Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 6 1 ОТ ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 14 юли 2011 г., начало 9:00 часа

П Р О Т О К О Л № 6 1
ОТ ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,
Проведено на 14 юли 2011 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Ростислав Златарски и Силвия Крушкова.
Заседанието бе открито и ръководено от доц. Васил Пенчев, председател на ОбС-Русе.
Доц. В. Пенчев: Уважаеми дами и господа общински съветници време е да пристъпим към нашата работа. Струва ми се че има кворум в залата, но нека да направим проверка на кворума. Моля ползвайте устройствата за проверка на кворума.
Днеска ще бъде ад. С устройства са гласували 30 общински съветници, видях че има и хора, които не успяха да ползват устройствата. Това означава, че имаме кворум. Можем да започнем нашата работа. Преди това разрешете ми да взема думата от трибуната. Уважаеми общински съветници, уважаеми дами и господа. Постъпило в офиса на Общинския съвет е постъпило предложение – по точно решение на Общинската Избирателна Комисия(ОИК) – Русе, в което се казва че: господин Тодор Бонев е изпълнил хипотезата за прекратяване на пълномощията на общински съветник визирана в чл. 30, ал. 4, т. 2 на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). А също така, съобразно предписанието на чл. 30, ал.7 от същия закон следва да бъде обявен за избран за общински съветник, на мястото на господин Тодор Бонев, следващия от листата на политическа партия „Северна лига”, а именно Николай Василев Ангелов. Във връзка с процедурата по полагане на клетва давам думата на госпожа Дивчева, зам.-председател на ОИК. Заповядайте госпожо Дивчева.
Г-жа Д. Дивчева: Добър ден. Както вече доцент Пенчев Ви запозна – прекратени са пълномощия на господин Тодор Бонев, тъй като е осъден с влязла в сила присъда за престъпления от общ характер. Поради което с Решение № 429 от 11 юли, ОИК-Русе обявява за избран за общински съветник следващия в листата на политическа партия „Северна лига”, а именно Николай Василев Ангелов. Моля господин Ангелов да заповяда при мен за полагане на клетвата.

Господин Ангелов положи клетва.

Доц. В. Пенчев: Също преди да пристъпим към обсъждане на предложението за дневен ред. Следва да Ви запозная и да обявя искане за поправка на явна фактическа грешка. Което искане е постъпило от общинския съветник Свилен Иванов, във връзка с поправяне на явна фактическа грешка в Решение № 1182 прието с протокол № 59 от 19.05.2011 г. на ОбС – Русе. В това решение е допуснато неточно изписване на номерата на актовете за държавна собственост, и това препятства процедурата за безвъзмездно предоставяне на имотите от Държавата на Община – Русе. Отстраняване на грешката се иска също така и с писмо № 704 от 01.07.2011 г. на Областния управител на Област Русе, към което са приложени и актовете за държавна собственост на имотите описани в т.1.3. на решението. С оглед на горе изложеното и на основание на чл. 95 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, моля да бъде поправена явна фактическа грешка допусната в текста на Решение № 1182 от 19.05.2011 г. Като в т.13 думите АДС № 4698 от 2009 г., да се четат АДС № 4608 от 22.05.2009 г., а също АДС № 4609 от 22.05.2009 г. Всъщност колежки и колеги цифрата „нула” е неправилно записана като „девятка”. С това обявявам поправка на явна фактическа грешка и по нататък има постъпило искане за декларация. Господин Славчев има думата от политическа партия „Герб”, „Атака” извинявам се.
Г-н М. Славчев: Това покана ли беше. Все пак декларацията е от политическа партия „Атака” уважаеми колеги. Сериозно. За един проблем, който наблюдаваме от известно време, много тревожен, в Русе. Ще я прочета: От известно време на сам, в съботен ден, общинска администрация на Русе разрешава сектантски сборове в центъра на града. В градинката пред паметника на Стефан Караджа. Особено арогантно е било поведението на сектантите на 25 юни, когато десетки възмутени жители на Русе ни сигнализираха по телефона и в клуба на партия „Атака”. По обяд на площада тогава са поставени мощни тонколони, от които гръмогласно проповядва английски пастор в съпровод с клавирни и струнни инструменти. Преводач обяснява думите на двайсетина души, повечето от които малолетни цигани. Трима сподвижници на пастора разиграват театрална сценка за хорските грехове. Другата част от групата притеснява спокойно разхождащите се в почивният ден русенци, като им връчват брошури в които призовават, че ако на човек му липсват пари, дом, работа, щастие и има проблеми да се обърне към тях и те ще му помогнат. От същите сектантски агитационни материали се разбира, че те организират музикални събития и кино прожекции при безплатен вход на място в тяхната църква в кавички. Изключително интересно е, защо не са посочени имена на организаторите, отговорните лица или наименования на самата секта, а само телефон и адрес в Русе. Трябва ясно да се отбележи, че подобни антиправославни мероприятия се организират не за пръв път на това място – в центъра на Русе. Подобен метод за вербовка през почивните дни използват и мобилни пастори на друга секта, които облечени официално невъзмутимо разпъват туристически масички в централната градска част. Отрупани изцяло със сектантска литература. Те пресрещат русенските граждани, и агресивно започват да ги обработват антиправославно. Случващо се е крайно недопустимо за „Атака” – сектантски прояви да се провеждат в почивен ден на обществено място в централната градска част, в Европейски град и то пред паметника на един от стожерите на народно-освободителното движение на българския народ. „Атака” ще разследва въпросната секта, най-малко дали има регистрация в Дирекцията по вероизповедания. Каквато и какво е декларирала пред данъчните и държавни органи, начините им на финансиране, методите на работа по привличане на невинни православни граждани в Русе. Преди три години „Атака” се противопостави и изгони „Свидетели на Йехова” от нашия град, така сега ще се обявим твърдо срещу всички опити за подмяна на изконните християнски ценности и срещу всяко посегателство на православната ни вяра. Към гражданите на Русе се обръщаме: Пазете децата си от подобно промиване на мозъци от антиправославни течения и секти, и сигнализирайте в офиса на „Атака” за всеки случай на сектантска дейност на врата на вашия дом или по улиците на нашия прекрасен град. Благодаря.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на господин Славчев. Нека сега да пристъпим към обсъждане на проекта за дневен ред, който проект е разбира се е предварително съгласуван с Председателския съвет на ОбС. Имате пред себе си този проект за дневен ред. Имате думата дами и господа за предложения, за изменения и допълнения на така предложения дневен ред. Господин Анатоли Станев заповядайте.
Г-н А. Станев: Господин Председателю, господин Кмете, колеги. Във връзка с взетото решение за попълване състава на ОбС предлагам да включим в дневния ред и точка за допълване на състава на постоянните комисии към ОбС с оглед тяхната работа като господин Ангелов заеме позициите в постоянните комисии заемани от господин Бонев. Благодаря.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на господин Станев. Други желаещи да вземат отношение по така предложения дневен ред. Не виждам. Ще подложа на гласуване предложението за включване на извънредна точка „Попълване състава на постоянните комисии”. Бих предложил едновременно и тази точка извънредна, ако бъде приета да бъде включена в началото на следобедното заседание, след изслушване на изказвания на граждани и питания на общински съветници. Ето с това допълнение предлагам да гласуваме предложението за извънредна точка попълването на състава на постоянните комисии. Моля процедура на гласуване за включване на извънредна точка.
КВОРУМ – 42. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението за включване на извънредна точка.
Доц. В. Пенчев: Нека сега да пристъпим към гласуване на дневния ред като цяло. Моля процедура на гласуване.
КВОРУМ – 42. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода от януари 2011 г. до юни 2011 г. К.Л. № 1177
Предложение: Председател на ОбС
2. Изменение на част от Решение № 1141, прието с Протокол № 53/24.11.2006 г. на Общински съвет-Русе, относно намаляване на минималните цени при разпореждане със земи, предвидени за нежилищно строителство в населените места на Община Русе К.Л. № 1165
Предложение: кмет
3. Премахване по реда на чл. 197, ал. 1 от ЗУТ на сграда, намираща се в град Русе, площад „Света Троица”№8, ЦГЧ К.Л. № 1144
Предложение: кмет
4. Прекратяване на съсобственост в имот по ул. Александровска”№ 106 в гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 на ОбС-Русе К.Л. № 1155
Предложение: кмет
5. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-частна общинска собственост К.Л. № 1146
Предложение: кмет
6. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти-детски градина намиращи се на територията на Община Русе К.Л. № 1149
Предложение: кмет
7. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Агенция за Социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане” със седалище в град Русе и запазване предназначението на общински недвижими имоти в град Русе вх. № 715/08.07.2011 г.
Предложение: кмет
8. Обявяване на общински имот – публична общинска собственост К.Л. № 1150
Предложение: кмет
9. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти, намиращи се в село Сандрово, Община Русе, Област Русе К.Л. № 1151
Предложение: кмет
10. Учредяване на безвъзмездно право на ползване, експлоатация и поддържане върху ВиК обекти и съоръжения, собственост на Община Русе К.Л. № 1157
Предложение: кмет
11. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражна клетка, ситуирана в УПИ II – за жил. стр., търговия и озеленяване в кв. 645, жк. „Дружба-3”, югозападно от жил. Бл. 46 и северозападно от ул. „Стоян Михайловски” по плана на гр. Русе К.Л. № 1158
Предложение: кмет
12. Маркиране и ползване – извлечение за 2011 г. в горските територии, собственост на Община Русе в землището на с. Тетово от Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат К.Л. № 1164
Предложение: кмет
13. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения К.Л. № 1160
Предложение: кмет

14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост К.Л. № 1161
Предложение: кмет
15. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел К.Л. № 1162
Предложение: кмет
16. Отдаване под наем на помещение общинска собственост за клуб на политическа партия „ГЕРБ” К.Л. № 1163
Предложение: кмет
17. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ К.Л. № 1125 и вх. № 699/30.06.2011 г.
Предложение: кмет
18. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение К.Л. № 1145
Предложение: кмет
19. Одобряване на Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ съгласно Наредба № 7 на Общински съвет-Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе К.Л. № 1172
Предложение: кмет
20. Приемане на Обща схема на зона по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – зона „Б” /пл. „Свобода”/ и специфичните правила за приложението им К.Л. № 1173
Предложение: кмет
21. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г. К.Л. № 1148 и вх. № 689/29.06.2011 г.
Предложение: кмет
22. Утвърждаване на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Русе К.Л. № 1147
Предложение: кмет
23. Увеличаване числеността на СЗ”КООРС” – Община Русе вх. № 707/05.07.2011 г.
Предложение: кмет
24. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе К.Л. № 1171
Предложение: кмет
25. Решение за одобрение на споразумение за сътрудничество по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Русе” К.Л. № 1154
Предложение: кмет
26. Изказвания на граждани – Диляна Иванова и Бойко Никифоров
27. Питания
28. Промяна състава на постоянните и временни комисии
29. Решение за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе К.Л. № 1176
Предложение: кмет
30. Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2011/2012 г. К.Л. № 1175
Предложение: кмет
31. Издигане кандидатура на Русе за Европейска столица на културата и участие в процедурите по кандидатстване за европейската титла К.Л. № 1153
Предложение: кмет
32. Поставяне на паметен знак на родната къща на Йосиф Цанков – композитор К.Л. № 1123
Предложение: кмет
33. Издигане на бюст-паметник на Елиас Канети в гр. Русе К.Л. № 1170
Предложение: кмет
34. Решение за съфинансиране на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Незабравка-2” гр. Русе К.Л. № 1156
Предложение: кмет
35. Решение за кандидатстване с проект по схема за „Подбор на интегрирани проекти за осигуряване на съвременни социални жилища за маргинализирани групи К.Л. № 1159
Предложение: кмет
36. Кандидатстване на Община Русе по ОП „Развитие на човешките ресурси” – проект „Нови възможности” вх. № 708/05.07.2011 г.
Предложение: кмет
37. Разкриване на социална услуга „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР” за деца с увреждания като държавно делегирана дейност К.Л. № 1166
Предложение: кмет
38. Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания като държавно делегирана дейност К.Л. № 1167
Предложение: кмет
39. Разкриване на социална услуга „Защитено жилище” за възрастни хора с увреждания като държавно делегирана дейност К.Л. № 1168
Предложение: кмет
40. Разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца с епилепсия и деца с интелектуални затруднения като държавно делегирана дейност К.Л. № 1169
Предложение: кмет
41. Сключване на рамково споразумение за сътрудничество с СНЦ „Индустриален клъстер ЕЛЕКТРОМОБИЛИ” /ИКЕМ/ К.Л. № 1152
Предложение: Председател на ОбС
42. Правилник за начина и условията за отпускане на целево подпомагане за ученици в ДДЛРГ „Райна Гатева” и „Св. Димитър Басарбовкси” К.Л. № 1174
Предложение: Общински съветници
43. Приемане на дата за заседанието на ОбС за м. септември 2011 г.
Предложение: Председател на ОбС
44. Молба за опрощаване на държавно вземане на Милен Михайлов Михов
Предложение: Председател на ОбС
45. Молба за опрощаване на Стефанка Петрова Йорданова
Предложение: Председател на ОбС
46. Информация относно разработване на пакет документи насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Русе

Файлове