Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 52 ОТ ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 26 ноември 2010 г., начало 10:00 часа

П Р О Т О К О Л № 52
ОТ ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,
Проведено на 26 ноември 2010 г., начало 10:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 46, отсъстваха: Е. Симеонова, Р. Златарски, доц. Н. Михайлов и д-р Р. Вачева.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля заповядайте да направим проверка на кворума. Моля, процедура за проверка на кворума. С устройствата гласували 31 общински съветници, което означава, че имаме кворум. Кворумът е даже по-голям, затова защото има някои от общинските съветници, които са в движение и очевидно не са задействали своите устройства. При наличие на кворум можем да започнем работа на Общинския съвет. Откривам извънредното 52 заседание на Общинския съвет, което както знаете е свикано по искане на повече от 1/3 от общинските съветници. Преди да пристъпим към дневния ред мое задължение е да обявя постъпило писмо от групата на политическа партия „Атака”. Писмото, което следва да прочета и ще го прочета дословно: „До председателя на Общинския съвет, казах от групата на политическа партия „Атака” заявяваме, че на председателски съвет политическа партия „Атака” ще бъде представлявана от съпредседатели на групата общински съветници – Мирослав Манолов и Мирослав Славчев”. Подписи на четиримата членове на групата. Ясно е, че г-н Славчев участва като зам.-председател, значи всъщност като представител на групата ще бъде г-н Манолов. Две политически сили са заявили желание за декларация и преди да започнем по същество, г-н Веселинов, от името на коалицията така ли?
Г-н И. Веселинов: Уважаеми колеги, от името на „ВМРО – Гергьовден – ССД” е декларацията. Утрешният ден е важен в историческия календар на България, на този ден се приключва последното голямо сражение в Българо-Сръбската война. С това българските войски помитат вероломно на хулите, за да попречат на съединението ни сръбски армии и пред тях до Белград не остава нито едно съединение, което да може да възпрепятства техния победоносен ход. Този ден е обявен за Ден на българската бойна слава и се чества чак до трагичната 1918 г., когато за да унизят България победена в Първата световна война сръбските представители в преговорите налагат да бъде подписан договора, унизителния за България Ньойски договор именно на тази дата. Така тоз иден има двойна семантика в националната ни история, веднъж като Ден на българската бойна слава и втори път като ден, който ние си припомняме и декларираме своя ангажимент към българите, които са останали извън пределите на България, поради трагичното стечение на обстоятелствата. Господин председател, правя предложение да почетем с едноминутно мълчание всички тия загинали наши съотечественици, които са направили това днес да живеем свободни в обединена България и, които за съжаление не успяха да обединят ония части от Отечеството – Македония, Тракия, Добруджа, за да бъдем в едно землище. Дай боже в Обединения Европейски съюз това да се случи.
Доц. В. Пенчев: Благодаря Ви, г-н Веселинов. Призовавам всички общински съветници със ставане на крака и с едноминутно мълчание да почетем.
Следва едноминутно мълчание.
Благодаря на всички, нека да продължим нашата работа. Също за декларация от името на политическа партия „Атака” има думата г-н Славчев.
Г-н М. Славчев: Нашата декларация е във връзка с отворено писмо на народния представител на политическа партия „Атака” Любомир Владимиров от 23.11.2010 г. до кмета на Община Русе Божидар Йотов, относно начина на разходване на бюджетни средства в Община Русе. Не се ли чува? Добре, декларацията е във връзка с отворено писмо на народния представител от политическа партия „Атака” Любомир Владимиров от 23.11.2010 г. до кмета на Община Русе Божидар Йотов, относно начина на разходване на бюджетни средства в Община Русе. Декларираме общинските съветници на Атака-Русе, че настояваме кметът да отговори на поставените въпроси за по-точна финансова отчетност на Община Русе пред жителите на общината по време на икономическата криза, както и в бъдеще. Настояваме г-н Йотов и общинска администрация да дадат ясни отговори на следните поставени въпроси: 1/ Числен състав на Община Русе, щатове по дирекции, осъществявани промени, в кои дирекции и кои лица? 2/ Сключвани граждански договори на кмет, зам.-кметове, секретар, гл. архитект, директори на дирекции? 3/ Заплати на Общинска администрация-Русе, промени в доходите на зам.-кметове, секретар, гл. архитект, директори на дирекции и на кмета? 4/Списък на служебните автомобили на Община Русе, номера на регистрационни табели, списък на шофьорите, за кои автомобили отговарят и задълженията им? 5/ Командировки в страната и чужбина, задачи на командирования, до коя организация, в кое населено място, с какъв транспорт, с какви нощувки и точни разходи за командировките на съответно горецитираните служители? Общинските съветници на Атака декларираме, че въпросните питания са породени от постъпили при народните ни представители, както и при нас въпроси на граждани, които ние като техни избранници трябва да дадем съответните отговори. Предвид това и с оглед прозрачност на управлението на публичните финанси на общината настояваме г-н кмета да отговори в законноустановения срок. Благодаря.
Доц. В. Пенчев: Думата иска г-н кмета. Заповядайте.
Инж. Б. Йотов: Благодаря г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници, г-н Славчев, колеги от Атака. Искам да ви информирам, че Община Русе винаги е давала информация, съгласно изискванията. Мисля, че този път няма никакъв проблем всичката тази информация, която е необходима и ще бъде предоставена.
Доц. В. Пенчев: Нека да пристъпим към същността на нашата работа, както е съобщено извънредната сесия на днешното заседание на Общинския съвет протича с една единствена точка, която е предложена именно като проект за дневен ред, чета дословно: Преразглеждане на решение № 1042/18.11.2010 г. за упълномощаване представителите на Община Русе в Общото събрание на „МБАЛ” АД – Русе. Имате думата по така предложения дневен ред. Има ли предложения за някакви допълнения? Не виждам желаещи. Моля, който е съгласен това да бъде дневния ред на днешното заседание да гласуваме. Моля, процедура на гласуване.
Ръчно гласували:
Г-н А. Станев – „за”;
Д-р К. Панайотов – „за”
КВОРУМ – 42. С 36 гласа „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Преразглеждане на решение № 1042/18.11.2010 г. за упълномощаване представителите на Община Русе в Общото събрание на „МБАЛ” АД – Русе
Предложение: Председател на ОбС
Точка 1
Преразглеждане на решение № 1042/18.11.2010 г. за упълномощаване представителите на Община Русе в Общото събрание на „МБАЛ” АД – Русе

Файлове