Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 58 ОТ ПЕТДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 14 април 2011 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Бедрос Пехливанян и проф. Христо Белоев.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля заповядайте да направим проверка на кворума. Моля, процедура. С устройства са гласували 26 общински съветници, точно толкова колкото са необходими, за да открием днешното заседание на Общинския съвет. Очевидно е, че в залата присъстват много повече. Моля, вече да се съсредоточим, за да пристъпим към нашата конкретна работа.
Уважаеми дами и господа, общински съветници преди да пристъпим към конкретното разглеждане на предложения проект за дневен ред искам да се спра на два момента. Първото, на което искам да привлека вашето внимание, моля да ми разрешите от името на целия Общински съвет да поздравя г-н Кастерлиев във връзка с неговия рожден ден. Да му пожелая преди всичко крепко здраве, успехи в благородната дейност като общински съветник и както в семейството, така и в живота всичко най-добро, да Ви е честит прекрасния празник. Също преди да пристъпим към разглеждане на дневния ред следва съгласно чл. 95 от нашия правилник да обявя поправяне на явна фактическа грешка. Постъпило е искане от г-н Свилен Иванов във връзка с допусната явна фактическа грешка в протокола от предходното заседание, ще прочета само основната част от искането на г-н Иванов с оглед на мотивите, които той излага по-горе, на основание чл. 95 от ПОДОС на Общински съвет-Русе, моля да бъде поправена явна фактическа грешка допусната в протокол 57 от заседание на Общински съвет-Русе, проведено на 17.03.2011 г. и текстът на взетото решение № 1143 да придобие редакция според действителната воля на колективния орган, а именно: „На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет Русе реши: 1. Допълва Решение № 1092, прието с протокол № 54/27.01.2011г на Общински съвет – Русе, като се създават нови т.3 и 4 „т.3. Да се закрие звено „ Контрол по транспорта” в дейност 606- „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” от 17.03.2011г. и
т.4. Да се премахнат /съкратят/ всички извънщатни длъжности в звеното – „старши контрольор” – 1бр., „контрольор по транспорта” – 4 броя”. Всъщност грешката се състои в това, че решение 1143 преповтаря решение 1142, а съдържанието в така, както прочетох. Следва също да отбележа, че по този повод е постъпило и писмо от областния управител, в което също се обръща внимание на допусната явна фактическа грешка, така че разпоредено е поправянето на тази грешка. По нататък да продължим с обсъждане на предложения за днешното заседание дневен ред. Имате думата дами и господа, за предложения за промени, допълнения, изменения в дневния ред. Господин Кмета има думата.
Инж. Б. Йотов: Благодаря Ви г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници. Точка 10 от дневния ред отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице я оттеглям за доразглеждане.
Доц. В. Пенчев: Има ли други предложения? Заповядайте г-н Бучаков.
Г-н Ст. Бучаков: Уважаеми колеги, по комисиите мина точката с входящ № 349 от 29.03.2011 г., касаеща довършването на Доходното здание – корпуси Е, Ж, И. Предложението ми е точката да бъде включена. Внесена е в деня, в който е изтекъл срока, ако броим часове и насочим към следобедното заседание ще си е направо в срок, ако трябва да се формализираме, но основния ми мотив е това, че времето си минава и за мене въпроса е свързан с Доходното здание, тия корпуси, които трябва да се съборят и сградата на полицията на „Черно море” с едно леко притеснение, че може покрай едното да падне и другото. Аргументите сме си ги казвали, по същество няма да говоря. Предлагам да се включи в дневния ред, както прецените може и да е от последните точки. Въпроса е от обществена значимост.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Бучаков. Други предложения за промени и допълнения в дневния ред има ли? Не виждам други предложения. Във връзка с предложението на г-н Бучаков, както изисква нашия правилник точката е разглеждана на председателския съвет и председателския съвет излезе с предложение да не се включва точката в дневния ред. Но независимо от това предложението на г-н Бучаков ми дава основание да предложа на гласуване включването на тази точка. Моля, процедура, който е съгласен да включим точката за Доходното здание да потвърди това с положителен вот. Моля, процедура.
КВОРУМ – 39. С 14 гласа „за”, 6 „против” и 19 „въздържали се” не се прие предложението.
Доц. В. Пенчев: Преминаваме към гласуване на дневния ред като цяло с оттеглена 10 точка, така както предложи г-н кмета. Моля процедура за потвърждаване на дневния ред.
Ръчно гласували:
Г-н В. Калчев – „за”
КВОРУМ – 38. С 34 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – К.Л. 1060, 1061 и 1066
Предложение: кмет и общински съветници
2. Освобождаване от ТБО за 2011 година на средните училища, ЦУТНТ, стопанисващи студентските общежития – К.Л. 1059 и 1066
Предложение: кмет
3. Учредяване право на строеж и принципно съгласие за обявяване на пречиствателна станция за отпадъчни води – град Русе и УПИ XXIII-103 по регулационния план на града, с идентификатор 63427.128.2 за публична общинска собственост – К.Л. 1063
Предложение: кмет
4. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Николово, Община Русе – К.Л. 1064
Предложение: кмет
5. Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл. 35/3/ЗОС – К.Л. 1046
Предложение: кмет
6. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти-детски градини намиращи се на територията на Община Русе – К.Л. 1047
Предложение: кмет
7. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – К.Л. 1056
Предложение: кмет
8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – К.Л. 1050
Предложение: кмет
9. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 1057
Предложение: кмет
10. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 1052
Предложение: кмет
11. Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Русе за стопанската 2011/2012 година – К.Л. 1053
Предложение: кмет
12. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землищата на населените места в Русе – К.Л. 1065
Предложение: кмет
13. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – К.Л. 1051
Предложение: кмет
14. Решение за приватизация чрез търг на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД, гр. Русе – К.Л. 1054
Предложение: кмет
15. Избор на Управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе”ЕООД – К.Л. 1055
Предложение: кмет
16. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имоти публична общинска собственост – покриви на сгради публична общинска собственост на територията на Община Русе за изграждане на фотоволтаични електрически централи – К.Л. 1048
Предложение: общински съветници
17. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – К.Л. 1043
Предложение: кмет
18. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година – К.Л. 1045
Предложение: кмет
19. Финансово подпомагане на ученици за участие в Международен кръг на конкурс „Математика и проектиране” в Москва К.Л. – 1058
Предложение: кмет
20. Одобряване на тематични конкурси за предоставяне на финансови средства за НПО – К.Л. 1044
Предложение: общински съветник
21. Допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета от Общински съвет-Русе (Решение № 1101 по протокол № 75/10.10.2003 г. – К.Л. 1042
Предложение: кмет
22. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – К.Л. 1062
Предложение: общински съветник
23. Ново обсъждане на т. 1, предл. 3 от Решение № 1137, прието с Протокол № 57 от 17.03.2011г на Общински съвет – Русе
Предложение: председател ОбС
24. Промяна в състава на Обществен съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция
Предложение: общински съветник
25. Избиране на контрольор на „ИЗКУСТВО – ДВ” ЕООД
Предложение: председател ОбС
26. Опрощаване на държавно вземане на Симеон Николов Стерев
Предложение: председател ОбС
27. Информация за проект „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе – Гюргево с паневропейски транспортен коридор 9” и решение относно осигуряване на финансиране на определените като неизбираеми разходи по проекта
28. Изказвания на граждани
29. Питания

Файлове