Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 8 ОТ ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 22.03.2012 г., начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветника присъстваха 50, отсъства Анжела Иванова.

Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Засл. проф. В. Пенчев: Имаме кворум, обявявам осмото заседание на ОбС за открито. Преди да престъпим към деловата част разрешете ми да кажа няколко думи: Уважаеми дами и господа общински съветници, преди обсъждането на дневния ред аз искам да използвам един приятен повод, нашият колега г-н Милан Николов има рожден ден. Позволете ми от името на всички нас да го поздравим, да му пожелаем много здраве, успехи, късмет, благополучие и всичко каквото си пожелае.
Ръкопляскане в залата.
Засл. проф. В. Пенчев: Нека да престъпим към обсъждане на дневния ред. Колеги и колежки, имате пред себе си предложението за дневен ред, то е обсъдено на председателски съвет и са предложени точките, които виждате пред себе си. Има ли желаещи да направят предложение за промяна или допълнение на дневния ред? Заповядайте, г-н кмете.
Г-н Пл. Стоилов: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, общинска администрация оттегля точка 12. К.л. № 97 – Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел. Става дума за помещенията ползвани от център „Надя”. След като минаха комисиите при нас дойдоха писма от председателя на сдружението на централното ръководство в София, с което се искаше оттегляне на това решение. Същевременно от Министерски съвет от структурата, която ръководи Кризисния център за борба с наркоманията, също постъпи искане за оттегляне на това решение и предвид на това, тъй като явно има недоразумение от двете страни и ние оттегляме тази точка от дневния ред. Същевременно правя предложение за включване на допълнителна, извънредна точка, а именно: Одобряване на годишен план за паша и приемане правила за ползване на пасища, мери публично общинска собственост на територията на общината.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на господин кмета. Понеже обсъждаме конкретно дневния ред, аз също бих призовал да включим извънредната точка, която предложи господин кмета. В подкрепа на това предложение искам да спомена, че точката е разгледана на комисията заседанието на комисията по ЗОРС. Освен това в понеделник бе насрочена извънредна комисия по „Земеделие и екология”, заедно с работната група, която работеше по въпросите за пасища и мери. Второ предложение ще направя, включване на извънредна точка свързана с опрощаване на държавно вземане на Ралица Цонева. Материалите са постъпили на 15, след като комисията по ЗОРС беше започнала заседанието си и тя не е разглеждана на комисии. Искам да спомена, че процедурата е започнала с подаването на документите до Президентството от госпожа Пешева още през септември месец миналата година. На 4 октомври те постъпват в ОбС и още на 5 октомври са пуснати към съответните инстанции, които следва да се произнесат по въпросите по въпросите за опрощаването. Обаче са се забавили по тези инстанции и едва на 15 постъпва в ОбС, вече окомплектована цялата документация. С една дума 11 април 2012 г. е крайния срок, от там нататък е безпредметно да се произнася ОбС. Аз смятам, че не е коректно да оставим госпожа Пешева без никакъв шанс. До тук са постъпили предложение за две извънредни точки. Има ли други предложения за изменение и допълнение на дневния ред? Не виждам, предлагам да гласуваме първото предложение: Одобряване на годишен план за паша и приемане правила за ползване на пасища, мери публично общинска собственост. Моля процедура на гласуване.
Ръчно гласували: проф. Хр. Белоев- „за”, г-н В. Калчев – „за”.
КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се приема

Засл. проф. В. Пенчев: Престъпваме към гласуване на второто предложение за извънредна точка за опрощаване на публично вземане на Ралица Пешева Цонева. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се приема предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Предлагам колеги, точката за пасища и мери да стане т.12 от дневния ред, а опрощаванията за стане т.26 веднага след въпроса за опрощаването на Симеон Стерев. Нека сега да гласуваме дневния ред като цяло с така приетите две допълнителни извънредни точки. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.л. №102 Годишен доклад за наблюдението и реализацията на програмата за 2011 г. към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013 г.”
Предложение: кмет
2. К.л. № 107 Утвърждаване на списъци на общински жилища на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Предложение: кмет
3. К.л. №92 Придобиване право на собственост на Община Русе върху жилищни недвижими имоти – частна държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост.
Предложение: кмет
4. К.л. №94 Придобиване право на собственост от Община Русе върху недвижим имот, собственост на физическо лице, с идентификатор 63427.15.431 по кадастралната карта на гр.Русе, в местността „Кръста”, землище на гр.Русе.
Предложение: кмет
5. К.л. №88 Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, по ул.”Янтра”, №5, на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД.
Предложение: кмет
6. К.л. №90 Предоставяне безвъзмездно за управление за срок до 31.12.2012 г. на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, по бул.”Ген. Скобелев”, №45, на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Русе.
Предложение: кмет
7. К.л. №89 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот в с.Николово
Предложение: кмет
8. К.л. №91 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имот в гр.Русе, по ул.”Белмекен”, №34
Предложение: кмет
9. К.л. №93 Учредяване право на строеж за пристрояване върху общински недвижим имот в гр.Мартен
Предложение: кмет
10. К.л. №95 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
Предложение: кмет
11. К.л. №96 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационен елемент с площ над 3.00 кв.м. по чл.57 от ЗУТ
Предложение: кмет
12. Одобряване на годишен план за паша и приемане правила за ползване на
пасища, мери – публична общинска собственост на територията на общината.

Предложение: кмет
13. К.л. №99 Приемане изменение на обща схема на зона по чл.7, ал.1, т.2 от Наредба №7 на Общински съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и рекламно-информационни елементи по чл.57 от ЗУТ – зона „Б” /пл.”Свобода”/ и специфични правила за приложението й
Предложение: кмет
14. К.л. №101 Съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Газопровод Русе-Гюргево” /Междусистемна връзка България-Румъния/, който ще бъде изграден на територията на Република България
Предложение: кмет
15. К.л. №103 Приемане на нов правилник и актуализиране на състава на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция.
Предложение: кмет
16. К.л. №98 Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност”
Предложение: кмет
17. К.л. №106 Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности” /ОПКД/
Предложение: кмет
18. К.л. №86 Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдените градски автобусни линии от Общинската транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса.Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения. Определяне цена на конкурсната документация
Предложение: кмет
19. К.л. №100 Корекция на бюджета на Община Русе за 2012 г.
Предложение: кмет
20. К.л. №104 Утвърждаване на Програма „Спорт” с промяна на Приложение №1 и Приложение №3 към Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приети с Решение №803/25.02.2010г., изменено с Решение №1113/17.03.2011г., и двете на Общински съвет Русе.
Предложение: кмет
21. Питания

22. Допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащ право на транспортни разходи от средства, предоставени от държавния бюджет през 2012г., утвърден с Решение №69/16.02.2012г

23. К.л. №87 Предложение за разкриване на услуга „Център за ранна интервенция” – Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа на територията на Община Русе
Предложение: кмет
24. Допълнение към Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект по Оперативна програма „Регионално развитие” в партньорство с Община Иваново и Община Борово
Предложение: кмет
25. Приемане на график за заседанията на Общинския съвет
Предложение: председател ОбС
26. Опрощаване на публично вземане на Симеон Стерев
27. Опрощаване на публично вземане на Ралица Цонева
Предложение: председател ОбС
28. Питания

Файлове