Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 6-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 13 февруари 2008 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 49. Отсъстваха Илиян Илиев и Лорен Милев.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов – Председател на ОбС – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: „Уважаеми колеги, имаме необходимият кворум. Обявявам 6-то ни заседание за открито.
Имате дневния ред, има едно направено предложение за извънредна точка – от комисията, която избрахме в предишното си заседание за снегопочистването. Ще помоля председателя на временната комисия с няколко думи да обясни причините за включването на тази точка като извънредна в днешното ни заседание.”

Г-н Иван Григоров: „Господин Председател, господин Кмет, колеги, с решение № 12 от 15 януари 2008 г. ние сформирахме временна комисия по снегопочистването. Комисията има 7 заседания и в понеделник внесе своя отчет. Имате го раздаден. Смятаме, че по този начин изпълняваме решението на ОбС от извънредната сесия.”

Г-н Искрен Веселинов: „Някой да има противно становище?”

Г-н Т. Бонев: „Уважаеми колеги, аз искам да изразя по-различно становище, не противно. Комисията така или иначе бе избрана от ОбС, но според мен, единственото нещо, което ние днес можем да направим, едно от нещата, е да изпълним разпоредбата на чл. 46 от нашия правилник и да изберем ръководство на тази комисия, защото текста на правилника е ясен, че ОбС създава постоянни и временни комисии, той избира и освобождава техния председател и зам. Председател. Доколкото разбирам самата комисия е нарушила нашия правилник и си е избрала ръководство в нарушение на същия този чл. 46, така че моето предложение е единствено ние да гласуваме избора на председател и зам. Председател на временната комисия. А що се отнася до съществото на отчета, имаме определени забележки, считаме, че не е пълен и всеобхватен, не са конкретизирани лицата, които носят отговорност за създалата се ситуация, затова предлагам приемането и разглеждането на отчета да бъде отложено за по-късно заседание на ОбС.”

Г-н Искрен Веселинов: „Благодаря на г-н Бонев, наистина конфликт между правилника и действията на комисията съществува, но в края на краищата членовете на тази комисия бяха изправени пред избора или да чакат или да се опитат да свършат някаква работа. Понякога в интерес на работата се нарушават писаните правила. Иначе имате основание, разбира се. Други изказвания по дневния ред? Ако няма, режим на гласуване за включването на извънредна точка – отчет за резултатите от дейността на временната комисия. Или избор на ръководство, г-н Бонев? Значи има две предложения за формулировката на извънредната точка. Едното е избор на ръководство, а другото приемане на отчета на временната комисия. Гласуваме първо предложеното от комисията – приемане на отчет за резултатите. Който смята, че такава точка трябва да има в дневния ред, моля да гласува. Режим на гласуване.”

КВОРУМ – 46 . С 21 гласа „за”, 12 „против” и 13 „въздържали се” предложението не се прие.

Г-н Искрен Веселинов: „Предложението на г-н Бонев за избор на ръководство на постоянната комисия. Режим на гласуване.”

КВОРУМ – 44 . С 25 гласа „за”, 0 „против” и 19 „въздържали се” предложението се прие.

Г-н Искрен Веселинов: „Значи тази точка ще бъде като първа в следобедното ни заседание. Сега можем да гласуваме дневния ред като цяло. Процедура на гласуване.”

КВОРУМ – 44. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” се прие следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Декларация за предназначението на сградите, обект на проект „Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на Община Русе”
Вносител: Кмет на Община Русе
2. Обявяване на общински имоти за публична собственост
Вносител: Кмет на Община Русе
3. Провеждане на търг за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Вносител: Кмет на Община Русе
4. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
Вносител: Кмет на Община Русе
5. Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
Вносител: Кмет на Община Русе
6. Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост за клубове на политически партии
Вносител: Кмет на Община Русе
7. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – ЧОС
Вносител: Кмет на Община Русе
8. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
Вносител: Кмет на Община Русе
9. Ползване на горите от горски фонд, собственост на Община Русе в землището на с. Тетово през 2008 год.
Вносител: Кмет на Община Русе
10. Определяне на курсовете за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема.
Вносител: Кмет на Община Русе
11. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на ІV-то делнично разписание по линията Русе – Басарбово от утвърдената Общинска транспортна схема.
Вносител: Кмет на Община Русе
12. Определяне на допълнително заплащане на км пробег за транспортна услуга- превоз на пътници по вътрешноградска линия № 16 от Общинската транспортна схема
Вносител: Кмет на Община Русе
13. Одобряване на план – сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират от приходите от таксата за битови отпадъци през 2008 г
Вносител: Кмет на Община Русе
14. Отпускане на средства за медицинска помощ на Ваня Димитрова Попова
Вносител: Кмет на Община Русе
15. Приемане средната брутна заплата на ОП “Пътно поддържане и
сигнализация”
Вносител: Кмет на Община Русе
16. Увеличаване на средната брутна заплата за дейност 737 – „Оркестри и ансамбли” – Общински духов оркестър
Вносител: Кмет на Община Русе
17. Промяна на услугата, предоставяна в сградата на ул.”Неофит Рилски”№ 66 от фондация „Екип” в рамките на Комплекс за социални услуги за деца и семейства
Вносител: Кмет на Община Русе
18. Отчет за изпълнетние на Програмата за развитие на туризма за 2007 г. и Программа за развитие на атуризма за 2008 г.
Вносител: Кмет на Община Русе
19. Правилник за устроиството и дейността на Обществен съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция
Вносител: Кмет на Община Русе и Председател ОбС
20. Разширяване капацитета и увеличаване персонала на Дом за деца, лишении от родителски грижи «Надежда»
Вносител: Кмет на Община Русе
21. Промяна в Наредба 16 на ОбС – Русе
Вносител: Кмет на Община Русе и Общински съветник
22. Приемане на стратегия за участие на Община Русе в търговски дружества
Вносител: Кмет на Община Русе
23. Отпускане на персонална пенсия на Симон Георгиев
Вносител: Кмет на Община Русе
24. Отпускане на персонална пенсия на Георги и Димо Димови
Вносител: Кмет на Община Русе
25. Избор на председател на постоянна комисия по култура и религиозни въпроси и на зам.-председатели на постоянни комисии
Вносител: Председател ОбС
26. Именуване на улица на територията на гр. Русе
Вносител: Кмет на Община Русе
27. Промени в правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе
Вносител: Общински съветник
28. Опрощаване на данъчно задължение на Венета Димитрова Ахмедова
Вносител: Председател ОбС
29. Избор на ръководство на временна комисия по решение № 12/15.01.2008 г.
30. Питания

Файлове