Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 62 ОТ ШЕСТЕДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНОЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 12 септмеври 2011 г., начало 11:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Данко Павлов, Дениз Зия, Иван Стоянов, Илиян Илиев, Георги Илиев, Т. Константинова.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Преди да пристъпим към нашата работа нека да проверим кворума, макар че се вижда, че имаме достатъчно присъстващи общински съветници. Има колеги, които с в залата и още не са натиснали устройствата. Гласували с устройства са 31 общински съветници. Няколко души се вижда от присъствието, че не са успели да гласуват с устройствата, така че със сигурност имаме кворум и можем да започнем днешното извънредно заседание, 62-рото заседание на Общинския съвет. Това заседание е свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА с една единствена точка, така както е весен от вносителите Отмяна решение РД-012607 от 11.08.2011 г. на кмета на Община Русе. Може би все пак е редно да попитам някакви допълнения към дневния ред? Няма, моля процедура на гласуване за утвърждаване на така предложения дневен ред с една точка.

КВОРУМ – 34. С 32 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за отмяна на решение РД01/2607 от 11.08.2011 г. на Кмета на Община Русе

Файлове