Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 40 ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 18, март, 2010 година

От общо 50 общински съветника присъстваха 47. Отсъстваха Кирил Панайотов, Димитър Кънчев и Елка Симеонова.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Доц. В. Пенчев: В днешния дневен ред имаме много точки. Нека да проверим кворума. Ако обичате проверка кворума, процедура. Моля колегите, които влязоха сега остават още 10-тина секунди, използвайте устройствата. Гласували общо 32 общински съветници. Има и още, които не са гласували. Имаме кворум, можем да започнем нашата работа. Откривам заседанието на 40 сесия на ОбС. Моля за тишина. Пристъпваме към обсъждане на дневния ред. Получили сте проекта за дневен ред, където са включени общо 44 точки. Имате думата колежки и колеги за мнения, становища, относно така предложения дневен ред, моля. Господин Веселинов заповядайте.
Г-н И. Веселинов: Уважаеми колеги, на Председателския съвет беше включено в дневния ред обсъждане на информацията за представянето на пл.”Свобода”за реконструкцията и за избор на контрольори. Но тия два материала са нови по същество, тъй като за единия все още нямаме материал на практика да сме се запознали с нещо, за другия нямаме, в смисъл го получихме вчера по мейловете. Затова предлагам да ги гледаме по реда на извънредните материали в началото на следобедното заседание. Да останат в дневния ред на сегашното място, но да ги гледаме в началото на следобедното заседание.
Доц. В. Пенчев: Така, значи Вие предлагате, кои точки да бъдат те? По номер на точките можем ли да ги цитираме?
Г-н И. Веселинов: Ами не бих могъл да кажа кога ще свърши първото заседание по принципа на …
Доц. В. Пенчев: Не кои точки от така предложения
Г-н И. Веселинов: Ами представяне на проект Реконструкция, модернизация, точка 44 и избор на контрольори е 38 по сегашния проект. Тия две да си останат ако трябва като сегашен номер, но с уговорката да се разгледат в началото на следобедното заседание.
Доц. В. Пенчев: Да благодаря за предложението. Аз пропуснах да съобщя, че точките изказвания на граждани, където в момента нямаме, питания имаме от общински съветници и представянето на проекта, имахме предвид и без това да бъдат в началото на следобедното заседание. Други предложения, относно дневния ред? Господин кмета има думата.
Г-н Б.Йотов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници. В процеса на обсъждане се наложи преразглеждане на някои точки. Става въпрос за: точка 6, касаеща провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя, точка 7 също касае провеждане на публичен оповестен конкурс със сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя, точка 20 отдаване под наем на помещения ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел и точа 29 одобряване на обща схема на зона Б, пл.”Свобода” за поставяне на преместваеми обекти, касаеща само 5 подточка за металната конструкция и тентата ги оттеглям от дневния ред.
Доц. В. Пенчев: Значи всъщност имаме 3 точки оттеглени и частично от точка 29 за тентата на пл. „Свобода”. Други мнения и становища относно дневния ред има ли? Не виждам. Така както беше предложено с уговорката, че питанията, представянето на проект за реконструкция на централна градска част и избор на контрольори ще минат в началото на следобедното заседание. С тези уговорки и с оттеглените точки, които господин кмета съобщи предлагам на гласуване така уточнения дневен ред. Моля процедура.

КВОРУМ – 40. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” – се прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Русе 2007-2013г. през 2009г. – К.Л.701
Предложение: кмет
2. Отчет за дейността на Общинския съвет за периода август 2009 г. – февруари 2010 г.- К.Л. 731
Предложение: председател ОбС
3. Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе – К.Л. 696
Предложение: общински съветник
4. Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация през 2009 г. и Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2010 г.- К.Л. 710
Предложение: кмет
5. Утвърждаване на списъци на общински жилища, съгласно чл.42, ал.1 от ЗОС – К.Л.713
Предложение: кмет
6. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от обединено детско заведение “Райна Княгиня” – гр.Мартен – К.Л. 702
Предложение: кмет
7. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебно заведение – К.Л.719
Предложение: кмет
8. УПС за надстрояване на съществуващ гараж за изграждане на магазин – К.Л.704
Предложение: кмет
9. УПС за пристрояване и надстрояване на търговски обект – К.Л.705
Предложение: кмет
10. УПС за пристрояване към търговски обект – К.Л. 706
Предложение: кмет
11. УПС за пристрояване на балкон – К.Л.707
Предложение: кмет
12. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за срок от 1 г. за изграждане на нов уличен водопровод в с.Басарбово – К.Л.714
Предложение: кмет
13. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за срок от 1г.за изграждане на нов уличен водопровод в гр.Русе, ул. Ропотамо – К.Л.716
Предложение: кмет
14. Одобряване на оценки за недвижими имоти, отстъпени в право на строеж в гр.Русе, кв. Средна кула – К.Л.715
Предложение: кмет
15. Обявяване на общински имот за имот – публична общинска собственост – К.Л.717
Предложение: кмет
16. Изработване на лесоустройствен проект за горите от горския и поземлен фонд, собственост на Община Русе – К.Л.718
Предложение: кмет
17. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – К.Л. 720
Предложение: кмет
18. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на РИЕ с площ над 3 кв.м. по чл.57 от ЗУТ- К.Л.722
Предложение: кмет
19. Продължаване на договорни отношения – К.Л.730
Предложение: кмет
20. Решение за разпореждане с движима вещ: товаропътнически автомобил – К.Л. 703
Предложение: кмет
21. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на ОбС-Русе за промяна размера на тарифната такса за паша в горите и горските пасища на пчелни семейства – К.Л.712
Предложение: кмет
22. Изменение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – К.Л.711
Предложение: председател ОбС
23. Питания
24. Представяне на проекта за реконструкция и модернизация на централна градска част
25. Избор на контрольори на търговски дружества
Предложение: председател ОбС
26. Промяна състава на Обществен съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция
Предложение: председател ОбС
27. Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2009 г. К.Л.708
Предложение: кмет
28. Годишен отчет на програмата за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за 2009 г. – К.Л.709
Предложение: кмет
29. Одобряване на Обща схема за разполагане на рекламно-информационни елементи / РИЕ/ по чл.57 от ЗУТ на територията на гр.Русе, във връзка с § 2 от ПЗР на Наредба № 12 за рекламната дейност на територията на Община Русе – К.Л.724
Предложение: кмет
30. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – К.Л. 723
Предложение: кмет
31. Допълнение на правилника за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата – К.Л. 697
Предложение: кмет
32. Отпускане на персонална пенсия – К.Л.725
Предложение: кмет
33. Отпускане на персонална пенсия – К.Л.726
Предложение: кмет
34. Отпускане на персонална пенсия – К.Л. 727
Предложение: кмет
35. Отпускане на персонална пенсия – К.Л.728
Предложение: кмет
36. Изменение на правилника за организацията и дейността на ОбС – К.Л. 698
Предложение: председател ОбС
37. Приемане план за заседанията на Общинския съвет за второто тримесечие на 2010 г.
Предложение: председател ОбС
38. Опрощаване на държавно вземане на Юлиян Борисов Димитров
Предложение: председател ОбС
39. Разглеждане на възражение от Даниела Маринова Маринова срещу решение на Комисията по чл. 6 от Наредба № 6 на ОбС-Русе

Файлове