Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 53 ОТ ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 16 декември 2010 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Пламен Цветков, и д-р Росица Вачева.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, председател на ОбС – Русе.

Доц. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля заповядайте да направим проверка на кворума. Моля, процедура. Двадесет и седем общински съветници са гласували с устройства. Вижда се, че много хора не са се възползвали от устройствата, имаме кворум и можем да започнем нашата работа. Преди да пристъпим към конкретните неща, искам да дам думата по заявка на политическа партия „Атака” господин Славчев да направи декларация. Имате думата, господин Славчев.
Г-н М. Славчев: Добро утро, уважаеми колеги. Декларацията на политическа партия „Атака” е по повод последния нещастен случай състоял се пред Строителния техникум, при който загина едно дете, поредната жертва на безумното шофиране в Русе. Знаете, че преди по-малко от година друг обезумял водач уби хора на автобусна спирка в Русе на „Ирис”. Предвид продължаващата война по русенските улици, видно е, че Община Русе се старае да обезопаси повечето опасни участъци в града като поставя ограничаващи устройства предимно от типа на така наречените „панички”, но това очевидно е недостатъчно. Не е ясно и защо се налага на толкова много ученици от въпросното училище да пресичат изключително натоварения булевард да си купят закуски. Защо Строителният техникум няма лавка, където да пазаруват? Не е нормално учениците да напускат района на училището, за да се хранят. И с оглед превенция на подобни неща, с цел реално ограничаване на скоростта на движение,яэ предлагаме през 2011 г. да се стартира процедура по поставяне на камери на всички опасни места в града. Като за целта използваме трибуната на Общинския съвет и призоваваме заинтересованите институции да се самосезират и да се постави начало на процедурите по монтиране на камери на възлови и опасни места на територията на град Русе. Знам, че в комисията по безопасност на движението към Община Русе няма мисля общински съветници, не сме канени на нейните заседания, за да може да сме полезни. Поради това се ангажираме в първите дни на новата година да свикаме едно извънредно заседание на постоянната комисия по комунални дейности към Общински съвет – Русе разширено и всички заинтересовани страни може да участват. Ще поканим представители на регионалната дирекция на МВР, кмета на Община Русе и други ангажирани с проблематиката на Русе институции и организации, за да набележим началните стъпки и необходимите стъпки за стартиране на една процедура по поставяне на камери на упоменатите вече опасни места в града. Доказано е, че камерите са сериозна превенция, която ограничава скоростта на движение. Благодаря.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на господин Славчев. Позволете ми, бих казал инцидентно искам да взема думата. Уважаеми колежки и колеги, общински съветници, вземам повод от току-що влязъл журналист в залата и искам вашето разрешение от името на всички общински съветници да изпълня изключително приятна функция да поздравя наш журналист с днешния негов рожден ден. Искам да отбележа, че г-жа Габриела Стефанова, въпреки че днес, на връх рождения си ден, на този прекрасен ден тя е пак сред нас, тя показва винаги, че стои на своя пост даже и в такива отговорни моменти и затова искам най-сърдечно да я поздравя от всички общински съветници с прекрасния днешен ден. Заповядайте, госпожо Стефанова.
Г-жа Г. Стефанова: Искам да кажа наистина съм изненадана и много благодаря за този жест. Ние вече няколко години работим вече с вас, с някои много повече, така да се каже знаем за какво става дума, но аз искам да кажа, че дори, когато от мен сте били критикувани, то е било за доброто на града, за доброто на русенските граждани и в никакъв случай някакво лично отношение. Благодаря ви още един път.
Доц. В. Пенчев: Също преди да пристъпим по същество на разглеждане на точките от дневния ред имам задължението, съгласно правилника за организация и дейността на Общинския съвет да прочета предложение от общински съветник, става въпрос за г-н Свилен Иванов за допусната явна фактическа грешка. Съгласно правилника трябва да бъде оповестено, чета дословно: по реда на правилника за организация и дейността и неговите постоянни комисии и така нататък, моля да обявите следната техническа грешка в решение № 1021 на Общински съвет – точка 1 на решение № 1021/18.11.2010 г. да се чете „Дава съгласие Община Русе да придобие правото на собственост върху следния имот: незастроен терен, представляващ Урегулиран поземлен имот I-565 от кв. 56 с обща площ 1711 квадратни метра по регулационния план на град Русе, а по кадастрална карта Поземлен имот с идентификатор, тук е грешката 63427.2.565 е верния номер, който трябва да бъде изписан с площ 1705 кв. метра, находящ се по ул. „Червен”№ 2, ъгъла с улица „Цар Калоян” на гр. Русе, предмет на АДС 3786/2005 г.” В останалата си част решението остава непроменено. Вносител – Свилен Иванов, общински съветник. Благодаря ви. Сега колежки и колеги, нека да пристъпим към обсъждане на предложението за дневен ред, имате го всички пред вас. Има ли желаещи да предложат някакви допълнения или изменения? Господин Иванов, имате думата.
Г-н Св. Иванов: Господин Председател, господин зам.-кмет, уважаеми дами и господа, колеги, добро утро, днес започваме от рано. Имам две предложения по дневния ред – първото е по точка 18, като вносител на комисията по ЗОРС възникнаха някои недоуточнени неща, които да се изяснят. За да не изпадаме в някакви спорове, имам уверението на администрацията, че ще направи каквото трябва, за да се реши проблема така че оттеглям точка 18 от дневния ред, това е първото ми предложение. Второто, е да разменим точки 23 и 25, защото с точка 25 определяме цялостното предназначение и ако ние не го гласуваме няма как да гласуваме точка 23, която е част от общото. Така, че предлагам първо да си гласуваме общото и след това частното. Значи 23 да се размени с 25. Благодаря.
Доц. В. Пенчев: И аз благодаря на г-на Иванов. Други желаещи да предложат промени, допълнения към дневния ред? Не виждам. Първото предложение на г-н Иванов няма да го гласувам, това е негово право като вносител да оттегли направеното предложение. Така, че остава да подложим на гласуване, нека да го формулирам така – точка 25 да премине преди точка 23. Добре ли е така, г-н Иванов? Да, тоест най-напред да разгледаме въпроса общо за сградата и след това вече конкретния въпрос. Подлагам на гласуване това предложение. Който е съгласен точка 25 да мине преди точка 23, моля да гласува.
КВОРУМ – 42. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие предложението.

Доц. В. Пенчев: Преминаваме към гласуване на целия дневен ред с така направената промяна на точките. Моля, процедура на гласуване.

КВОРУМ – 41. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост – контролен лист 933;
Предложение: кмет
2. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – контролен лист 944;
Предложение: кмет
3. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на три броя гаражни клетки, долепени до съществуваща гаражна група, ситуирана върху общински терен за комплексно застрояване в жк. „Дружба-3”, представляваща УПИ III – за жил. строит. и търговия в кв. 594, южно от жил.бл. 21 по плана на гр. Русе – контролен лист 956;
Предложение: кмет
4. Предоставяне на безвъзмездно право за управление, за срок от /три/ години на част от недвижим имот-частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев” № 45, на Дирекция „Регионална служба по заетостта”-гр. Русе – контролен лист 947;
Предложение: кмет
5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – контролен лист 935;
Предложение: кмет
6. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от учебно заведение – контролен лист 939;
Предложение: кмет
7. Продължаване на договорни отношения – контролен лист 936;
Предложение: кмет
8. Отдаване под наем на част от терен общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – контролен лист 937;
Предложение: кмет
9. Отдаване под наем на помещения в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – контролен лист 938;
Предложение: кмет
10. Предоставяне за управление земите на закритото ОУ „Христо Ботев, с. Червена вода на Кметството Червена вода – контролен лист 940;
Предложение: общински съветници
11. Даване на съгласие за сключване на договор от „ДКЦ-2-Русе”ЕООД за теглене на кредит-тип овърдрафт – контролен лист 948;
Предложение: кмет
12. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт, с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти – контролен лист 945;
Предложение: кмет
13. Предложение за подробен устройствен план-изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – контролен лист 955;
Предложение: кмет
14. Приемане на решение за одобряване на ПУП-План за регулация за УПИ ХХVI-за инженерна техническа инфраструктура, II А етап в Източна промишлена зона, гр. Русе – контролен лист 959;
Предложение: кмет
15. Корекции на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 943;
Предложение: кмет
16. Определяне размера на такса за битови отпадъци за Висшите училища на територията на общината /РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” И ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ”/ – контролен лист 934;
Предложение: общински съветници
17. Допълнение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – контролен лист 960;
Предложение: общински съветник
18. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци, във връзка с осигуряване на средства за почистване в т. ч. снегопочистване – контролен лист 952;
Предложение: кмет
19. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт Художествена галерия – Русе и предоставяне безвъзмездно за управление сградата на ул. „Борисова” № 39 (45) – контролен лист 946;
Предложение: кмет
20. Изменение на Решение № 982/16.09.2010 г. на Общински съвет Русе за утвърждаване на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум в ОУ „Отец Паисий” гр. Мартен за учебната 2010/2011 година – контролен лист 949;
Предложение: кмет
21. Увеличаване капацитета на социална услуга „Център за временно настаняване” за възрастни – контролен лист 950;
Предложение: кмет
22. Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие” и деклариране, че предназначението на сградата няма да бъде променяно за срок от 5 години от приключване на проекта – контролен лист 954;
Предложение: кмет
23. Решение за кандидатстване с проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе” и деклариране на наличността на средства за съфинансиране на проекта – контролен лист 953;
Предложение: кмет
24. Питания
25. Изказвания на граждани – Георги Манев
26. Продължаване дейността на Център за ранна интервенция – контролен лист 951;
Предложение: кмет
27. Кандидатстване на Община Русе по проект за социално включване – контролен лист 958;
Предложение: кмет
28. Контрольори в общинските търговски дружества – контролен лист 941;
Предложение: общински съветници
29. Приоритети и насоки за работа на Общински съвет – Русе през мандат 2007 – 2011 г. – контролен лист 942;
Предложение: общински съветници
30. Решение за промяна в междуселищната Общинска транспортна схема, включване на автобусна линия Русе – Бъзън – контролен лист 931;
Предложение: кмет
31. Решение за утвърждаване на градска общинска транспортна схема и приемане на маршрутни разписания – контролен лист 932;
Предложение: кмет
32. Проверка по Закон за вътрешния одит в публичния сектор в домовете за стари хора и Домашен социален патронаж – контролен лист 957;
Предложение: общински съветници
33. Участие на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Агропродукт”АД, насрочено за 29.12.2010 г., а при липса на кворум за 13.01.2011 г.
Предложение: председател ОбС и кмет
34. Приемане на план за заседанията на Общинския съвет за първото тримесечие на 2011 г.
Предложение: председател ОбС
35. Корекция на решение № 1016/18.11.2010 г.
Предложение: общински съветник
36. Актуализиране състава на постоянни комисии към ОбС
Предложение: председател ОбС

Файлове