Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 57 ОТ ПЕТДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 17 март 2011 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 48, отсъства Анатоли Станев и Орлин Танов.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми ги, моля заповядайте да направим проверка на кворума. Колежки и колеги, моля за тишина и за внимание. Предлагам да направим прегласуване, тъй като въпреки че залата е пълна се регистрираха недостатъчен брой общински съветници, за да открием заседанието. Моля, повторно да направим проверка на кворума. Процедура. Сега вече имаме кворум 36 са регистрираните с устройствата. Откривам днешното заседание на Общинския съвет. Преди това искам, преди да започнем пряката работа да кажа няколко думи. Уважаеми дами и господа, разрешете ми преди всичко от името на всички общински съветници да поздравя директора на Международния фестивал „Мартенски музикални дни”, г-жа Ива Чавдарова и по този начин всички русенци с блестящия старт на този престижен, емблематичен за Русе международен форум. Нека да пожелаем, както на организаторите, така и на участниците и на всички русенци все така бих казал, експлозивно да се демонстрира русенската култура. Смятам, че вчерашното откриване на фестивала беше наистина блестящо и както организаторите, така и всички русенци заслужаваме това. На второ място бих искал също от името на всички общински съветници да поздравя нашия колега Пламен Ламбев с придобиването на дъщеричка, да пожелаем много здраве, много успехи, много късмет, разбира се, както на новородената, така и на нейните родители и близки. И да пожелаем също на г-н Ламбев все така и даже още по-старателно да работи за решаването на демографските предизвикателства. Това, което искам да направя колеги е във връзка с изискванията на нашия правилник, чета дословно „ В Общински съвет-Русе е постъпило искане на основание чл. 94 и 95 от Правилника на Общинския съвет от г-н Мариан Савов за поправяне на явна фактическа грешка в текста на точка 2 от Протокол № 56 от 24.02.2011 г. и решение №1113 от същата дата 24 февруари 2011 г. В искането се посочва, че по време на обсъждането е допусната грешка при обявяване на резултата от гласуването на направеното от г-н Савов предложение и то е обявено за неприето. Искането е разгледано на председателски съвет, който препоръча постоянната комисия по ЗОРС да изрази становище по случая. След като разгледа поставения въпрос на своето заседание от 14.03.2011 г. постоянната комисия по ЗОРС излезе със становище, че действително е допусната фактическа грешка при обявяване на резултата от гласуване. Предложеното решение е с правно основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и за да бъде прието е необходимо мнозинство от ½ от присъстващите общински съветници, поради това комисията прие, че следва да бъде обявена поправка на фактическа грешка в протокола и взетото решение. Всъщност 23 гласа са достатъчни, за да бъде прието това решение по точка 12. Въз основа на това на основание чл. 94 и чл. 95 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет (ПОДОС), неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация обявявам поправка в точка 2 от Протокол № 56 от 24.02.2011 г. като след думите „13 „въздържали се” израза не се прие предложението да се чете предложението се прие”. С оглед на това и съгласно становището на постоянната комисия по ЗОРС обявявам поправка на явна фактическа грешка, като в решение № 1113 от 24.02.2011 г. се включва предложението на г-н Савов, а именно – „В съответствие с Националната стратегия за развитие, утвърждаването на Русе като един от най-главните градове в България с международно значение и с оглед на съществуващата тенденция за съизмерване на градовете най-вече в спорта следва да бъдат подкрепени водещите русенски клубове в основните спортове с престижни и социални функции, както следва: СК „Дунав” – баскетбол жени с 40 000 лева, баскетболен клуб „2007” – мъже с 15 000 лева, волейболен клуб „Дунав волей”-мъже с 15 000 лева и лекоатлетически клуб „Дунав лека атлетика” с 15 000 лева. При проведеното гласуване предложението е събрало 23 гласа „за”, 3”против” и 13 „въздържали се”, което именно и налага поправката на явната фактическа грешка”. Благодаря ви за вниманието. Процедура за г-н Веселинов.
Г-н И. Веселинов: Уважаеми колеги, на предишното заседание, когато се коментираше тази точка аз изказах по принцип подкрепата си за нея с единствената уговорка г-н Савов да бъде така добър да я внесе по надлежния ред, за да има нормалното обсъждане със спортната общественост и обществеността на Русе по принцип. Незнам защо той реши да действа по този начин и да се позовава на фактическа грешка, но за мене е твърде спорно изобщо това позоваване. Първо фактически грешки аз рових, три часа си загубих, тъй като бях на различно становище в комисията по ЗОРС, където между другото като изключим председателя отсъстваха другите квалифицирани юристи, поради късното уведомяване съответно. Открих техническа грешка за ЕГН, за планоснимачен номер, техническа грешка, която поражда права за десетки хиляди лева аз не можах да открия, в това отношение сме пионери. В тая връзка без да оспорвам по същество предложението на г-н Савов в името на нашето, в стабилността на нашите актове аз мисля, че ние трябва да действаме по чл. 94, а не 95 на правилника и това решение да бъде прегласувано в края на нашия дневен ред.
Доц. В. Пенчев: Заповядайте г-н Иванов.
Г-н Св. Иванов: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмет, уважаеми дами и господа, колеги. За да вървим по чл. 95 имате предвид за оспорване (коментар от зала не се чува). Добре 94, нали за оспорването имате предвид? (коментар от зала не се чува) Значи това оспорване трябва да стане по някакъв начин. Има искане, гледано е на председателски съвет, решено е на председателски съвет да се произнесе ЗОРС-а, ЗОРС-а се е произнесъл, така че между другото там стана дума имаме и съдебна практика по темата. Изобщо там няма място за никакъв спор и за някакво оспорване. Така, че аз изказвам противоположно мнение на тази процедура. По отношение мисля, че на всички процедури, които трябваше да направим ние сме ги направили. Така, че становището на ЗОРС-а е да се уважи искането за поправка на фактическа грешка.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Иванов.
Г-н И. Веселинов: Оттеглям си предложението. В края на краищата дето се вика на ваша съвест като цяло е стабилността на тоя акт.
Доц. В. Пенчев: Ами, ако много държите все пак можем да гласуваме дали да се вкара като допълнителна точка, но щом го изтеглихте. Така, уважаеми дами и господа, имате пред себе си, преди да пристъпим обаче към разглеждане на дневния ред заявка за декларация има от политическа партия Атака. Заповядайте, г-н Славчев.
Г-н М. Славчев: Ще прочета една декларация от името на групата на общинските съветници на политическа партия Атака в Русе. „Общинските съветници от Атака заявяваме, че се солидаризираме със започналата в национален мащаб инициатива за изнасяне на изборните секции извън циганските квартали, целта на която е да се спре търговията с гласове и да се осигури безопасно и спокойно протичане на изборите за президент и за местна власт, които ще се проведат през есента на 2011 г. Идеята за това е породена от факта, че акта на купуване вота на избирателите се доказва много трудно. Необходимо е да се приложат безкомпромисни мерки, за да предотвратим подобни явления. Публична тайна е, че в изборни времена циганските квартали са терен за оказване на натиск върху малцинствените групи и място за извършване на огромни злоупотреби с цел манипулиране на изборния резултат. В деня на изборите там на ход са лихвари, цигански барони, всички, които могат по някакъв начин да упражняват насилие върху циганското малцинство. На всички избори не само в нашия град, а в абсолютно всеки от ромските квартали в България има истинско стълпотворение. Ние от Атака считаме, че е недостатъчно само да се увеличават наказанията срещу купуването на гласове, а е необходимо да се търсят и прилагат превантивни мерки. В момента, в който се изнесат секциите и не може да бъде оказан натиск върху комисиите, както върху комисиите, така и върху гласоподавателите със сигурност търговията ще бъде на много по-ниски нива. Ние не твърдим, че това явление може да бъде изкоренено от веднъж, но предпоставките за това при изнасяне на изборните секции са категорични. Ако секционните комисии бъдат изнесени на места, където бъде осигурено спокойно гласуване, то това ще гарантира спокойствие, както на целия апарат, така и превенция спрямо купуването на гласове, а също и един изключително спокоен изборен ден. От направените сондажи в национален мащаб се оказа, че повечето роми одобряват подобна мярка. Вярно е, че който е търсил пари за гласа си ще ги търси отново и едва ли по тоя начин ще се спре изцяло купуването на гласове, но определено ще бъде по-трудно за ромските тартори да наклонят везните към една или друга партия. От Атака заявяваме, че подобна мярка е правомощията на общините, изцяло кметовете решават къде да бъдат адресите на секциите. С тая декларация съветниците от Атака-Русе поставяме началото на една дискусия сред политическите сили представени в града ни, освен това и сред гражданите на град Русе относно това желаят ли да бъдат управлявани от хора избрани с купени цигански гласове или не? Вярваме, че всеки който иска да спре търговията с гласове би подкрепил подобно решение. Благодаря ви.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Славчев. Сега можем да пристъпим към конкретно обсъждане на предложения проект за дневен ред, всеки го има пред себе си. Имате думата, уважаеми дами и господа, за предложения за промени и изменения, допълнения на така предложения дневен ред. Има ли желаещи? Господин кмета има думата.
Инж. Б. Йотов: Благодаря Ви г-н Председател. Уважаеми дами и господа общински съветници, от така предложения дневен ред оттеглям точка 4 и точка 13, има необходимост от доработване на същите.
Доц. В. Пенчев: Четвърта и тринадесета точка са оттеглени. Всъщност четвърта най-вероятно се отлага за следващото заседание, а тринадесета се оттегля. Има ли други желаещи да вземат отношение по дневния ред? Не виждам други желаещи, Моля, процедура да гласуваме така предложения дневен ред с корекциите, които предложи г-н кмета.
КВОРУМ – 34. С 33 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Русе 2007-2013 през 2010 г. – К.Л. 1021
Предложение: кмет
2. Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 1031
Предложение: кмет
3. Годишен отчет за изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на Община Русе за 2010 г. – К.Л. 1032
Предложение: кмет
4. Утвърждаване на списъци на общински жилища съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОС – К.Л. 1017
Предложение: кмет
5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост – К.Л. 1023
Предложение: кмет
6. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост – К.Л. 1024
Предложение: кмет
7. Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост за клуб на политическа партия – К.Л. 1022
Предложение: кмет
8. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от спортен имот – публична общинска собственост – К.Л. 1037
Предложение: кмет
9. Намаляване на началните конкурсни цени на недвижими имоти – частна общинска собственост при продажба чрез публично оповестен конкурс. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост в Индустриален парк – Русе – К.Л. 1035
Предложение: кмет
10. Предоставяне право на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землището на с. Ново село – К.Л. 1041
Предложение: кмет
11. Предоставяне право на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землището на с. Просена – Вх. № 241/08.03.2011 г.
Предложение: кмет
12. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда /супермаркет/, гр. Русе, ж.к. „Здравец-Изток”, ул. „Липник”70а – К.Л. 1019
Предложение: кмет
13. Откриване на процедура за приватизация на общинското участие е капитала на „Общинска банка”АД – К.Л. 1040
Предложение: кмет
14. Даване съгласие на „ДКЦ-2-Русе”ЕООД за сключване на анекс към Договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца – К.Л. 1039
Предложение: кмет
15. Допълнение на Решение №1092 прието с Протокол № 54/27.01.2011 г. на Общински съвет-Русе – К.Л. 1025
Предложение: кмет
16. Упълномощаване представителя на Община Русе в Общото събрание на „СПЛЕНДИД” АД – К.Л. 1029
Предложение: Председател на ОбС
17. Избор на Управител на „Медицински център–1- Русе” ЕООД – К.Л. 1033
Предложение: кмет
18. Провеждане на конкурси за управители на лечебни заведения – К.Л. 1018
Предложение: кмет
19. Промяна в статута на СУ”Майор Атанас Узунов” – К.Л. 1042
Предложение: кмет
20. Приемане на програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2011 г. – К.Л. 1030
Предложение: кмет
21. Решение за съгласие Община Русе да участва като партньор по проект „Изграждане на спортни съоръжения” в гр. Русе, кв. Дружба-3 по Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г., издадена от Министерство на финансите и МФВС за условията и реда за финансово подпомагане от МФВС на спортни дейности – К.Л. 1036
Предложение: кмет
22. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година – К.Л. 1026
Предложение: кмет
23. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2011 година – К.Л. 1027 и вх. 244/09.03.2011 г.
Предложение: кмет
24. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен транспорт на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения. Определяне цена на конкурсната документация – К.Л. 997
Предложение: кмет
25. Изменение на Решение № 821, прието с Протокол № 40/18.03.2010 г. на Общински съвет-Русе – К.Л. 1034
Предложение: кмет
26. Промяна в план-сметката от ТБО – К.Л. 1020
Предложение: общински съветник
27. Промени в правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе – К.Л. 1028
Предложение: общински съветници
28. Опрощаване на държавно вземане на Георги Русков Русанов
Предложение: Председател на ОбС
29. График на заседанията на Общинския съвет за периода април – юли 2011 г.
Предложение: Председател на ОбС
30. Промяна състава на постоянните комисии
Предложение: общински съветник
31. Информация за състоянието и перспективите за завършване на корпуси „Е”, „Ж”, „И” на Театрален комплекс „Русе

Файлове