Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 9 ОТ ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 19.04.2012 г., начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветника присъстваха 47, отсъстваха Пламен Цветков, Орлин Танов, Антон Данаилов, д-р Т. Константинова.

Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Засл. проф. В. Пенчев: Имаме кворум, обявявам деветото заседание на ОбС за открито. Преди да започнем искам да кажа няколко думи: „Уважаеми дами и господа общински съветници, искам да използвам повода за откриването на заседанието да поздравим младия татко, д-р Кирил Панайотов за раждането на отрочето от мъжки пол, Кирил младши, да е жив и здрав и родителите покрай него. Да Ви е честито, д-р Панайотов. Нашите мили дами ще почерпят по този повод, да се подсладим в началото на сесията…Аз искам да използвам времето, съгласно изискванията на нашия правилник при наличие на фактическа грешка, председателят е длъжен в началото на заседанието да обяви за такава грешка. Действително на предходното заседание при решение №129, с което ние сме дали съгласие за разкриване на социална услуга в текста на решението е записано, че услугата следва да се разкрие, считано от 01.05.2011 г., а нашето решение касае от 01.05.2012 г. Допусната е явна фактическа грешка, така че обявявам поправката на тази явна фактическа грешка. Смятам, че сега можем да започнем с обсъждането на дневния ред. Всички сте получили дневния ред, който е гледан на председателски съвет и този проект се внася. Освен така предложените 41 точки в последствие постъпи уведомление от г-н Искрен Веселинов за декларация в началото на заседанието. Съгласно чл.70 на нашия правилник, който пък препраща към чл. 63, ал.2 следва ОбС да вземе решение по същество това да бъде една извънредна точка в началото на заседанието. Давам думата на вносителя да обоснове мотивите. Г-н Веселинов, Вие ли ще…Арх. Илиев, заповядайте.
Г-н В. Илиев: Уважаеми г-н Кмете, Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, упълномощен съм от колегите ми от Синята коалиция и ВМРО да направя обосновка на тази декларация. Става въпрос за подобряване работата на ОбС и взаимодействието на общинските съветници с администрацията. Това е същността на декларацията. Благодаря Ви.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Илиев. Освен това предложение по същество за извънредна точка е постъпило и предложение от г-н Кмета за извънредна точка във връзка с изграждането на спортните съоръжения и обслужващата сграда към спортния комплекс „Дунав”. Давам думата на г-н Кмета да обоснове необходимостта от извънредната точка.
Г-н Пл. Стоилов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници, става дума за проект „Джамбо” и за изграждането в района на спортен комплекс „Дунав” за изграждането на покрита зала с обслужващ терен до нея за стрелба с лък. Знаете че ние имаме една от най-добрите школи. Проектът се финансира от Министерството на спорта и около 30 000 имаме съфинансиране от страна на Общината. Това решение дава възможност да стартира самата процедура за кандидатстване на този проект.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Кмета. Има ли други предложения за изменения и допълнения към дневния ред? Не виждам други предложения, престъпваме към гласуване на така направените две предложения. Първо подлагам на гласуване предложението направено от арх. Илиев за включване на декларация в началото на дневния ред на днешното заседание. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 45. С 20 гласа „за”, 2 „против” и 23 „въздържали се” не се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Пристъпваме към гласуване на второто предложение за извънредна точка, във връзка със спортното съоръжение към спортен комплекс „Дунав”. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 36. С 35 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Колеги, предполагам, че всеки е получил материал – допълнение към корекцията на бюджета. Нямаше други предложения за корекции на дневния ред, гласуваме дневния ред като цяло. Извънредната точка, която приехме във връзка със спортния комплекс ще бъде в началото на следобедното заседание. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 39. С 37 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л.118 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в Индустриален парк – Русе
Предложение: кмет
2. К.Л.134 Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – застроен терен, предмет на АОС № 6125/10.11.2009 г.
Предложение: кмет
3. К.Л.109 Откриване процедура за продажба на идеални части от недвижим имот в кв.46 по плана на село Семерджиево, Община Русе
Предложение: кмет
4. К.Л.110 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен
Предложение: кмет
5. К.Л.111 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен
Предложение: кмет
6. К.Л.112 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3 от Закона за общинската собственост в град Мартен
Предложение: кмет
7. К.Л.113 Откриване процедура за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в местност „Дрибака 4-5”, землище с. Николово, Община Русе
Предложение: кмет
8. К.Л.114 Откриване на процедура за продажба на общински недвижими имоти, частна общинска собственост, град Мартен, Община Русе
Предложение: кмет
9. К.Л.125 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Горни Растов”
Предложение: кмет
10. К.Л.128 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Просена, местност „Аблановското”
Предложение: кмет
11. К.Л.129 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Орта Екенлик”
Предложение: кмет
12. К.Л.130 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град Русе, ЖК „Средна кула“
Предложение: кмет
13. К.Л.131 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Мартен, местност „Калето”
Предложение: кмет
14. К.Л.132 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Николово, местност „Плужна
Предложение: кмет
15. К.Л.121 Учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 3 години, върху част от общински имот по ул.”Пирот” № 5” в гр.Русе на Народно читалище „Г.Делчев 2009”
Предложение: кмет
16. К.Л.108 Премахване на общински сгради, с административен адрес град Русе, ул. „Патриарх Евтимий” №3 (11-А)
Предложение: кмет
17. К.Л.124 Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на общината върху недвижим имот №030018 в землището на с. Басарбово по реда чл.36, ал.1, т.2 ЗОС
Предложение: кмет
18. К.Л.141 Допълване на Приложение № 1 към решение № 119 на ОбС – Русе, прието с протокол № 8/22.03.2012 г. относно предоставяне за индивидуално ползване на пасища, мери – ПОС.
Предложение: кмет
19. К.Л.133 Попълване състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол (КПСК)
Предложение: кмет
20. К.Л.119 Даване съгласие на “ДКЦ -2- Русе” ЕООД за сключване на анекс към Договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца
Предложение: председател ОбС
21. К.Л.122 Отдаване под наем на помещение общинска собственост за клуб на политическа партия „Ред законност и справедливост”
Предложение: кмет
22. К.Л.123 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационен елемент с площ над 3,00кв.м. по чл.57 от ЗУТ
Предложение: кмет
23. К.Л.126 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост
Предложение: кмет
24. К.Л.135 Приемане на решение за изменение на Наредба № 16 на ОбС – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Предложение: кмет
25. Проект „Изграждане на спортни съоръжения и обслужваща сграда на територията на спортен комплекс „Дунав” – гр.Русе”
Предложение: кмет
26. К.Л.115 Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2012 година
Предложение: кмет
27. К.Л.116 Корекция на бюджета на Община Русе за 2012 г.
Предложение: кмет
28. К.Л.117 Допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащи право на транспортни разходи от средства предоставени от държавния бюджет през 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г.- Приложение № 17 и №18.
Предложение: кмет
29. К.Л.136 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2012 г.
Предложение: кмет
30. К.Л.137 Изменение на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с Решение №951/15.07.2010 г. на Общински съвет Русе
Предложение: кмет
31. К.Л.127 Приемане доклади на Председателите на Народните читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2011 г.
Предложение: кмет
32. К.Л.120 Определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества – Русе
Предложение: кмет
33. К.Л.138 Финансово подпомагане на участието на отбор по бадминтон в световното ученическо първенство в Португалия, 1 – 7 май 2012 г.
Предложение: кмет
34. К.Л.139 Приемане на решение за намаляване капацитета на социална услуга „Център за временно настаняване” като делегирана държавна дейност, във връзка с писмо вх. № 24/442/20.02.2012 г. на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане”
Предложение: кмет
35. К.Л.140 Отмяна на Решения № 1288 прието с Протокол № 61/14.07.2011 г. и № 777 прието с Протокол № 37/28.01.2010 г. на Общински съвет – Русе и предложение за разкриване на нова социална услуга в Община Русе – „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с проблеми в психичното развитие и техните семейства”.
Предложение: кмет
36. К.Л.142 Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“, приоритетна ос 5, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
Предложение: кмет
37. Опрощаване на държавно вземане на Иванка Николова Тодорова
Предложение: председател ОбС
38. Опрощаване на държавно вземане на Даниела Николаева Петрова
Предложение: председател ОбС
39. Опрощаване на държавно вземане на Лиляна Иванова Димитрова
Предложение: председател ОбС
40. Опрощаване на държавно вземане на Галина Цветанова Гоцева
Предложение: председател ОбС

Засл. проф. В. Пенчев: Преди да престъпим към неговото изпълнение постъпило е предложение за процедура от г-н Искрен Веселинов, заповядайте.
Г-н И. Веселинов: За пореден път мнозинството в тази зала се опитва да затвори устата на опозицията по един безпрецедентен начин, отказвайки право дори на декларация на опозицията. Настоявам по чл.76, ал.7 по точка извън дневния ред да бъде чута декларацията на г-н Илиев от името на нашата група.
Засл. проф. В. Пенчев: Основателно е предложението, така че заповядайте, г-н Илиев.
Г-н В. Илиев: Декларация на съветниците от Синята коалиция и ВМРО.

Точка 1
Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в Индустриален парк – Русе

Засл. проф. В. Пенчев: Пристъпваме към изпълнението на дневния ред. По първа точка давам думата на г-н Кмета, г-жа Шилкова от името на кмета.
Г-жа Д. Шилкова: Уважаеми общински съветници, предлагаме ви да дадете съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот в Индустриален парк с плащ 21 дка. и да одобрите конкурсните условия. Поддържам предложението във вида, в който е внесено, нямаше забележки към него.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-жа Шилкова. Желаещи да вземат отношение по първа точка? Няма желаещи, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 134
На основание с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на ОбС – Русе и чл.49, ал.2 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №5542/25.09.2008 год. и представляващ незастроен УПИ ХІІІ – 106 пп от кв.888 по регулационния план на гр.Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, представляващ ПИ с идентификатор 63427.333.122 с площ 21 646,00 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при начална конкурсна цена 846 700,00 лева /словом: осемстотин четиридесет и шест хиляди седемстотин лева/, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил конкурса.
2. Одобрява конкурсни условия за продажба на недвижимия имот, подробно описан в т.1 от настоящото решение:
2.1 Участникът в публично оповестения конкурс да е юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон.
2.2 Предназначение на новоизградения обект – съгласно предвижданията на действащия регулационен и застроителен план;
2.3 Цена на имота – не по ниска от началната конкурсна цена, без включени данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил конкурса.
2.4 Размер на инвестициите – равняващ се минимум на началната конкурсна цена на имота;
2.5 Срок за реализация на инвестиционното намерение – до 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за закупуване на терена до въвеждането в експлоатация на обекта, като инвеститорът е длъжен да започне изграждането най-късно до 18 месеца от датата на сключване на договора;
2.6 Брой на работните места, които ще бъдат разкрити след окончателната реализация на инвестиционното намерение;
2.7 Имотът, предмет на продажбата, да не бъде обект на разпоредителни действия, преди реализацията на инвестиционното намерение по т. 2.2 от настоящото решение.
2.8 В случай на необходимост от промяна на конкретното предназначение на имота, изменението на действащия ПУП – ПРЗ да е за сметка на участника, спечелил конкурса.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижимият имот, описан в т.1, съобразно одобрените условия.
4. Въз основа на резултатите от конкурса, Кметът на Община Русе да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба с лицето, спечелило конкурса.

Файлове