Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 9-ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – РУСЕ, Проведено на 25 март 2008 г. Начало: 10.00 ч.

От общо 51 общински съветника присъстваха 50. Отсъства В.Танов.
Заседанието бе открито и ръководено от Искрен Веселинов, Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Искрен Веселинов: „Колеги, имаме необходимия кворум, откривам деветото извънредно заседание на ОбС – Русе. По предварително раздадения дневен ред се налагат няколко малки корекции. Т. 1 и т. 2 ще си разменят местата, първо ще дебатираме оптимизиране на училищната мрежа в гр. Русе и след това в селата и предлагам във връзка с постъпилата информация за закриване на ПУ „Д-р Петър Берон” ОбС да приеме декларация. Тя ви е раздадена като това е решение на комисията по ЗОРС, там го дебатирахме и аз поех ангажимента да я напиша и да я внеса от името на общинските съветници. Има ли други предложения по дневния ред? Има ли някой против процедурните предложения, които направих? Процедура на гласуване за включване на извънредната точка и за разместването на двете точки.”

КВОРУМ – 40 . С 40 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” предложението се прие.

Г-н Искрен Веселинов: „Гласуваме дневния ред като цяло. Режим на гласуване.”

КВОРУМ – 42. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Оптимизиране на училищната мрежа в гр.Русе за учебната 2008/2009 г.
Предложение: Кмет на Община Русе
2. Оптимизиране на училищната мрежа в селищата на Община Русе за учебната 2008/2009 г.
Предложение: Кмет на Община Русе
3. Преобразуване на Центъра за ученическо и техническо творчество и Ученическата спортна школа в гр.Русе
Предложение: Кмет на Община Русе
4. Определяне числеността за нуждите на проект „Europe direct” в дейност „Други дейности по икономиката”
Предложение: Кмет на Община Русе
5. Приемане на декларация

Файлове