Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА¸ ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ И СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

(изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.)

( Правилникът е приет на основание основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА с Решение № 330 прието по Протокол № 15/20.09.2012 г. изменен с Решение № 739 прието с Протокол № 29/19.09.2013 г., изменен с Решение № 1347 прието с Протокол № 48/26.03.2015 г. , изм. с Решение № 423 прието с Протокол № 17/19.01.2017 г., изм. с Решение № 256, прието с Протокол № 12/10.09.2020 г., изм. с Решение № 479, прието с Протокол № 21 от 22.04.2021 г., Решение № 616, прието с протокол № 25/13.09.2021 г. )

Русе, септември 2021 год.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.) Този правилник урежда статута, дейността, устройството и управлението на Общинско предприятие „Обществена трапезария и социални жилища ”.
Чл.2. (изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.)  Общинското предприятие „Обществена трапезария и социални жилища ” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Русе.
Чл.3. Предприятието осъществява дейността си във връзка с изпълнението на проект „СПОТ- Социално предприятие- обществена трапезария”, който се реализира по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. След приключването на проекта предприятието продължава своята дейност като второстепенен разпределител с бюджетни кредити по бюджета на Община Русе.
Чл.4. (изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.) Предприятието осъществява дейности по приготвяне на храна в изпълнение на проект „3.1 – Предоставяне на топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19 в Община Русе” и дейности по предоставяне на социалната услуга „Социални жилища“. Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на община Русе

РАЗДЕЛ ІІ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. (1) (изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.)  Предметът на дейност на Общинско предприятие „Обществена трапезария и социални жилища ” е: приготвяне на обяд и предоставянето му за консумация на място в трапезарията на специфични уязвими групи население на територията на Община Русе- възрастни, самотно живеещи хора, многодетни семейства, лица с увреждания, самотни майки и други групи в риск от недостиг на парични средства и социална изолация. По изключение приготвената храна може да се предостави за домашна консумация, когато поради здравословни причини ползвателят на услугата няма възможност да консумира ястието в обществената трапезария.
(2) (изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.)  Ползвателите на социалната услуга „Социални жилища“  заплащат такса, определена с решение на общински съвет Русе..
Чл.6. (изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.)  Общинското предприятие „Обществена трапезария и социални жилища ”извършва и допълнителни дейности, свързани с основната.
Чл.7. (изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.)   Общинското предприятие „Обществена трапезария и социални жилища ” може да разширява своята дейност само с решение на Общински съвет – Русе.

ГЛАВА ВТОРА
УПРАВЛЕНИЕ, ИМУЩЕСТВО И СТРУКТУРА
РАЗДЕЛ І
УПРАВЛЕНИЕ

Чл.8. (изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.)  Общинско предприятие „Обществена трапезария и социални жилища ”е пряко подчинено на Кмета на Община Русе и се координира от заместник-кмета по хуманитарни дейности,

Чл.9. (1) (изм. с Реш. № 739/19.09.2013 г., изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.) Предприятието се ръководи и представлява от директор избран след провеждане на конкурс.
(2) (изм. с Реш. № 739/19.09.2013)  Кметът на Общината назначава директора на Общинското предприятие за срок от 3(три) години чрез провеждане на конкурс по реда и условията на Кодекса на труда.
Чл.10.  (изм. с Реш. № 739/19.09.2013г., изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.) Директорът организира и управлява дейността на предприятието съгласно описания в Чл.5 на настоящия правилник предмет на дейност и действащото законодателство.
Чл.11. (изм. с Реш. № 739/19.09.2013) Директорът на общинското предприятие сключва, изменя и прекратява трудовите договори с останалите работници и служители в предприятието и урежда трудовите отношения с тях съгласно Кодекса на труда.
Чл.12.  (изм. с Реш. № 739/19.09.2013) Правата и задълженията на директора на предприятието са описани в длъжностната му характеристика и са пряко свързани с предмета на дейност на Общинското предприятие, в работата на което той :
12.1. Управлява и стопанисва предоставеното общинско имущество;
12.2. Планира, организира, ръководи и контролира дейността на общинското предприятие;
12.3. Изготвя Правилник за вътрешния трудов ред и вътрешната организация на общинското предприятие, Процедура за подаване и разглеждане на жалби и Процедура за вътрешен мониторинг и ги представя на Кмета на Общината за утвърждаване;
12.4. ( изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г. ) Носи материална отговорност и представлява ОП „Обществена трапезария и социални жилища ” пред контролните органи.
12.5. Следи за спазването на бюджетната дисциплина.

РАЗДЕЛ ІІ
ИМУЩЕСТВО

Чл.13. (изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.) На  ОП „Обществена трапезария и социални жилища” се предоставя за управление общинско имущество, съгласно Приложение № 2, неразделна част от Правилника.

РАЗДЕЛ ІІI
СТРУКТУРА

Чл.14. (1) ( изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.) Структурата на ОП „Обществена трапезария и социални жилища” и неговата численост, представени в Приложение №1, неразделна част от настоящия Правилник, се утвърждават от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.
(2) ( изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.) Длъжностното щатно разписание на ОП „Обществена трапезария и социални жилища” се утвърждава от Кмета на Общината, в съответствие с приетата структура и е в пряка връзка с целите и задачите, произтичащи от предмета на дейност на общинското предприятие ;
(3) (изм. с Реш. № 739/19.09.2013 г., изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.) Всяка промяна в длъжностното щатно разписание се утвърждава от Кмета на Общината по предложение на директора на ОП „Обществена трапезария и социални жилища ” във връзка с възникнали нови обстоятелства в предмета на дейност, целите и задачите на общинското предприятие.
(4) (  изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.) Численият състав на предприятието се състои от 18  служители, съгласно структурата по Приложение № 1.

ГЛАВА ТРЕТА
ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

Чл.15. ( изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.) Предприятието се финансира от бюджета на Община Русе, такси, дарения и други допустими източници съгласно действащите нормативни актове. Общинският съвет ежегодно утвърждава годишното финансиране на общинското предприятие.
Чл. 16. ( изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.) Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетните средства на Общината и има самостоятелна бюджетна сметка.

Чл.17. (1) (изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.) Дейността на предприятието се отчита съгласно изискванията на Министерството на финансите за отчитане на бюджета.
(2) Периодичният контрол по изпълнение на бюджетната сметка се осъществява от Дирекция “Финансово- стопански дейности” на Община Русе.

(3) изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.) Цялостният контрол по изпълнение на дейността на предприятието се осъществява от Кмета на Общината или ресорните заместник-кметове.
Чл.18. (1) (изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.) Предприятието води самостоятелно счетоводство, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.
(2) За изпълнението на бюджета се съставят месечни и тримесечни отчети, които се представят на Дирекция „Финансово- стопански дейности” на Община Русе.
(3) (изм. с Реш. № 739/19.09.2013 г., изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.)  Директорът и счетоводителят на предприятието носят солидарна отговорност за допуснати нарушения на действащите нормативни актове.
Чл.19. (изм. с Реш. № 739/19.09.2013 г., изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.)  В края на всяко тримесечие и в края на годината директорът на предприятието представя на кмета на Община Русе обобщен отчет за дейността на предприятието.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21,ал. 2, във връзка с чл. 21,ал. 1,т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, чл. 53,т. 2 от Закона за общинската собственост.
§ 2. За всички неуредени с този Правилник въпроси се прилагат общите разпоредби на действащото законодателство, наредбите и решенията на Общинския съвет.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му с решение на Общински съвет – Русе.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОП „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 479, ПРИЕТО С ПРОТОКОЛ №21/22.04.2021 Г.

§11. Настоящият правилник влиза в сила от 01.05.2021 г.

3.Сумите за възнаграждения и осигурителни вноски се осигуряват от предвидените средства за устойчивост на проекти в дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост“, § 1098 „Други разходи, неквалифицирани в другите параграфи и подпараграфи“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            (Иво Пазарджиев)

Приложение №1

(ново с Реш. № 739/19.09.2013 г., изм. с Реш. № 1347/26.03.2015 г., изм. с Решение № 423/19.01.2017 г., изм. с Решение № 256 прието с Протокол № 12/10.09.2020 г. , изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г., изм. с  Реш. № 616/13.09.2021 г. )

С Т Р У К Т У Р А на ОП „Обществена трапезария и социални жилища” (изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.)

1. Директор – 1 бр.

2. Звено „Обществена трапезария“  – 12 бр.

3. Звено „Социални жилища“ – 5 бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            (Иво Пазарджиев)

Приложение № 2

(изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.)

С П И С Ъ К
на обектите общинска собственост, предоставени за управление от
ОП Обществена трапезария и социални жилища

(изм. с Реш. № 479/22.04.2021 г.)

  1. Средношколско общежитие –помещенията в приземен етаж, описани в АОС № 4223 от 15.07.2004 г.
  2. (нова . с Реш. № 479/22.04.2021 г. ) Недвижим имот, представляващ жилищна сграда-социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на община Русе, построен в УПИ VIII, отреден  за „Обслужваща сграда със социалнни функции“-ЕТАП I, със ЗП от 171,62 кв. м. и РЗП – 760,50 кв. м с външни ВиК отклонения  и ел. връзка, и  УПИ XIII, отреден за „Социални жилища“ -ЕТАП II, със ЗП от 929,97 кв. м и РЗП – 1148,00 кв. м. с външни ВиК отклонения и ел. връзка в квартал кв. 767 по плана град Русе, имоти с  идентификатори 63427.5.932 и 63427.5.931 по кадастралната карта на град Русе, с адрес: ж.к. „Родина III“ ул. „Белмекен“ №31 и 33– собственост на Община Русе,
  3. (нова . с Реш. № 479/22.04.2021 г. ) Ажурна ограда по регулационните линии на УПИ VIII и XIII между точки 1,2,3,4,5 и 6 с плътна част до 0,60 м. и височина до 2,20 м., находяща се в  УПИ VIII, отреден  за обслужваща сграда със социални функции  и  УПИ XIII, отреден за социални жилища  в квартал кв. 767 по плана град Русе, имоти с  идентификатори 63427.5.932 и 63427.5.931 по кадастралната карта на град Русе, с адрес: ж.к. „Родина III“ ул. „Белмекен“ №31 и 33– собственост на Община Русе,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            (Иво Пазарджиев)

Файлове