Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 54 ОТ ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 27 януари 2011 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 46, отсъстваха: Тодор Бонев, Ростислав Златарски, Илиян Илиев и д-р Кирил Панайотов.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля заповядайте да направим проверка на кворума. Очевидно имаме кворум, но нека да спазим процедурата да направим проверка на кворума, за да започнем нашата работа. Моля, процедура за проверка на кворума. С устройства са гласували двадесет и девет съветници, някои вдигнаха ръка. Във всички случаи имаме кворум, очевидно доста хора не са използвали устройствата. Обявявам днешното заседание на Общинския съвет за открито. Преди да започнем конкретната наша дейност искам да кажа няколко думи.
Уважаеми дами и господа, искам да съобщя, че е постъпило писмо от Общинска Избирателна Комисия (ОИК), подписано от зам.-председателя на комисията г-жа Дивчева, с което съобщава за решение на ОИК за избран общински съветник. ПО този повод искам да дам думата на г-жа Дивчева да проведе процедурата свързана с въвеждането на новия общински съветник. Заповядайте г-жо Дивчева.
Г-жа Д. Дивчева: Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, представители на общинска администрация, на 13 януари в Общинската Избирателна Комисия е постъпило писмо от председателя на Общинския съвет ведно със заявление от Николай Падалски, с което той ни уведомява, че желае да му бъдат прекратени пълномощията като общински съветник. Господин Падалски съгласно ЗМСМА е уведомен и не е направил възражение в законовия срок. Въз основа на това с решение 427/18.01.2011 г. ОИК прекрати предсрочно неговите пълномощия, решението е влязло в сила и с решение 428/26.01.2011 г. ОИК обявява за общински съветник следващия по ред в листата на политическа партия ГЕРБ Людмил Иванов Радулов. Моля, господин Радулов да заповяда при мен.

Господин Радулов положи клетва.

Доц. В. Пенчев: Също преди да пристъпим към разглеждането на дневния ред, уважаеми колежки и колеги искам предварително да съобщя, че има постъпили няколко предложения за декларации. По реда на постъпването първо г-н Пехливанян, заповядайте.
Г-н Б. Пехливанян: Господин Председател, г-н Заместник-кмет, колеги. Искам да прочета една декларация от групата общински съветници на ГЕРБ.
Господин Пехливанян прочете декларация от името на общинските съветници на ГЕРБ в Общински съвет-Русе, с която изказват съжаление за напускането на г-н Падалски на Общински съвет-Русе. Декларацията е приложена към протокола.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Пехливанян. Следващо искане за декларация е от г-н Димитър Кънчев. Заповядайте, г-н Кънчев.
Господин Кънчев прочете своята декларация във връзка с подписки от жители на „Чародейка” за нова инфраструктура, детска и спортна площадка и надлез над бул. България” чрез който жителите от квартала ще могат да се свържат с квартал „Родина”. Декларацията е приложена към протокола.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Кънчев. Също искане за декларация е постъпило от г-н Венцислав Калчев. Заповядайте, г-н Калчев.
Г-н В. Калчев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Заместник-кмет, колеги общински съветници, дами и господа. Днес провеждаме първата сесия на Общински съвет-Русе за 2011 г. Разрешете ми от името на групата съветници на БСП да пожелая на всички по стар български обичай „ За много години, да сме живи и здрави и заедно да работим и постигнем още много добри резултати за Община Русе”. Годината е последна за нашия мандат и както я наричат предизборна. Колеги, ние живеем на брега на река Дунав, знаем добре оная поговорка за власите, следвайки стила, който се мъчим да наложим в работата си е именно по-малко политиканстване на заседанията на постоянните комисии и сесиите, и повече конкретна и полезна работа., Аз искрено се надявам, че заедно ще успеем да приключим нашия мандат. Ако обърнем поглед назад през изминалите 3 години ще видим, че Общински съвет-Русе 2007-2011 г., макар и да закъсня с месец, докато ние се закълнем като общински съветници. Макар и неговия състав за този период да се обнови с 29%, той успешно изпълнява задълженията си на орган на местно самоуправление в Община Русе. Радостно е, че от нашите редици на общински съветници излязоха колеги, които се реализираха като депутати, председатели на постоянни комисии в Народното събрание, ръководители на Държавни агенции и заместник-областни управители. Макар да е рано за равносметка, все пак на този етап можем да кажем използвайки думите на великия наш съотечественик поетът Иван Вазов „ И ние сме дали нещо на света”. Аз каза, че годината е предизборна и в тази връзка искам да пожелая на всички от името на нашата група успех в предстоящите избори в края на годината. На добър час, колеги през годината на последния мандат на нашия състав на Общинския съвет. Благодаря ви.

Файлове