Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 25 ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 22 май 2013г., начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха Т. Константинова, К. Панайотов и С. Нунев.
Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. В. Пенчев, председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля процедура за проверка на кворума. Колеги, ползвайте устройствата, за да регистрирате вашето присъствие. С устройства са регистрирали своето присъствие 35 общински съветници, което е достатъчно, имаме кворум. Можем да започнем нашата работа. Уважаеми колежки и колеги, преди да пристъпим към конкретната наша дейност искам да ви съобщя, че е постъпило известие от г-н Иван Иванов, председател на Общинската избирателна комисия – Русе, с което съобщава, че е издадено решение на ОИК за освобождаване на общинския съветник Ферихан Илязова Ахмедова, поради избирането и за народен представител и обявяване на избора на следващия общински съветник от листата на политическа партия на Движението за права и свободи Айлин Кадирова Абилова. Във връзка с това моля г-жа Абилова да дойде тук и давам думата на г-н Иванов да проведе процедурата. Благодаря ви.
Г-н И. Иванов: Уважаеми дами и господа ОИК на основание заявление №602 от Ферихан Илязова Ахмедова за предсрочното прекратяване на пълномощията и на общински съветник, поради избирането и за народен представител, както и обявеното решение № 2643 на НС от 15 май 2013 г. на ЦИК, същата е избрана за народен представител от квотата на политическа партия ДПС …
Засл. проф. В. Пенчев: Моля за тишина в залата.
Г-н И. Иванов: … На лице са предпоставките на чл. 276 от Изборния кодекс, поради което ОИК прекрати предсрочно пълномощията на общинския съветник Ферихан Илязова Ахмедова и обяви за избран следващия общински съветник от квотата на политическа партия ДПС, това е Айлин Кадирова Абилова. Това наше решение № 455 е доведено и до знанието на ОбС като цяло, поради което общинския съветник Айлин Кадирова Абилова ще положи клетва пред вас, поради което моля да станете и да запазите тишина. Моля повтаряйте след мен „Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Русенска община и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.” Моля, да положите вашия подпис. Общинската съветничка подписа удостоверение и клетвена декларация.Пожелавам на всички ползотворна работа. Това е твоето удостоверение.
Засл. проф. В. Пенчев: Разрешете ми, уважаеми колежки колеги, от името на всички вас да поздравя г-жа Абилова и да и пожелая действително успешна и ползотворна работа в ОбС-Русе. След това така, бих казал тържествено събитие в нашия ОбС в навечерието на най-хубави български празник 24 май нека да започнем с нашата конкретна работа. Имаме сериозни въпроси, които трябва да решим днес. Пристъпваме към уточняване на дневния ред. Проекта за дневен ред е на вашето разположение. Виждате общо 4 точки има включени във връзка със становището на председателския съвет, това са 2, 3, 4 и 26 точки. Освен това са постъпили и други предложения за извънредни точки. Преди всичко следва да отбележа, че имаме предложение за извънредна точка от общинския съветник Айдоан Джелил, то е естествено следствие от току-що положената клетва от г-жа Абилова, с което предложение ОбС да вземе решение в кои комисии, в кои постоянни комисии да участва г-жа Абилова. Има ли някакви съображения, които да бъдат изложени във връзка с това предложение за извънредна точка? Не виждам, едно по едно предлагам да ги гласуваме. И така, който е съгласен … Всъщност нека да направим процедура за гласуване на предложението за промяна състава на постоянните комисии на ОбС-Русе. Моля, процедура на гласуване на тази извънредна точка. Ръчно гласуват „за” трима колеги. За протокола това е г-н В. Калчев, г-жа М. Иванчева и … Господин Гарелов, така ли? ( коментар от зала не се чува) Добре.
КВОРУМ – 42. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” приема се предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Продължаваме с уточняването на дневния ред. Също предложение … Внасям предложение за извънредна точка във връзка с постъпило писмо за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ-Русе АД. Като в дневния ред на Общото събрание на болницата са предвидени две точки, това са точки 10 и 11, които изискват ние да упълномощим как да гласуват нашите представители в Общото събрание. Налага се тази точка да бъде включена като извънредна, тъй като Общото събрание на МБАЛ-Русе ще се проведе на 14 юни тази година. Има ли някакви съображения по това предложение за извънредна точка? Не виждам. Моля, процедура на гласуване тази точка да бъде включена в дневния ред. Разбира се, както по традиция правим извънредните точки ги включваме в началото на следобедното заседание на ОбС. Всички единодушно подкрепят включването на тази точка, 42-ри глас г-жа Иванчева ръчно гласува.
КВОРУМ – 42. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” приема се предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Продължаваме с уточняването на дневния ред. Постъпило е също предложение от общински съветници за включване на извънредна точка относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект „Граждански хали”, „Градски хали”, извинявам се. Вносители г-н И. Веселинов и А. Георгиев. Може би с две думи по съществото на необходимостта от включването на тази точка, извънредно кой? Господин Веселинов имате думата само да обосновете необходимостта, а не по същество на точката.
Г-н И. Веселинов: Уважаеми колеги, тази извънредна точка е предизвикана от друга извънредна точка, която едва в последните дни на заседанията на комисиите можахме да се запознаем – става дума за отдаване безвъзмездно на „Градските хали” на СК” Олимпиец”. Като добавим към това и излязлата по-късно информация за спиране на процедурата за конкурс мисля, че е необходимо по някакъв начин да разсечем гордеевия възел на тази процедура и да минем към един по-прозрачен и един по-бърз наем, начин за отдаване на „Градските хали”. Ползвам това, че взех думата да предложа и още една точка извънредна за дневния ред. Тя не получи за съжаление подкрепа на председателския съвет, но няма пречка да бъде гласувана от ОбС, става дума за информация относно възможностите и плановете на общинска администрация за стопанисване и развитие на базата за тенис-корт в град Русе. Предлагам тя да бъде като нова точка 9. Идеята ми е да бъдем запознати с реалните планове и разчети за стопанисването на тази база, както и намеренията за инвестиции, за облагородяване. Възможностите, които ще бъдат дадени за развитие на този спорт, тъй като другата точка е доста техническа за изваждането и тя е следствие на едно по-стратегическо решение, което според мен трябва да вземем по информирани. Благодаря ви.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Веселинов. По процедурата има думата г-н Милушев.
Г-н Е. Милушев: Уважаеми колеги, разпоредбата на чл. 83 от нашия правилник ми дава право да изразя несъгласието си с включване на точка от дневния, допълнителна точка от дневния ред. Тъй като не съм съгласен с предложението за отмяна на предишно решение на ОбС и обявяване на търг за обект „Градски хали”. Ще обоснова защо не съм съгласен. Както знаете имаме процедура по конкурс обявен, започнала процедура и от пресата вероятно сте видели, че съда спря процедурата. Не съм съгласен с предлагането на процедура по търг, защото от една страна ще настъпят вреди за тези, които са вече участници в процедурата. Има определени търговци, пак от пресата вероятно сте прочели, които са си закупили тръжна документация, внесли са депозит и техните оферти стоят подадени в общината. Ако ние отменим решението на ОбС за тази процедура и приемем ново за търг според мен ще се получи голяма каша. Рискуваме общината да бъде ответник по няколко дела и според мен ще станем за смях пред целия град. От друга страна, ако обявим такава процедура по търг пак е възможно да се стигне до съд и пак е възможно да се спре, така че според мен няма голяма гаранция, че ще се предпазим от разни рискови ситуации. И на следващо място смятам, че точката не отговаря на нито едно от изискванията на чл. 62 от нашия правилник, не налага никаква спешност или въпроса да е обществено значим, тъй като вече сме си започнали процедура. Винаги, при всяка процедура ние не можем да имаме гаранция дали съда ще го спре или няма да го спре. Токова много жалбоподатели може да има, че това не можем да го предвидим. Ето защо не съм съгласен с тази точка да бъде включена в дневния ред.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря на г-н Милушев. Изслушахме и процедурното предложение. Правилника дава възможност и за противно мнение. С това всъщност коментарите по предложението се изчерпват тука. Пристъпваме към гласуване на предложението за извънредна точка – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект „Градски хали”. Моля, процедура на гласуване на това предложение.
КВОРУМ – 44. С 15 гласа „за”, 10 „против” и 19 „въздържали се” не се приема предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Постъпи още едно процедурно предложение от г-н Веселинов за нова точка, която да бъде номерирана с номер 9 като точка от дневния ред – Информация относно възможностите и намеренията на общинска администрация за стопанисване и развитие на базата за тенис на корт в град Русе. Има ли по тази процедура някакви противни становища? Не виждам. Процедура на гласуване на предложението за такава извънредна точка – възможности и намерения на общинска администрация за тенис на корт.
КВОРУМ – 41. С 17 гласа „за”, 4 „против” и 20 „въздържали се” не се приема предложението.
Засл. проф. В. Пенчев: Има ли други предложения за изменение и допълнение на така предложения проект за дневен ред? Не виждам. Подлагам на гласуване дневния ред с двете извънредни точки, които приехме и които ще бъдат в началото на следобедното заседание. Моля, процедура на гласуване на дневния ред.
КВОРУМ – 44. С 41 гласа „за”, 3 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л.172 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2012 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
Предложение: кмет
2. К.Л.174 Промяна в проекта на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, който следва да бъде подписан между акционерите в „Проект Русе” АД
Предложение: кмет
3. Обезпечаване на кредит за оборотни средства за осигуряване изпълнението на проект „Дунавски институт” на Асоциацията на дунавските общини „Дунав”
Предложение: кмет
4. Предложение за Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури собствен финансов принос по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“’, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“
Предложение: кмет
5. Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Клуб Олимпиец” – гр.Русе за имот – Градски хали за срок до приключване на процедурата по отдаване под наем на имота със сключване на договор, но не повече от една година
Предложение: кмет
6. К.Л.183 Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – застроен терен, предмет на АОС № 6125/10.11.2009г.
Предложение: кмет
7. Изказване на граждани – Даниел Джумалийски
8. Изказване на граждани – Иво Пазарджиев
9. К.Л.195 Изменение Решение №371 прието с Протокол №17/15.11.2012г. на Общински съвет Русе – Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, управлявани от ОП „Спортни имоти”, предвидени за отдаване под наем през 2013г. на основание чл.75 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта
Предложение: кмет
10. Питания
11. Промяна в състава на постоянните комиссии
12. Упълномощаване представителите в Общото събрание на МБАЛ – Русе
13. К.Л.194 Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта за през 2013г.
Предложение: кмет
14. К.Л.196 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за разполагане на мобилна инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци
Предложение: кмет
15. К.Л.163 Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе.
Предложение: общински съветници
16. К.Л.184 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
Предложение: кмет
17. К.Л.185 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
Предложение: кмет

18. К.Л.191 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

19. К.Л.192 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на Сдружение „Спортен модел-клуб ПРИСТА”
Предложение: кмет
20. К.Л.193 Одобряване на Споразумение за сътрудничество между Община Русе, юридически лица извършващи търговска дейност с риболовни принадлежности и Клубовете по спортен риболов на територията на Община Русе
Предложение: кмет
21. К.Л.173 Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост – плувен комплекс в „Парка на младежта”
Предложение: кмет
22. К.Л.167 Учредяване безвъзмездно право на управление, върху общински имот в с. Просена на ОДЗ „ Приказен свят” с. Николово
Предложение: кмет
23. К.Л.180 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост
Предложение: кмет
24. К.Л.168 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Долапите”, ул. „Хан Пресиян”
Предложение: кмет
25. К.Л.169 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
Предложение: кмет
26. К.Л.170 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово
Предложение: кмет
27. К.Л.171 Избиране на представител на Община Русе в Общото събрание на Асоциация Общински Гори
Предложение: кмет
28. К.Л.176 Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а, ал.6 от ЗСПЗЗ
Предложение: кмет
29. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а, ал.6 от ЗСПЗЗ
Предложение: кмет
30. КЛ.177 Допълнение на годишния план за паша в частта за землището на с. Басарбово, относно предоставяне за общо ползване на пасища, мери – публична общинска собственост
Предложение: кмет
31. К.Л.178 Годишен план за ползване на дървесина в гори собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДЛС „Дунав“ Русе за 2013 г.
Предложение: кмет
32. К.Л.181 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
Предложение: кмет
33. К.Л.182 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27 ал.1 от ПМС №1/09.01.2013г. от Бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450/18.02.2013г.- Приложение № 17
Предложение: кмет
34. К.Л.175 Приемане на корекции по Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2013 година без търг и конкурс по реда на чл. 24а, ал.6 от ЗСПЗЗ.
Предложение: кмет
35. К.Л.179 Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще” – Компонент 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“ по Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”
Предложение: кмет
36. К.Л.186 Приемане на решение на Общински съвет Русе за изработване на проект за Общ устройствен план на община Русе и одобряване на задание за разработване на Общ устройствен план на община Русе
Предложение: кмет
37. К.Л.165 Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за прокарване на водопровод, захранващ ПИ 509.27 и ПИ 509.28 в местност „Кантона”, землище на с. Басарбово
Предложение: кмет
38. К.Л.187 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.1281 по кадастралния план на местност „Дрибак“-4,5, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе
Предложение: кмет
39. К.Л.188 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.1332 по кадастралния план на местност „Дрибак“-4,5, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе
Предложение: кмет
40. К.Л.189 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.1439 по кадастралния план на местност „Дрибак“-3,4, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе
Предложение: кмет
41. К.Л.190 Одобряване на задание, разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП/ – Парцеларен план за довеждаща инфраструктура и определяне на трасета на водопроводно и газопроводно отклонения и кабелно ел. захранване към поземлен имот с идентификатор 63427.309.30 по кадастралната карта на гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура
Предложение: кмет
42. К.Л.166 Разрешение за промяна предназначението на част от УПИ І-за озеленяване и припомпваща станция в кв. 651 е по регулационния план на гр. Русе
Предложение: кмет
43. К.Л.164 Изменение и допълнение на Решение №198/15.05.2008г на Общински съвет – Русе, определящо финансирането, изискванията и критериите за подбор на кандидатите за включване в Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе
Предложение: общински съветници

Файлове