Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 51 ОТ ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 18 ноември 2010 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха всички.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля заповядайте, заемете местата си и да направим проверка на кворума. Моля, процедура за проверка на кворума. Гласували с устройства 35 общински съветници. Очевидно в залата са даже повече, така че имаме кворум. Обявявам заседанието на Общинския съвет за открито. Нека да пристъпим към конкретната ни работа. Преди всичко нека да приемем нашия дневен ред. Всички имате предложението на председателския съвет за дневен ред на днешното заседание. Към това предложение, което вие имате като проект си позволявам да направя едно допълнение като предложа извънредна точка, която е предизвикана от необходимостта Общинският съвет как да упълномощи нашите представители в „МБАЛ” да гласуват на извънредното Общо събрание, което ще се проведена 25 ноември. Ние нямаме друга възможност, освен днес да упълномощим нашите представители – това са д-р Константинова и д-р Иван Стоянов. Затова ви предлагам тази извънредна точка да бъде също включена в дневния ред и тя да бъде разгледана непосредствено след обедната почивка, след като минат изказвания на граждани и питания на общински съветници. Има ли други предложения за промяна в дневния ред? Господин кметът иска думата, заповядайте.
Инж. Б. Йотов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници. Оттеглям точка 21 за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за доразглеждане, просто я оттеглям.
Доц. В. Пенчев: Значи 21 точка е оттеглена от вносителя. Други предложения за изменение или допълнения на дневния ред? Не виждам, ще подложа на гласуване дневния ред – проекта, който вие имате пред себе си с тези две изменения: включване на извънредната точка за упълномощаване на нашите представители в Общото събрание на „МБАЛ” и второ без точка 21, която вече е оттеглена от кмета. Моля, процедура на гласуване, който подкрепя така предложения дневен ред.
Ръчно гласували:
Г-н Б. Пехливанян – „за”
Г-н Р. Златарски – „за”
КВОРУМ – 41. С 41 гласа „за”,0 „против” и 0 „въздържали се” – се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – К.Л. 898
Предложение: кмет
2. Допълване предмета на дейност на „Център по дентална медицина – 1 Русе” ЕООД – К.Л. 916
Предложение: кмет
3. Приемане на годишния финансов отчет и пояснителния доклад на ликвидатора за 2008 г. на „КАРЕ” ЕООД в ликвидация – К.Л. 917
Предложение: кмет
4. Относно „Паркстрой” ЕООД – К.Л. 922
Предложение: общински съветници
5. Одобряване на пазарни цени на разпоредителни сделки – К.Л. 914
Предложение: кмет
6. Одобряване на пазарна оценка на земя – частна общинска собственост във връзка с извършване на продажба на собственика на законно построена върху нея сграда – К.Л. 919
Предложение: кмет
7. Допълване програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост – К.Л. 915
Предложение: кмет
8. Обявяване на общински имот за имот – публична общинска собственост – К.Л. 925
Предложение: кмет
9. Придобиване право на собственост на Община Русе върху недвижим имот, частна държавна собственост по реда на чл. 54 ЗДС – К.Л. 928
Предложение: кмет
10. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в Индустриален парк – Русе – К.Л. 927
Предложение: кмет
11. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе – К.Л. 920
Предложение: кмет
12. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, Община Русе, Област Русе – К.Л. 921
Предложение: кмет
13. Продължаване договорни отношения – К.Л. 902
Предложение: кмет
14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – К.Л. 903
Предложение: кмет
15. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3.00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ – К.Л. 904
Предложение: кмет
16. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ „Олимпи Панов”, СОУ „Й. Йовков”, ОУ „Братя Миладинови” и ОУ „В. Априлов” – К.Л. 906
Предложение: кмет
17. Отдаване под наем на помещения в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 905
Предложение: кмет
18. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а от ЗИД на ЗСПЗЗ – К.Л. 918
Предложение: кмет
19. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – К.Л. 910
Предложение: кмет
20. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе- К.Л. 924
Предложение: кмет
21. Изменение и допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета от Общински съвет – Русе – К.Л. 926
Предложение: кмет
22. Увеличаване капацитета на социална услуга „Защитено жилище” за възрастни с тежки психични разстройства – К.Л. 901
Предложение: кмет
23. Споразумение за сътрудничество между Общината, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалища / библиотеки на територията на общината: НЧ „Надежда 1908” – с. Ново село и НЧ „Т. Кърджиев 1873” – с. Червена вода – К.Л. 899
Предложение: кмет
24. Изменение и допълнение на Решение № 982/16.09.2010 г. на Общински съвет-Русе за утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2010/2011 година – К.Л. 907 и вх.№ 1254
Предложение: кмет
25. Утвърждаване нов размер на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности във функция „Образование” за 2010 г. – К.Л. 913
Предложение: кмет
26. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 911
Предложение: кмет
27. Допълване списъка на длъжностните и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл. 30 от ПМС 324/30.12.2009 г. , утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010 г. – К.Л. 912
Предложение: кмет
28. Решение за кандидатстване с проект за създаване и ефективно функциониране на „Европейски информационен център – Област Русе”- К.Л. 908
Предложение: кмет
29. Допълнение на Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества – К.Л. 900
Предложение: общински съветник
30. Питания
31. Упълномощаване на представители на МБАЛ – Русе да гласуват на общо събрание
Предложение: председател
32. Промяна в план-сметката от ТБО и целево финансиране на дейности – К.Л. 909
Предложение: общински съветници
33. Обсъждане на Наредба за Общинските лечебни заведения – К.Л. 929
Предложение: общински съветник
34. Конвент на кметовете – К.Л. 923
Предложение: общински съветници
35. Определяне на съдебни заседатели за Русенски Районен съд
Предложение: общински съветник
36. Изказвания на граждани
37. Отчет за изразходваните средства за ремонт на детски ясли, градини и училища на територията на общината. Визия за следващата бюджетна година.

Файлове