Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ №47 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Проведено на 15 юли 2010 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха Евгени Игнатов и Свилен Лазаров.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля заповядайте, заемете местата си и да направим проверка на кворума. Моля процедура за проверка на кворума. С устройства са гласували 26 общински съветници, точно толкова, колкото са необходими за кворума. Поне трима души вдигнаха ръка, които не са успели с устройства да гласуват, така че имаме кворум. Обявявам четиридесет и седмото заседание на Общинския съвет за открито. Нека да пристъпим към приемане на дневния ред. Всички имате предварително публикувания дневен ред, общо са включени 38 точки. Дължа извинение, както пред русенската общественост, така и пред общинските съветници затова, че не липсват някои допуснати технически грешки. Става въпрос за точки 4, 5, 6, 3, където вместо от председателя на общинския съвет, предложението трябва да бъде внесено от председателя на комисията за избор на управители на лечебните заведения. А в точка 15 са записани имената на училища от предната сесия. Така че необходимо е да отправя критична бележка и към звеното по чл. 29, буква „а” от ЗМСМА за едно по-коректно оформяне на дневния ред.
Освен така предложените точки, които имате пред себе си, предлагам също извънредна точка, която да бъде „Определяне на представител на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Нова Деница”АД”. Тази точка се налага поради факта, че получихме писмо от „Нова Деница”АД, че ще имат събрание на акционерите, което ще се проведе в края на август, ние – русенска община имаме 3,8%, тоест акционери сме в това акционерно дружество, което налага ние да изберем наш представител и да предложим как той да гласува на тяхното събрание на акционерите. Така че тази точка предлагам да бъде непосредствено след 7-ма точка, като с това да не разместим по-нататък номерацията – просто ще я обявя като извънредна, за да не се получават недоразумения. С тези предварителни бележки давам думата на желаещи да вземат отношение по така предложения дневен ред за допълнения и изменения. Заповядайте, г-н Веселинов.
Г-н И. Веселинов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, моето предложение е да се разменят местата на точките 16 и 17, а именно изработване на концепция за устройство на крайбрежната зона и определяне на териториалния обхват. Логиката на предложението ми е, че изработването на концепцията за устройство на крайбрежната зона третира по-широк обхват от крайбрежието на русенското крайбрежие, съответно ще се чуят повече доводи в една или в друга посока, за да се пристъпи към по-конкретното вече решаване на проблема за обхват само на една част от тази зона. Благодаря.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Веселинов. Следва да отбележа, че същото предложение беше направено и на Председателския съвет, когато се обсъждаше дневния ред, което не беше прието. Но независимо от това, то отново е направено и ще го гласуваме. Има ли други желаещи за промени, изменения, допълнения в дневния ред? Не виждам, подлагам на гласуване предложението на г-н Веселинов точка 16 и 17 да разменят местата си. Моля процедура на гласуване.

КВОРУМ – 41. С 13 гласа „за”,3 „против” и 25 „въздържали се” – не се прие

Доц. В. Пенчев: Преминаваме към гласуване на дневния ред като цяло, с вкарване на извънредната точка след 7-ма, за която аз вече обявих – за „Нова Деница”АД. (коментар от зала не се чува). Нямаше предложения различни от така направеното (коментар от зала не се чува), добре все пак е предложение нека да гласуваме вкарването на извънредната точка за „Нова Деница” АД, след което ще гласуваме като цяло дневния ред. Моля, който подкрепя приемането на извънредната точка да пристъпим към процедура на гласуване. Процедура.

КВОРУМ – 41. С 39 гласа „за”,1 „против” и 1 „въздържал се” – се прие

Доц. В. Пенчев: Пристъпваме към гласуване на окончателното приемане на целия дневен ред с така направеното изменение, допълнение всъщност. Моля процедура.

КВОРУМ – 40. С 36 гласа „за”,1 „против” и 3 „въздържали се” – се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация за търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик
Предложение: кмет
2. Заличаване на „КАРЕ”ЕООД в ликвидация в Търговския регистър – К.Л. 841
Предложение: кмет
3. Утвърждаване на Управител „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Русе”ЕООД след проведен конкурс – К.Л. 832
Предложение: зам.-кмет
4. Утвърждаване на Управител „Диагностично консултативен център II Русе”ЕООД след проведен конкурс – К.Л. 833
Предложение: зам.-кмет
5. Утвърждаване на Управител „Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Русе”ЕООД след проведен конкурс – К.Л. 834
Предложение: зам.-кмет
6. Утвърждаване на Управител „Диагностично консултативен център I Русе”ЕООД след проведен конкурс – К.Л. 835
Предложение: зам.-кмет
7. Определяне на възнагражденията на управителите на лечебни заведения – дружества с ограничена отговорност, в които Община Русе е едноличен собственик на капитала.
Предложение: председател ОбС
8. Определяне на представител на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Нова Деница” АД
Предложение: председател ОбС
9. Учредяване право на строеж върху общински недвижим имот в град Русе, за изграждане на едноетажна обществено обслужваща сграда чрез публичен търг – К.Л. 840
Предложение: кмет
10. Учредяване право на строеж за изграждане на трафопост в имот с идентификатор 63427.128.2 – К.Л. 842
Предложение: кмет
11. Наредба № 2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско административно предназначение – К.Л. 819
Предложение: кмет
12. Продължаване на договорни отношения – К.Л. 817
Предложение: кмет
13. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 818
Предложение: кмет
14. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост – К.Л. 820
Предложение: кмет
15. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на РИЕ с площ над 3.00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ – К.Л. 821
Предложение: кмет
16. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ „В. Априлов, СОУ „Възраждане” и АГ „Гео Милев” – К.Л. 822
Предложение: кмет
17. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „ПРИСТИС”, собственост на Община Русе – К.Л. 844
Предложение: кмет
18. Питания
19. Изработване на концепция за устройство на крайбрежната зона – К.Л. 837
Предложение: общински съветници
20. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 11 по плана на с. Басарбово, Община Русе – К.Л. 823
Предложение: кмет
21. Одобряване на пазарна оценка на земя – частна общинска собственост във връзка с извършване на продажба на собственика на законно построена върху нея сграда – К.Л. 826
Предложение: кмет
22. Допълнение към решение № 961 на ОбС-Русе, прието с протокол № 71/30.05.2003 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти намиращи се на територията на Община Русе – К.Л. 827
Предложение: кмет
23. Обявяване на недвижими имоти за имоти – ПОС – К.Л. 828
Предложение: кмет
24. Продажба на земя – ЧОС по реда на чл.35/3/ ЗОС – К.Л. 830
Предложение: кмет
25. Решение за подкрепа за предвидените интервенции по проект „Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста” и запазване на предназначението на обекта /терена/ инфраструктурата за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта. – К.Л. 845
Предложение: кмет
26. Сключване на договор между „ОДПЗС-Русе”ЕООД за кредит – тип кредитна линия за реализацията на Договор № БГ 0018 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство „Модернизация и рехабилитация на сградите на ОДПЗС – Русе”ЕООД „Повече помощ”
Предложение: кмет
27. Одобряване на Обща схема на зона „В1” на преместваемите обекти на територията по ул. „Александровска” от пл.„Свобода” до бул. „Цар Освободител” – К.Л. 836
Предложение: кмет
28. Предложение за подробен устройствен план-подробен устройствен план и изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – К.Л. 843
Предложение: кмет
29. Оправомощаване на кмета на Община Русе по вземане решение за управление на съсобствен имот – К.Л. 839
Предложение: председател ОбС
30. Подпомагане участието на ученици от гр.Русе в Международна олимпиада по математическа лингвистика
Предложение: председател ОбС
31. Изменение на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с Решение № 583, Протокол № 29/11.06.2009 г. на Общински съвет-Русе – К.Л. 824
Предложение: кмет
32. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2010 г. – К.Л. 825
Предложение: кмет
33. Преобразуване на Русенската художествена галерия в Общински културен институт Художествена галерия – Русе – К.Л. 829
Предложение: кмет
34. Изменение на Решение № 1196 прието с Протокол № 55/26.0.2007 г. и Решение № 691 прието с Протокол № 34 от 12.11.2009 г. на ОбС-Русе – К.Л. 831
Предложение: кмет
35. Отчет за изразходваните средства през първото полугодие на 2010 г. за издръжка на ОбС
Предложение: председател ОбС
36. Опрощаване на държавно вземане на Любомир Стрелковски
Предложение: председател ОбС
37. Опрощаване на държавно вземане на Искрен Георгиев
Предложение: председател ОбС
38. Приемане на план за заседанията на ОбС за третото тримесечие на 2010 г
Предложение: председател ОбС

Файлове