л. 863 Приемане на Наредба за отмяна на Наредба 10 на Общински съвет Русе за условията и реда за предоставяне на концесия
11. К.Л. 856 Инвестиция за изграждане на търговска сграда за промишлени стоки на територията на Централен общински пазар гр. Русе
12. К.Л. 857 Вписване в Търговския регистър на промени на обстоятелствата във връзка с осъщественото прехвърляне в полза на Община Русе на притежаваните от държавата дялове от капитала на „Летище Русе‘ЕООД
13. К.Л. 858 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Хляб и хлебни изделия“ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
14. К.Л. 859 Даване съгласие за продължаване действието на договор от „Център за психично здраве-Русе“ЕООД за теглене на кредит – тип овърдрафт
15. К.Л 849 Прекратяване на пълномощията на д-р Иван Стоянов като пълномощник на Община Русе в Общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе” АД и избор за член на Общото събрание на дружеството на негово място д-р Пламен Станев
16. К.Л. 860 Откриване на процедура за приватизация на общински имот с идентификатор 63427.2.590 с площ 259 кв.м. по кадастрална карта на гр. Русе, пл. Иван Вазов №1 и построената в него обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.509.2
17. К.Л. 861 Откриване на процедура за приватизация на общински имот магазин за цветя в жилищен блок „Сердика – Б“, ул. Петко Д. Петков №10, гр. Русе, съгласно АОС №356/22.04.1996 г.
18. К.Л. 862 Откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта“ на град Русе
19. К.Л. 864 Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“
20. К.Л. 840 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
21. К.Л. 842 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Фондация „Русчук“
22. К.Л. 843 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Българска национална асоциация активни потребители“
23. К.Л. 873 Изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2014 г.
24. К.Л. 846 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
25. К.Л. 852 Изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе
26. К.Л. 853 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2015 г.
27. К.Л. 854 Утвърждаване на Програма „Спорт“ – 2015 г. с промяна на Приложение №1 и Приложение №3 към Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приет с Решение №478/19.02.2009 г. и с последно изменение с Решение №908/20.02.2014 г.
28. К.Л. 867 Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски ясли на територията на Община Русе, приети с Решение №846 по Протокол №32/12.12.2013 г. на Общински съвет-Русе
29. К.Л. 865 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за закриване на дома за деца лишени от родителски грижи „Св. Димитър Басарбовски“
30. К.Л. 847 Годишен финансов отчет и Отчет за дейността на УС на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2014 г.
31. К.Л. 848 Приемане на Бюджет, насоки за работата и работна програма на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 г.
32. К.Л. 845 Одобряване на Обща схема на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „Д“ /ул. „Борисова“ с гаровия площад/ – гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет-Русе
33. К.Л. 866 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация – реконструкция на ул. „Шипка“ /от бул. „Цар Освободител“ до бул. „България“/, част от „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001 по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.
34. К.Л. 833 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация на кв. 596 и УПИ II-за жил. строителство и търговия в кв. 597, изменение на план за улична регулация от о.т. 3616 до о.т. 3600 между кв. 596 и 597 в жк. „Чародейка-север“ гр. Русе
35. К.Л. 834 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – въздушно електропроводно отклонение и кабел ниско напрежение до поземлен имот с идентификатор 63427.306.105 в местност „Чифлика“, землище на град Русе
36. К.Л. 835 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до ПИ 623 и ПИ 624 в местност „Плужна“, землище на с. Николово за водоснабдяване на ДЗЗД „Тонита“
37. К.Л. 836 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – кабел 20 kV от съществуващ стълб 20 kV в имот с идентификатор 63427.32.1 от ВЕП 20 kV – ЕПО „МТП Профилакториум ОАПС“ до трансформаторен пост тип БКТП20/0,4 kV в имот с идентификатор 634227.301.78 в местност „Астарджийца“, землище на кв. „Средна кула“, гр. Русе
38. К.Л. 837 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за ПИ 000099 в местност „Конлук дере“, землище на с. Просена и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
39. К.Л. 838 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външен водопровод и външен електропровод за захранване на ПИ 012010 в местност „Над село“, землище на с. Николово, Община Русе
40. К.Л. 832 Отпускане на персонална пенсия
41. К.Л 851 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за символиката на община Русе
42. К.Л. 844 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
43. К.Л 850 Създаване на Общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите в Община Русе
44. Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, насрочено за 11.03.2015 г.
45. Изказване на Здравко Паскалиев – вх.№139/19.02.2015 г.
46. Изказване на Мариян Димитров – вх.№145/20.02.2025 г.
47. Изказване на Мариян Димитров – вх.№146/20.02.2025 г.
48. Питания
 

Файлове