Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 8-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 13 март 2008 г. Начало: 9.00 ч.

От общо 51 съветника присъстваха 50. Отсъства Ваньо Танов.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: „Колеги, проверка на кворума. Имаме необходимият кворум и мога да открия 8-то заседание на ОбС – Русе. Предварително е раздаден дневния ред, така че вие сте запознати с него. Има предложения за няколко извънредни точки. Три са всъщност, две от тях са от Кмета на Общината и са свързани с възлагането на превоз по линиите София – Русе. Те са свързани с някои забележки, които Областният управител прави в писмо по нашите решения, така че отговарят на критерия за извънредност и аз предлагам да бъдат включени. Третото е от група наши колеги – Мария Костадинова, Васил Пенчев, Евгени Игнатов и Никола Михайлов. Ще помоля някой от тях да излезе и да мотивира предложението и извънредния му характер.

Г-жа М. Костадинова: Уважаеми общински съветници, предложението от нашата група общински съветници има връзка с разглежданите от нас въпроси в предходната сесия и след провеждането и в четвъртък, всъщност стигнахме до тази идея, поради което в понеделник сутринта подадохме това предложение. Мотивите ни са изложени, вие сте получили преписката, тя има връзка с прекия бюджет на общината, програмата за управлението, както приоритетите и насоките за работата през мандата на ОБС. Поради това считаме, че бихме могли да я разгледаме днес, тъй като впечатленията ни от предходните разисквания са още доста свежи.

Г-н И. Веселинов: Процедура на гласуване за включване на точката на колегите.

КВОРУМ – 42 . С 38 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се” – предложението се приема

Г-н И. Веселинов: За извънредните предложения на г-н Кмета, които са в изпълнение на писмо на Областния управител. Както знаете тези точки ги разглеждаме в началото на следобедното заседание, за да има възможност всеки съветник да ги прочете и осмисли.

КВОРУМ – 43 . С 34 гласа „за”, 0 „против” и 9 „въздържали се” – предложението се приема.

Процедура по гласуване на целия дневен ред с направените промени.

КВОРУМ – 43 . С 42 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се” – се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2008 – 2011 година
Вносител: Кмет на Община Русе
2. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.
Вносител: Кмет на Община Русе
3. Утвърждаване на списъци на общински жилища
Вносител: Кмет на Община Русе
4. Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижими
имоти в гр.Русе на ДВОДЛРГ „Райна Гатева” и „Св.Д.Басарбовски”
Вносител: Кмет на Община Русе
5. Декларация за предназначението на сградите, обект на проект “Ремонт и модернизация на общинска инфраструктура за социални услуги на групи в неравностойно положение
Вносител: Кмет на Община Русе
6. Обявяване на имот-публична общинска собственост в имот-частна общинска собственост
Вносител: Кмет на Община Русе
7. Учредяване на допълнително право на строеж за изграждането на универсална спортно-зрелищна зала и обществен комплекс и промяна на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация- вносител Кмет на Община Русе
Вносител: Кмет на Община Русе
8. Учредяване право на строеж за пристрояване към главен вход и фоайе
на ж.б.”Пушкин”
Вносител: Кмет на Община Русе
9. Учредяване право на строеж за пристрояване към съществуваща жилищна сграда – вх.№195/2008
Вносител: Кмет на Община Русе
10. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване към
обществено обслужваща сграда
Вносител: Кмет на Община Русе
11. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в град Мартен, Община Русе – вх.№ 189/2008
Вносител: Кмет на Община Русе
12. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в град Мартен, Община Русе – вх.№ 188/2008
Вносител: Кмет на Община Русе
13. Откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в кв.591 по ул. „Гоце Делчев” №35 гр.Русе
Вносител: Кмет на Община Русе
14. Откриване на процедура за провеждане на явен търг за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост – вх.№206/2008
Вносител: Кмет на Община Русе
15. Откриване на тръжна процедура за продажба на общински недвижим имот в град Мартен, Община Русе – вх..№205/2008 и вх.№204/2008
Вносител: Кмет на Община Русе
16. Прекратяване на съсобственост в имот по ул. „Ибър” № 41 в гр.Русе, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
Вносител: Кмет на Община Русе
17. Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Община Русе
Вносител: Кмет на Община Русе
18. Провеждане на търг и конкурс за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ
Вносител: Кмет на Община Русе
19. Обявяване на конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост
Вносител: Кмет на Община Русе
20. Провеждане на търг с явно наддаване на земеделска земя от общинския поземлен фонд и по реда ЗСПЗЗ
Вносител: Кмет на Община Русе
21. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост
Вносител: Кмет на Община Русе
22. Предложение за изменение план за регулация на имот в кв. 607 жк „Чародейка Г юг” на гр. Русе със сключване предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ
Вносител: Кмет на Община Русе
23. Предложение за план за улична регулация и изменение план регулация на имоти в кв. 196 на гр. Русе със сключване предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ
Вносител: Кмет на Община Русе
24. Предложение за изменение план за регулация и сключване предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ
Вносител: Кмет на Община Русе
25. Одобряване на обща схема за преместваеми обекти
Вносител: Кмет на Община Русе
26. Състав и работа на Експертен съвет по устройство на територията
Вносител: Общински съветник
27. Решение за възлагане на превози по линията София – Русе
Вносител: Кмет на Община Русе
28. Допълване на решение № 56 и 57 от 13.02.2008 г. на ОбС – Русе
Вносител: Кмет на Община Русе
29. Закриване дейността на ОП “Индустриален парк – Русе”
Вносител: Кмет на Община Русе
30. Одобряване общата численост и структура на общинска администрация
Вносител: Кмет на Община Русе
31. Удължаване срока на договора за възлагане управлението на “Медицински център – 1 – Русе” ЕООД (“МЦ–1– Русе” ЕООД).
Вносител: Кмет на Община Русе
32. Удължаване срока на договора за възлагане управлението на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина–1–Русе” ЕООД (“МЦРСМ–1–Русе” ЕООД).
Вносител: Кмет на Община Русе
33. Удължаване срока на договора за възлагане управлението на “Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Русе” ЕООД (“ОДПФЗС – Русе” ЕООД).
Вносител: Кмет на Община Русе
34. Удължаване срока на договора за възлагане управлението на “Областен диспансер по кожно-венерически заболявания със стационар” ЕООД (“ОДКВЗС– Русе” ЕООД).
Вносител: Кмет на Община Русе
35. Избор на контрольори на еднолични общински дружества и членове на общи събрания
Вносител: Председател ОбС
36. Преобразуване на ЦДГ „Щастливо детство” с.Сандрово, Община Русе в ОДЗ „Щастливо детство”
Вносител: Кмет на Община Русе
37. Поправка на очевидна фактическа грешка в т.4 от Решение № 1452 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 67 / 23.11.2007г.
Вносител: Кмет на Община Русе
38. Приемане на Общинска Програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество за периода 2008г. – 2015г.
Вносител: Кмет на Община Русе
39. Промени в Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, относно базисните(начални)цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
Вносител: Кмет на Община Русе
40. Изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: Кмет на Община Русе
41. Отчет за работата на временната комисия по повод кризисната обстановка –
Вносител: Общински съветници
42. Приемане план за заседанията на общинския съвет през второто тримесечие на 2008 г.
Вносител: Председател ОбС
43. Избиране на членове на Обществен съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция
Вносител: Председател ОбС
44. Избор на експерти в работата на постоянните комисии на общинския съвет
Вносител: Председател ОбС
45. Питания

Файлове