Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 59 ОТ ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 19 май 2011 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 46, отсъстваха: Ростислав Златарски, Елка Симеонова, Росица Вачева, Мариан Савов.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми колеги, моля заповядайте да направим проверка на кворума. Моля, процедура. С устройства са гласували 26 общински съветници, има хора, които не са успели да ползват устройствата, така че имаме кворум. Разрешете ми да открия днешното заседание на Общинския съвет. Уважаеми дами и господа общински съветници, преди да пристъпим към конкретното разглеждане на дневния ред аз искам да спра вашето внимание на два момента. Първо с удоволствие искам да отбележа извадки, фрагменти от едно благодарствено писмо, което е постъпило от ПГ по промишлени технологии, а също и от МГ „Баба Тонка”. Спомняте си, че ние гласувахме да подкрепим участието на даровитите деца, напи ученици в тези 2 училища в международен конкурс „Математика и проектиране”, който се проведе в Москва. Тримата наши ученици, който ние подпомогнахме са спечелили бронзови медали на международния конкурс „Математика и проектиране” в Москва, което всъщност показва, че нашия фонд отделен макара и незначителен за подпомагане на даровитите деца осъществява така да се каже своите функции и аз смятам, че това е много приятно и Русе отново доказва, че има способни даровити деца. Второто нещо, което искам да оповестя преди започване на същинската наша работа е искане за поправяне на явна фактическа грешка, постъпило от г-н Свилен Иванов. Моля, за тишина в залата. Явна фактическа грешка, на предходното заседание на Общинския съвет на протокол 58, в решение № 1167 са пропуснати две села свързани с исканията за ползване на пасища и мери, това е село Долно Абланово, извинявам се Бъзън и Долно Абланово, а също така е посочена неподходяща зона в Средна кула. Не чета дословно целия текст, действително тази явна фактическа грешка е допусната и с искането на г-н Свилен Иванов се предлага основателно на базата на чл. 95 от нашия правилник да се внесе корекция, както в протокола, така и в решението. Благодаря ви. Нека сега да притъпим към конкретното обсъждане на предложения дневен ред, след като този проект за дневен ред е обсъден на председателски съвет. Всички имате пред себе си тези 45 точки, които са включени, днешната сесия се очертава да бъде напрегната и продължителна. Още от самото начало моля за по-голяма концентрация, мобилизация, за да можем да се справим с тежкия дневен ред. И така, уважаеми дами и господа, имате думата за предложения за промени, допълнения, изменения в дневния ред. Доктор Зия иска думата, заповядайте.
Д-р Д. Зия: Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, г-н Заместник-кмет. Ние групата съветници от ДПС сме против допускането на точка 32 в дневния ред на настоящото заседание. Отнася се за приемане на безспорна историческа истина за геноцид на българите в Османската империя. Мотивите за това са следните: този проект за решение внесен от група съветници от ПП „Атака” противоречи на резолюция на Европейския парламент, относно европейската съвест и тоталитаризма приет на 2 април 2009 г. В тази резолюция се казва, че нито една политическа организация или политическа партия не разполага с монопол върху тълкуването на историята и тези организации и партии не могат да претендират за обективност. Официалното политическо тълкуване на историята не следва да бъде налагано посредством взети с мнозинство решения на парламентите, като се има предвид, че един парламент не може да законодателства по отношение на миналото. Грешното тълкуване на историята може да подхрани политика на изключване и по този начин да подтикне към омраза и расизъм. Милиони жертви бяха депортирани хвърлени из затворите, измъчвани и убивани от тоталитарния, авторитарния режим през 20 век в Европа и въпреки това трябва да бъде признато, че Холокоста е единствен по рода си. Уважаеми колеги, напомняме ви, че и този проект, който в момента се прокарва в Общинския съвет на Русе е отхвърлен от сегашното 41-во Народно събрание.
Доц. В. Пенчев: Доктор Константинова иска думата, след това г-н Веселинов и също г-н Славчев.
Д-р Т. Константинова: Благодаря г-н Председател, уважаеми колеги. Нашето предложение е следното точка 41 за избор на контрольори в общинските търговски дружества да стане точка 2 веднага след 1 точка за приемане на годишните отчети и баланси, тъй като са свързани по своята философия и логика.
Доц. В. Пенчев: Извинете, коя точка?
Д-р Т. Константинова: Точка 42, пардон, грешка да стане точка 2 веднага след приемане на годишния отчет и баланси на общинските еднолични търговски дружества, тъй като са свързани по своята философия и логика двете точки.
Доц. В. Пенчев: Да, благодаря. Заповядайте г-н Веселинов.
Г-н И. Веселинов: Уважаеми колеги, на две от постоянните комисии аз изказах съображение, че не можем да приемем в едно и също заседание Плана за развитие на общината и Междинната оценка по изпълнението му, тъй като междинната оценка е базата за актуализацията на плана. Администрацията настоява да се гледа сега с оглед може би на някакви проекти, които възнамерява да включи и да кандидатства. Уважавам това искане, но мисля че би трябвало да бъдат в разделни точки, тоест точка 3 да е междинната оценка, а точка 4 актуализиран документ. Все пак трябва да имаме реално действащо решение за едното преди да пристъпим към гледане на другото. Още повече самата дискусия би била изключително затруднена, както са обединени, тъй като едното наистина е насочено към някакви изводи, към някакъв анализ на миналото, а другото е насочено към конкретни мерки, които са в бъдещето. В тоя дух беше така изказването ми пред ЗОРС където казаха, че евентуално може да се гласува разделно. Вместо да гласуваме разделно и да обединяваме дебата аз предлагам да бъде разделени като две последователни точки – точка 3 да стане Междинна оценка на изпълнението на плана за развитие, а точка 4 Актуализиране на плана за развитие.
Доц. В. Пенчев: На председателски съвет не го ли обсъдихте? (коментар от зала не се чува) Заповядайте, г-н Славчев.
Г-н М. Славчев: Уважаеми г-н Председател, г-н Заместник-кмет, уважаеми колеги. Искам да изкажа противното становище по отношение на материала, който визира колегата Зия. Правните основания, които са посочени отговарят на българското законодателство, поради което аз не виждам причини точката да не бъде допусната за разглеждане. Освен това смятам в хода на дебата да направя някои промени по отношение и на съдържанието, и на правните основания, които се наложиха по време на комисиите, така че не смятам, че е пречка да разгледаме материала. Благодаря.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Славчев. Има ли други желаещи да вземат отношение по така предложение дневен ред? Не виждам други желаещи, нека да пристъпим към гласуване на направените предложения за изменение в дневния ред. Доктор Зия предлага да отпадне от дневния ред точка 32, нали така? ( коментар от зала не се чува) Моля, процедура на гласуване на това предложение.
КВОРУМ – 32. С 5 гласа „за”, 9 „против” и 18 „въздържали се” не се прие предложението.
Доц. В. Пенчев: Минаваме към предложението на д-р Константинова точка 42 за избора на контрольори да стане точка 2, това предлагате нали д-р Константинова? Тоест 42 точка да я изтеглим напред. Моля, процедура на гласуване на това предложение.
КВОРУМ – 39. С 19 гласа „за”, 2 „против” и 18 „въздържали се” не се прие предложението.
Доц. В. Пенчев: Минаваме към предложението на г-н Веселинов, точка 3 да се радели на две точки: точка 3 да стане междинната оценка, точка 4 да бъде плана за развитие. Моля, процедура за гласуване.
КВОРУМ – 39. С 19 гласа „за”, 1 „против” и 19 „въздържали се” не се прие предложението.
Доц. В. Пенчев: Предложението на г-н Славчев няма да го гласуваме, тъй като то по същество, решение по този въпрос се взе при първото гласуване. Нека като цяло сега да гласуваме така утвърдения дневен ред. Моля, процедура за утвърждаване на целия дневен ред.
КВОРУМ – 36. С 33 гласа „за”, 0 „против” и 3 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2010 г., избор на експерт счетоводители и определяне на дивидент К.Л. 1068
Предложение: кмет
2. Придобиване право на собственост на Община Русе върху недвижими имоти, частна държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС К.Л. 1096
Предложение: кмет
3. Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Русе 2007-2013 г. за периода 2007-2010 г. и Актуализиран документ на Плана за развитие на Община Русе за периода 2011-2013 г. К.Л. 1070
Предложение: кмет
4. Промяна на решение № 964/2010 г. на ОбС-Русе – таблица № 1 – намаляване на минималните цени при разпореждане с общинските имоти К.Л. 1087
Предложение: кмет
5. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост К.Л. 1091
Предложение: кмет
6. Обявяване на имоти – частна общинска собственост за имоти – публична общинска собственост К.Л. 1072
Предложение: кмет
7. Обявяване на имоти – частна общинска собственост за публична общинска собственост К.Л. 1088
Предложение: кмет
8. Обявяване на общински имот за имот – публична общинска собственост К.Л. 1093
Предложение: кмет
9. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на сградата върху нея, по реда на чл. 35/3/ЗОС К.Л. 1102
Предложение: кмет
10. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе К.Л. 1073
Предложение: кмет
11. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе К.Л. 1074
Предложение: кмет
12. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе К.Л. 1075
Предложение: кмет
13. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на град Русе К.Л. 1076
Предложение: кмет
14. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в град Русе, жк. „Средна кула” К.Л. 1104
Предложение: кмет
15. Допълнение към решение № 369 на ОбС-Русе, прието с Протокол № 19/29.10.2004 г. относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти, намиращи се на територията на Община Русе К.Л. 1077
Предложение: кмет
16. Учредяване право на строеж за пристрояване към кафе-бар К.Л. 1078
Предложение: кмет
17. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот-частна общинска собственост, предмет на АОС № 6446/2011 г. на ОУСК „РУСЧУК” К.Л. 1107
Предложение: кмет
18. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел – „Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона” К.Л. 1081
Предложение: кмет
19. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел К.Л. 1082
Предложение: кмет
20. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел К.Л. 1083
Предложение: кмет
21. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ К.Л. 1084
Предложение: кмет
22. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост К.Л. 1085
Предложение: кмет
23. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване на обособени части от учебни заведения К.Л. 1086
Предложение: кмет
24. Предоставяне за индивидуално ползване на общински пасища и мери от ОПФ в землището на град Русе К.Л. 1089
Предложение: кмет
25. Решение за приватизация чрез търг на общинското участие в капитала на „Общинска банка”АД К.Л. 1079
Предложение: кмет
26. Решение за приватизация чрез търг на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД гр. Русе К.Л. 1080
Предложение: кмет
27. Одобряване на Подробен устройствен план – План за изменение на уличната регулация на кв.50.1 и кв.115 относно продължението на бул. „Ген. Скобелев” през ул. „Николаевска” до ул. „Деветнадесети февруари” и план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.2.3 в кв. 50.1 по плана на гр. Русе К.Л. 1103
Предложение: кмет
28. Определяне на оценки на общински земи върху, които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ К.Л. 1071
Предложение: кмет
29. Актуализация на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на община Русе К.Л. 1105
Предложение: кмет
30. Изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе” приета от Общински съвет Русе К.Л. 1092
Предложение: кмет
31. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе К.Л. 1101
Предложение: общински съветник
32. Приемане на безспорна историческа истина за геноцида над българите в Османската империя К.Л. 1097
Предложение: общински съветници
33. Изказвания на граждани – Светлозар Ангелов, Диляна Иванова, Бойко Никифоров
34. Питания
35. Приемане на обръщение към правителството на Република България и НОИ К.Л. 1100
Предложение: общински съветници
36. Промяна на решение № 918, прието с Протокол № 45/17.06.2010 г. К.Л. 1067
Предложение: кмет
37. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г. К.Л. 1094
Предложение: кмет
38. Допълване на списъка на педагогическия персонала в делегираните от държавата дейности в образованието, имащи право на транспортни разходи за 2011 г. К.Л. 1090
Предложение: кмет
39. Финансово подпомагане на участието на отбор по математика в международно състезание К.Л. 1095
Предложение: кмет
40. Приемане на Годишен план за действие – 2011 г. по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.) К.Л. 1106
Предложение: кмет
41. Промяна на социална услуга „Център за временно настаняване” в „Център за настаняване от семеен тип”
Предложение: кмет
42. Отпускане на персонална пенсия К.Л. 1069
Предложение: кмет
43. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” – посмъртно д-р Александър Романов Доганов К.Л .1098
Предложение: кмет и общински съветници
44. Избора на контрольори в общинските търговски дружества К.Л. 1099
Предложение: общински съветници
45. Допълване на решение № 1067, прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.
Предложение: кмет

Файлове