Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ №44 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Проведено на 20 май 2010 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветника присъстваха 48, отсъстваха Мариан Савов и Емел Видинлиева.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Има достатъчно хора в залата, все пак нека пристъпим към проверка на кворума, ползвайте устройствата колеги. Въпреки, че видях много хора, които не ползваха устройствата имаме 31 отчетени чрез устройствата, така че имаме кворум. Обявявам днешното заседание на Общинския съвет за открито. Първо по дневния ред, към така предложените точки в проекта предлагам да включим и една извънредна точка, която е по искане на МБАЛ-Русе във връзка с провеждане на Общото събрание на болницата, където ние трябва да упълномощим нашите представители. Тази точка, както и обикновено предлагам да я включим в началото на следобедното заседание, след питанията на граждани и общински съветници. Имали други предложения за изменения и допълнения към дневния ред?
Г-н И. Веселинов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, предлагам точките за ПУП-овете да минат след информация за района около МБАЛ. От общото да тръгнем към частното.
Доц. В. Пенчев: Бихте ли казали по номера?
Г-н И. Веселинов: За изменение на ПУП по „Придунавски” и „Независимост”, 32 и 34 да минат след информация за развитието на района около МБАЛ.
Доц. В. Пенчев: Има ли други предложения за изменения? Не виждам. Нека първо да прегласуваме предложенията за това допълнение и изменение, след което като цяло дневния ред. Първото предложение беше да се включи извънредна точка за упълномощаване на нашите представители в Общото събрание на МБАЛ, който е съгласен да включим тази извънредна точка, моля ползвайте устройствата, пристъпваме към гласуване.

КВОРУМ – 39. С 37 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” се прие предложението.

Доц. В. Пенчев: Преминаваме към следващото предложение на г-н Веселинов, точките 32, 33 и 34 да бъдат изместени, това са точките за ПУП. Моля подлагам на гласуване това предложение.

КВОРУМ – 35. С 15 гласа „за”, 0 „против” и 20 „въздържали се” предложението не се прие.

Доц. В. Пенчев: Пристъпваме към гласуване на дневния ред като цяло с извънредната точка, която вече утвърдихме. Моля процедура.

КВОРУМ – 37. С 37 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” – се прие следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на годишни отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2009 г. – К.Л. 794
Предложение: кмет
2. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот ПОС – плувен комплекс в „Парка на Младежта” – К.Л. 791
Предложение: кмет
3. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на гаражи № 14, 18, 21, 23 и 24, предмет на АОС № 4447/15.07.2005 г., разположени на първи етаж в жил. блок № 18 по ул. „Стрешер планина” № 39, жк. „Дружба I”, гр. Русе – К.Л. 763
Предложение: кмет
4. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в кв.11 по плана на с. Басарбово, Община Русе
Предложение: кмет
5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ – К.Л. 770
Предложение: кмет
6. Даване на съгласие за промяна предназначението на урегулиран поземлен имот, представляващ бивше Помощно училище „Св.св. Кирил и Методий” – К.Л. 771
Предложение: кмет
7. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – К.Л. 781
Предложение: кмет
8. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град Русе, жк. „Средна кула” – К.Л. 797
Предложение: кмет
9. Залесяване в част от имот № 000266 от общински поземлен фонд в землището на село Тетово – К.Л. 772
Предложение: кмет
10. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – К.Л. 783
Предложение: кмет
11. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ „Васил Априлов”, СОУ „Възраждане” и АГ „Гео Милев” – К.Л. 784
Предложение: кмет
12. Учредяване право на строеж за пристрояване върху общински недвижим имот в град Мартен – К.Л. 787
Предложение: кмет
13. Удължаване срока на наемни договори на земеделска земя от общинския поземлен фонд – К.Л. 798
Предложение: кмет
14. Одобряване на Обща схема на зона „Б” /пл. „Свобода”/ за поставяне на преместваеми обекти – К.Л. 775
Предложение: кмет
15. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 769
Предложение: кмет
16. Допълване на годишния план по приватизация на общинска собственост за 2010 г. – К.Л. 793
Предложение: кмет
17. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, жк. „Здравец-Изток”, ул. „Липник” – 70а – К.Л. 789
Предложение: кмет
18. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, жк. „Чародейка – Г – юг”, ул. „Тодор Икономов” – К.Л. 790
Предложение: кмет
19. Предоставяне на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД на безвъзмездно право на ползване на 6 броя магазини – К.Л. 792
Предложение: кмет
20. Решение Община Русе да кандидатства с проект „Изграждане на спортни съоръжения и обслужваща сграда на територията на спортен комплекс „Дунав” – гр. Русе” по Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г., издадена от Министъра на финансите пред Министерство на физическото възпитание и спорта – К.Л. 773
Предложение: кмет
21. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – К.Л. 786
Предложение: кмет
22. Провеждане на конкурс за избор на пристанищен оператор за Пристанище „Пристис” – К.Л. 782
Предложение: кмет
23. Изказвания на граждани
24. Питания
25. Упълномощаване представителите на Община Русе в Общото събрание на „МБАЛ” АД – Русе
Предложение: председател ОбС
26. Приемане на Наредба № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет – К.Л. 778
Предложение: кмет
27. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 779
Предложение: кмет
28. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд – К.Л. 764
Предложение: кмет
29. Допълване на списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 324/30.12.2009 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г. – К.Л. 766
Предложение: кмет
30. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните държавни дейности за 2010 година – К.Л. 767
Предложение: кмет
31. Определяне на оценки на общински земи върху, които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – К.Л. 777
Предложение: кмет
32. Изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе” приета от Общински съвет Русе (Решение № 132 по протокол № 23/29.09.2000 г. посл. изм. Решение № 161 по протокол № 10/17.04.2008 г.) – К.Л. 774
Предложение: кмет
33. Корекция на план-сметката за разходите по дейности, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци във връзка с осигуряване на допълнителни средства за зимното поддържане на територията за обществено ползване в град Русе – К.Л. 780
Предложение: кмет
34. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.) и план за действие за 2010 г. – К.Л. 785
Предложение: кмет
35. Одобряване на ПУП – Изменение на план за улична регулация на ул. „Придунавски булевард” от ОТ 199 при ул. „Мостова” до ОТ 209 при ул. „Независимост” – К.Л. 788
Предложение: кмет
36. Одобряване на ПУП – Изменение на план за уличната регулация на ул. „Янтра” от ОТ 7934 при ул. „Студентска” до ОТ 858 при ул. „Алеи Възраждане” – К.Л. 795
Предложение: кмет
37. Одобряване на ПУП – Изменение на план за улична регулация на ул. „Майор Узунов” от ОТ 203 при ул. „Придунавски булевард” от ОТ 243 при ул. „Съединение” – К.Л. 796
Предложение: кмет
38. Изменение на Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие – К.Л. 765
Предложение: общински съветници
39. Избиране на членове на Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие
Предложение: Председател ОбС
40. Информация за големите проекти на общината, финансирани по Оперативни програми на Европейския съюз, включително и „Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на Община Русе”
Вносител: кмет
41. Деклариране наличността на средства за изпълнение на проект „Еврорегион Русе – Гюргево оперативни решения – Мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие”, до тяхното възстановяване от програма Трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013 и осигуряване на екип за изпълнение на проекта и съфинансиране на проекта
Предложение: кмет
42. Информация за развитието на района около МБАЛ – МОЛ – РИОКОЗ

Файлове