Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ №42

ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,
Проведено на 22 април 2010 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветника присъстваха 49. Отсъства: Ростислав Златарски.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Доц. В. Пенчев: Моля да заемем местата си, за да направим проверка на кворума. Дами и господа, добро утро на всички. Виждам, че залата е почти пълна, но все пак моля процедура за проверка на кворума. Гласували с устройствата 33 души, няколко души забелязах, че са в залата включително и господин Бучаков, тоест кворума е даже повече от 33 души. Имаме основание да започнем работа на днешния Общински съвет. Преди да пристъпим към същинската работа на съвета има и няколко предварителни неща, които е редно да свършим. Преди всичко искам да започнем с един приятен момент, днес нашата колежка доктор Теодора Константинова има рожден ден, по който повод искам всички да я поздравим. Заповядайте доктор Константинова.
Ръкопляскане от зала.
Доц. В. Пенчев: Доктор Константинова, Вие винаги сте била образец за будната гражданска съвест, за което всички разбира се Ви благодарим. Но понеже днеска е един личен, Ваш прекрасен празник искаме да Ви пожелаем много здраве, успехи, благополучие и все така добре и високо да носите знамето на правдата. Да Ви е честит рожденият ден.
Д-р Т. Константинова: Благодаря, много съм трогната.
Г-н Б. Йотов: Ако ми позволите и на мен, както започнахме с този приятен повод, така да продължим с него. Доктор Константинова от името на общинска администрация, честит рожден ден, много здраве, щастие и успехи.
Д-р Т. Константинова: Много благодаря колеги. Приятно съм изненадана и трогната от вниманието и искам да Ви кажа, че за мен важи философията, че за да живеем по-дълго трябва да остаряваме и затова всяка година рождения си ден го приемам с благодарност към съдбата и Господ, че съм жива и здрава. Пожелавам Ви и на Вас успех, благодаря Ви.
Доц. В. Пенчев: Продължаваме колежки и колеги, с така предварително набелязаните неща, които трябва да започнем. Преди да пристъпим към същинското изпълнение на дневния ред. За съжаление ще се наложи да променим настроението на почти 180 градуса. Аз искам от тази трибуна да напомня, че миналата година Ние приехме решение № 132 на 17 април, което е в две точки, за да напомня и да знаем за какво говорим. Чета дословно „ приема декларация за признаването и осъждането на геноцида извършен от Османската империя и младотурското правителство срещу арменците и българите. Второ обявява 24 април за възпоменание на жертвите на Арменския геноцид и задължава кмета на общината да организира ежегодното му отбелязване. По този повод понеже днес е 22 и всъщност това е нашето заседание на Общинския съвет непосредствено преди тази дата, аз искам всички да станем на крака и с едноминутно мълчание да почетем паметта на жертвите на геноцида. Благодаря Ви. По този повод иска да направи обявление господин Пехливанян, заповядайте.
Г-н Б. Пехливанян: Колеги за обществеността на Русе само да спомена едно съобщение на 24 в 17:30 в градинката на училище „Христо Ботев” ще започне митинга, който ще продължи със шествие до Арменската православна църква. Може колеги да заповядат, благодаря Ви.
Г-н М. Славчев: Демонстративно напусналите съветници от ДПС може да бъдат поканени да заповядат на заседанието вече
Доц. В. Пенчев: Също преди уточняване на дневния ред за прочитане на декларация има думата господин Бучаков.
Господин Бучаков прочете декларация от името на ВМРО- БНД, същата е приложена към протокола.
Г-н Ст. Бучаков: Благодаря Ви. Оставям на мястото за подписи за край на заседанието листи с данните, които трябва да попълните.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Бучаков. Също преди да пристъпим към уточняване на дневния ред съгласно нашият Правилник следва да обявя поправка на грешки по чл. 94 и чл. 95 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. Първо имаме искане на основание чл. 95 от Правилника от общинския съветник Свилен Иванов за поправяне на явна фактическа грешка в текста на Решение № 823/18.03.2010 г. Искането се състои в това, че при изписване на решението е пропусната т.3 от предложения от г-н Славчев текст. След консултации с вносителя съм наредил грешката да бъде поправена. На основание чл. 95 от Правилника обявявам поправка на явна фактическа грешка в Решение № 823/18.03.2010г., с която се добавя гласувания по време на заседанието на съвета текст на т.3: „Упълномощава Председателският съвет да извърши предварителна класация на кандидатите и да внесе предложение в ОбС.” Става въпрос за кандидатите за контрольори.
Второ, искане за поправка на грешка е постъпило на основание чл. 94 от Правилника от общинския съветник Владислав Атанасов за поправяне на допусната грешка при изготвянето на Протокол № 40 от 18.03.2010г., точка 9. Искането е подадено в определения седемдневен срок. Резултатът от гласуването по тази точка в зала са били 12 гласа „за”, 12 „против” и 18 „въздържали се”, но в протокола е записано „Решението се прие.” След направена справка е установено, че действително става въпрос за допусната техническа грешка при изготвянето на протокола. Обявявам поправка на грешка в т. 9 от Протокол № 40/18.03.2010г на ОбС-Русе, като изразът „Решението се прие.”, Се заменя с „Решението не се прие.” Това е едно „не”, което е пропуснато, ясно е че с 12 гласа ‘за”, 12 „против” и 18 „въздържали се” няма как да бъде прието. Благодаря Ви. Пристъпваме към обсъждане на предложения от Председателският съвет дневен ред за протичане на днешното заседание на Общинския съвет. Всички общински съветници имат пред себе си дневния ред, предполагам са се запознали. Имате думата колежки и колеги да вземете отношение за евентуални поправки, допълнения, изменения на дневния ред. Не виждам, нека да пристъпим към гласуване на този дневен ред, моля процедура.

КВОРУМ – 41. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” – се прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет за изпълнение решенията на Общинският съвет – к.л.760
Предложение: кмет
2. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” на г-н Михаил Петрович Торшин – к.л. 732
Предложение: общински съветници
3. Участие на „МБАЛ-Русе” АД в проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „регионално развитие” 2007-2013 г. – к.л. 739
Предложение: кмет
4. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – к.л. 742
Предложение: кмет
5. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – к.л. 743
Предложение: кмет
6. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – к.л. 744
Предложение: кмет
7. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – к.л. 749
Предложение: кмет
8. Предложение по реда на чл. 36 от ЗС за придобиване на общински имот в гр. Русе, ул. „Църковна независимост”№ 18, представляващ обект с и.д.№ 63427.2.1440.1.47 – к.л. 740
Предложение: кмет
9. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя по реда на чл. 19, ал. 8, т. 1 ЗСПЗЗ – к.л. 738
Предложение: кмет
10. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ИПЗ. Имот с идентификатор 63427.8.652 – к.л. 737
Предложение: кмет
11. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землищата на населените места в Община Русе – к.л. 741
Предложение: кмет
12. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л. 752
Предложение: кмет
13. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – к.л. 748
Предложение: кмет
14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от спортни обекти – публична общинска собственост – к.л. 746
Предложение: кмет
15. Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост – к.л. 747
Предложение: кмет
16. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост – к.л. 751
Предложение: кмет
17. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – к.л. 750
Предложение: кмет
18. Попълване състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол /КПСК/ – к.л. 755
Предложение: кмет
19. Провеждане на конкурси за управители на лечебни заведения – к.л. 745
Предложение: кмет
20. Избор на управител на „Общински пазари” ЕООД – к.л. 756
Предложение: кмет
21. Удължаване срока на ликвидация на „Градски транспорт” ЕООД – в ликвидация – к.л. 754
Предложение: кмет
22. Питания
23. Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на Община Русе, област Русе – к.л.736
Предложение: общински съветници
24. Промени в Правилника за организацията и управлението на ОП”Комунални дейности” – к.л. 733
Предложение: общински съветник
25. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от такса за битови отпадъци – к.л. 761
Предложение: кмет
26. Корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г. – к.л. 757
Предложение: кмет
27. Изменение на Решение на Общински съвет № 802, прието с Протокол № 38 от 18.02.2010 г. – к.л.758
Предложение: кмет
28. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на кметство Бъзън, считано от 01.01.2010 г. – к.л. 762
Предложение: кмет
29. Допълване списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 324/30.12.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г. – к.л. 759
Предложение: кмет
30. Финансово подпомагане на ученици за участие в международен кръг на конкурс “Математика и проектиране” в Москва
Предложение: кмет
31. Допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л. 753
Предложение: кмет
32. Изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л. 734
Предложение: Председател ОбС
33. Допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползването на превозни средства на територията на Община Русе – к.л. 735
Предложение: Председател ОбС
34. Избиране на членове на Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие
Предложение: Председател ОбС
35. Избор на контрольори на общински търговски дружества
Предложение: Председател ОбС
36. Опрощаване на държавно вземане на Милка Стефанова Георгиева
Предложение: Председател ОбС
37. Разглеждане на възражение от Ихлиман Ибрямов Алиев срещу решение на Комисията по чл. 6 от Наредба № 6 на ОбС-Русе
Предложение: Председател ОбС
38. Информация за развитието на района около МБАЛ – МОЛ – РИОКОЗ

Доц. В. Пенчев: Дневния ред се приема, започваме изпълнението на този дневен ред.

Файлове