Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 56 ОТ ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Проведено на 24 февруари 2011 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Иван Стоянов, Й. Даневска, доц. Н. Михайлов.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля заповядайте, очевидно ще имаме кворум, но нека все пак с устройствата да направим проверка на кворума. Моля, процедура. Гласували с устройства 29 души, в момента влизат още няколко, така че кворум със сигурност имаме. Обявявам днешното заседание на Общински съвет-Русе за открито. Моля да се съсредоточим и да започнем работа. Уважаеми дами и господа общински съветници, имате пред себе си предложението за дневен ред. Имате думата за предложения за изменения и допълнения на така предложения дневен ред. Господин кмета иска думата.
Инж. Б. Йотов: Благодаря ви. Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници. По така предложения дневен ред предлагам – точка 11 оттеглям за доразглеждане, точка 13 оттеглям за доразглеждане и точка 21 отлагаме за следваща сесия.
Доц. В. Пенчев: Има ли други предложения за изменения и допълнения на дневния ред? Не виждам други желаещи да вземат отношение по дневния ред. Моля, процедура на гласуване на така предложения дневен ред.
КВОРУМ – 36. С 35 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2010 г. и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2011 г. – К.Л. 1013
Предложение: кмет
2. Промяна на Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе и Утвърждаване на Програма „Спорт”
Предложение: кмет
3. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – К.Л. 1015
Предложение: общински съветник
4. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – К.Л. 998
Предложение: кмет
5. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в имоти-частна общинска собственост, намиращи се в с. Бъзън, община Русе, представляващи УПИ X-16 I УПИ XIII – 16 в кв. 13 – К.Л. 1003
Предложение: кмет
6. Продажба на земя, частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС – К.Л. 1001
Предложение: кмет
7. Продажба на имот-частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС – К.Л. 1005
Предложение: кмет
8. Публичен търг за продажба на общински недвижим имот в град Мартен, Община Русе – К.Л. 1002
Предложение: кмет
9. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти-училища и детски ясли намиращи се на територията на Община Русе – К.Л. 1004
Предложение: кмет
10. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на четири броя гаражи в жк. „Дружба – I”, югоизточно от жил. бл. 21 по плана на гр. Русе – К.Л. 1009
Предложение: кмет
11. Отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а ЗСПЗЗ – К.Л. 999
Предложение: кмет
12. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 1011
Предложение: кмет
13. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 1012
Предложение: кмет
14. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за времето от 01.01.2011 г. до 14.09.2011 г. на учебната 201/2011 г. – К.Л. 1000
Предложение: кмет
15. Определяне максималния размер за финансиране на едно проектно предложение съгласно Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с Решение № 774 с протокол № 37/28.01.2010 г. и допълнение с решение № 827/18.03.2010 г. – К.Л. 1006
Предложение: кмет
16. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за срок до 31.12.2012 г. за изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежи в полза на МРРБ относно мярка 2005/BG/16/P8PE/004 „Интегриран воден проект на град Русе ИСПА” – К.Л. 1016
Предложение: кмет
17. Решение за кандидатстване с проект за „Интегриран градски транспорт на гр. Русе” и деклариране наличността на средствата за съфинансиране на проекта – К.Л. 1007
Предложение: кмет
18. Решение за изменение на решение № 1103, прието с протокол № 54/27.01.2011 г. за кандидатстване с проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” на ОП „Регионално развитие” и деклариране наличността на средствата, за съфинансиране на проекта, както и непромяна на предназначението на обектите на интервенция – К.Л. 1008
Предложение: кмет
19. Приемане на Решение за изменение на Решение № 1098, прието с Протокол № 54/27.01.2011 г. – К.Л. 1010
20. Прекратяване на Договор за контрол на „ИЗКУСТВО-ДВ”ЕООД – вх. № 169/14.02.2011 г.
Предложение: Председател на ОбС
21. Изказвания на гражданите
22. Питания

Файлове