Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 55 ОТ ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Проведено на 10 февруари 2011 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 49, отсъства Анатоли Станев.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля заповядайте да направим проверка на кворума.
Ползвайте устройствата, колеги, има повече хора в залата, отколкото са е регистрирали. Действително 27 души са гласували с устройствата си, в залата очевидно има повече хора. Разрешете ми да открия извънредното заседание на Общинския съвет, посветено на бюджет 2011. Преди да започнем конкретната наша работа, на основание чл.95 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет (ПОДОС), разрешете ми да прочете едно искане от общинския съветник Свилен Иванов.
Както вече съобщих, колежки и колеги, постъпило е искане от колегата Свилен Иванов за поправяне на явна фактическа грешка, допусната в протокола на предходното заседание на Общинския съвет. Става въпрос за точка 33 и точка 34, това са точките, които касаят опрощаване на държавно вземане – веднъж на Милан Цветанов Маринов и втори път на Дафина Стоянова Маринова. Допусната е явната фактическа грешка, когато в точката за г-н Маринов е записано решението, което касае Дафина Стоянова Маринова и обратното в точката за Дафина Маринова е записано решението, което касае Милан Маринов. Очевидно става въпрос за явна фактическа грешка и предложението е как конкретно да се коригира допусната грешка в протокола. Както е известно на основание чл. 95 съм длъжен да съобщя за корекцията на тази явна фактическа грешка. Благодаря ви.
Можем да пристъпим, колежки и колеги към обсъждане на проекта за дневен ред. Всички го имате пред себе си, предложени са общо 6 точки. Имате думата за изказвания, предложения, за промени, корекции във дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение по проекта за дневен ред. Не виждам желаещи, подлагам на гласуване така предложения дневен ред. Моля, процедура на гласуване.
КВОРУМ – 35. С 35 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2010 г. К.Л. 993
Предложение: кмет
2. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за 2010 г. и годишна програма за имотите общинска собственост за 2011 г. К.Л. 994
Предложение: кмет
3. Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация за 2010 г. Годишен план за приватизация за 2011 г. К.Л. 995
Предложение: кмет
4. Питания
5. Приемане на Сборния бюджет на Община Русе за 2011 г. К.Л. 996
Предложение: кмет
6. Даване на съгласие за сключване на договор от ДКЦ-1 за закупуване на компютърен томограф (скенер)
Предложение: кмет

Файлове