Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 5-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – РУСЕ, Проведено на 18 януари 2008 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 50. Отсъства Стефан Бучаков.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов – Председател на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: „Имаме необходимият кворум, откривам петото заседание на ОбС – Русе. Колеги, дневния ред ви е раздаден. Имаме няколко предложения за извънредни точки. Те са размножени и са ви раздадени. Две от тях са свързани с необходимостта спешно да изберем представители в различни сдружения на общини, където Община Русе членува и съответно в областния съвет за развитие, където предстои заседание и трябва да вземем решение. Тези две точки са съгласувани на Председателски съвет и влизат по тази причина в дневния ни ред.
Предложение прави и Кмета на общината. То е свързано с попълване състава на Съвета на директорите на „Проект Русе” АД, вие сте го видели и него. То е на основание предстоящото общо събрание, естествено по същество ще можете да си изкажете мнението. Има ли някакви противоречия за някоя от тези точки дали да се гледат по същество и да се включат в началото на следобедното заседание? Подлагам ги на гласуване. Режим на гласуване.”

КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” предложението за извънредни точки се прие.

Г-н Искрен Веселинов: „Подлагам на обсъждане целия дневен ред – за размяна на точки, за отпадане на точки. Някой има ли нещо в предвид по дневния ред? Не виждам. Гласуваме дневния ред като цяло с допълнителните точки. Режим на гласуване.”

КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

1. Полагане на клетва от общински съветник
2. Промяна в състава на постоянните комисии
Вносител: председател ОбС
3. Определяне състава на комисия по общинска собственост, комисия по приватизация, комисията по ЗУГДЖСВ и комисията по чл.6 от Наредба № 6 на ОбС – Русе
Вносител: председател ОбС
4. Изменение Правилника на ОП “Спортни имоти
вносител: кмет на Община Русе
5. Съгласие за събаряне на сгради ЧОС
вносител: кмет на Община Русе
6. Съгласие за промяна на предназначение на земеделска земя в производственна територия в землището на гр.Русе, местност «Под Ормана»
вносител: кмет на Община Русе
7. Предоставяне безвъзмездно право на управление на „Детска ясла” №1 на част от общински недвижим имот, находящ се по ул.Червен № 5 в гр.Русе
вносител: кмет на Община Руссе
8. Даване на съгласие от Общински съвет – Русе за предоставяне на сграда, включена в капитала на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Русе” ЕООД за целите на проект по програма “ФАР”
вносител: кмет на Община Руссе
9. Обявяване на имот за ПОС
вносител: кмет на Община Русе
10. Придобиване в собственост на Община Русе на филиал на детски заведения, собственост на «Тежко машиностроене» АД /в ликвидация/
вносител: кмет на Община Русе
11. Прекратяване на съсобственост в имот в гр.Русе, ж.к.Изток по ул.Прага чрез продажба в часта на общината
вносител: кмет на Община Русе
12. Учредяване право на надстрояване на общественно-обслужваща сграда, кв.Чародейка – Г – север
вносител: кмет на Община Русе
13. Учредяване право на строеж за надстрояване на общественно-обслужваща сграда, ул.Борисова 124
вносител: кмет на Община Русе
14. Учредяване право на строеж за пристрояване към общественно-обслужваща сграда, ул.Гюргево
вносител: кмет на Община Русе
15. Учредяване право на строеж за пристрояване към общественно-обслужваща сграда, ж.к.Изток
вносител: кмет на Община Русе
16. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имот ЧОС, ул.Тутракан 14
вносител: кмет на Община Русе
17. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имот ЧОС, ул.Св.Димитър Басарбовски 47
вносител: кмет на Община Русе
18. Определяне размера на такса за битови отпадъци на висшите училища на територията на общината
вносител: Общински съветници
19. Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС по ул.Шейново 14, гр.Русе на юридическо лице, осъществяващо общественно полезна дейност
вносител: Общински съветници
20. Провеждане на търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
вносител: кмет на Община Русе
21. Започване на процедура по утвърждаване на ПУП – Парцеларен план за довеждане на инфраструкнура на Русенски индустриаленпарк – местност «Слатина» – вх.№956/2007 г.
вносител: кмет на Община Русе
22. Започване на процедура по утвърждаване на ПУП – Парцеларен план за довеждащата инфраструктура на Русенски индустриален план – местност «Слатина» – вх.№955/2007 г.
вносител: кмет на Община Руссе
23. Удължаване срока на договор за възлагане на управлението на «Паркстрой»ЕООД
вносител: кмет на Община Руссе
24. Учредяване на залог на активи за обезпечаване банкови гаранции от «Паркстрой»ЕООД
вносител: кмет на Община Русе
25. Определяне на курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия София – Русе
вносител: кмет на Община Русе
26. Определяне на нов размер на такси за ползване на детски градини, ясли, домашен социален патронаж и детска млечна кухня
вносител: кмет на Община Русе
27. Промени в Наредба 16 на ОбС – Руссе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
вносител: кмет на Община Русе
28. Допълнение на Наредба 9 на ОбС – Русе
вносител: кмет на Община Русе
29. Приемане план за заседанията на ОбС през първото тримесечие на 2008 г.
Вносител: председател ОбС
30. Отпускане на персонална пенсия на Джанер Шевкъев
вносител: кмет на Община Русе
31. Отпускане на персонална пенсия на Бранислав Иванов
вносител: кмет на Община Русе
32. Опрощаване на държавно вземане на Стоянка Стоянова
Вносител: председател ОбС
33. Опрощаване на държавно вземане на Евстати Томов
Вносител: председател ОбС
34. Избор на член на областния съвет за развитие
вносител: общински съветник
35. Избор на представители в сдружения
вносител: общински съветник
36. Избор на представител в „Проект Русе”
вносител: кмет на Община Русе

Файлове