Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

П Р О Т О К О Л № 63 ОТ ШЕСТЕДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 16 септември 2011 г., начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Данко Павлов, Орлин Танов, д-р Теодора Константинова.
Заседанието бе открито и ръководено от доц.Васил Пенчев, председател на ОбС – Русе.
Доц. В. Пенчев: Ползвайте устройствата, колеги, ако обичате. Колеги, тече проверка на кворума, още 10 секунди. Колеги, ползвайте устройствата. С устройства са гласували 23 общински съветници, 24 с г-н Пейчев, 25 с г-н Бучаков 26, нали така? Д-р Панайотов 27, достатъчно, имаме кворум. Можем да пристъпим към нашата работа. Уважаеми дами и господа общински съветници, преди да пристъпим към конкретната наша работа и да разглеждаме уточняване на дневния ред аз искам още в самото начало на това заседание да се обърна към всички вас, да напомня, че всъщност днес е последното редовно заседание на този мандат. Това последно редовно заседание се очертава изключително напрегнато, имайки предвид, че са подадени 54 точки в срок, отделно са подадени 2 извънредни точки, има искане за трета точка, така че минимум 57 точки. Между другото една от тези 57 точки е питане на общински съветници, които са 6 на брой, а тези 6 на брой питания съдържат 24 въпроса, на които трябва да се получат 24 отговора. Така, че действително ще се очертае една напрегната сесия като заключителен етап на нашия мандат. По този повод аз бих искал още в самото начало да се обърна към всички вас с един призив нека да бъдем експедитивни, да бъдем точни, да бъдем прецизни в нашите обсъждания, за да можем действително да свършим това, което е набелязано за днес. И в същото време нека разбира се да бъдем максимално толерантни, защото мандата изтича, утре ще се срещаме, нека като интелигентни хора не само да се познаваме, да се поздравяваме, да се уважаваме и т.н. Казвам тези думи понеже може би в началото ще бъдем в състояние, когато да не можем да си кажем. И така преди да пристъпим към конкретната наша работа аз съм длъжен да съобщя, че е постъпило искане от Русенска Стопанска Камара за включване в дневния ред на настоящата сесия на още една точка за частично опрощаване на размера на такса смет за 2011 г., цитирах дословно. Искането е подкрепено от 27 фирми на територията на общината. В същия дух с вчерашна дата е постъпило и обръщение от Русенска Стопанска Камара към общинските съветници. По съществото на това искане са взети становищата на юридическия екип на постоянната комисия по ЗОРС, на председателския съвет и тези становища са единодушни. В обобщен вид те могат да се сведат до следното: 1/ методиката, по която е определян размера на такса смет за 2011 г. от общинска администрация не е била достатъчно прецизна и е наложително нейното усъвършенстване; 2/ след задълбочен анализ на правните възможности по инициатива на общински съветници своевременно е взето решение на Общински съвет от 14 април тази година за изменение и допълнение на Наредба 16. С това решение за 2011 г. са въведени максимално допустимите от закона облекчения при определяне на такса битови отпадъци. Трето – възможно е някои фирми да са пропуснали установените в това решение срокове за тези облекчения, но за съжаление няма законова основа за формулиране на друго решение различно от вече ветото през месец април. При тези обстоятелства становището на трите институции, по-скоро звена, които посочих по-горе е, че не е целесъобразно включването на такава точка, още повече, че няма постъпило надлежно подадено конкретно предложение за решение нито от общинска администрация, нито от общински съветник. Така, че това е за информация на общинските съветници, че има такова нещо, но не се вижда реалната възможност за включването на такава точка. Благодаря ви. Смятам, че от тук нататък можем да пристъпим към обсъждане на предложението за дневен ред, който всички имате пред себе си. Господин Бучаков, във връзка с това, което казах ли?
Г-н Ст. Бучаков: Уважаеми колеги, г-н председателят изнесе информацията, която трябваше да стигне до всички общински съветници. За мене нормалния начин беше да се разпредели по комисии особено на бюджетната комисия и на икономическата, да мине през тях и чак тогава тука да разсъждаваме дали да бъде в дневния ред или да не бъде. Защото това е въпрос, който касае, както каза 27 фирми, а съм сигурен, че и повече фирми са засегнати от него. Тяхното искане доколкото разбрах е за частично опрощаване във връзка с голямата разлика от това, което е плащано преди и това, което се плаща сега след нашето решение. Значи, вярно е, че е увеличена данъчната оценка, но явно има и някакъв проблем, който ние трябва да го решим. Не говоря по същество в момента, дневния ред говоря да. (коментар от зала не се чува) Ако знаеш какво ще предложа ела го предложи.
Доц. В. Пенчев: Ами предложете каквото искате да предложите.
Г-н Ст. Бучаков: Ами нали трябва да се аргументирам съвсем накратко. Предложението ми е в началото на следобедното заседание да бъде изслушана по-обстойно тая информация и Общинския съвет да вземе някакво становище по въпроса, защото това е последната ни сесия, може да има извънредна и тоя въпрос едва ли ще бъде включен и остава новия мандат, тя годината свършва и както някои хора казват със задна дата някои неща не стават. Сега още сме в състояние и за мене по-важно е всеки общински съветник да вникне, да разбере информацията, как ще гласува и какво ще предложи, и какво ще предприеме вече всеки сам знае. Така, че предложението ми е в началото на следобедното заседание … (коментар от зала не се чува) Да, нова точка да бъде вкарана тази информация и запознат обстойно Общинския съвет и да излезе с някакво решение.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Бучаков. Реплика за г-н Иванов.
Г-н Св. Иванов /реплика/: Господин Председател, г-н Кмете, уважаеми колеги. Започва се от 9 без 10. На г-н Бучаков пределно му е ясно, че ние направихме всичко законово възможно да направим максималните облекчения за фирмите за ТБО. И това не беше толкова отдавана април месец мисля, че го гледахме на сесия. Запознати сме с информацията, не може законово да се опрощават частично такива данъци през годината и съветвам фирмите не да обяснявам как ми пука за тях и ги защитавам, а туй което трябва да направят е декемврийската сесия, когато се гледа план-сметката за ТБО тогава да си пуснат тези документи, за да ги има предвид Общинския съвет за следващата година. За тази година на всички е ясно, че нищо не може да се промени. Благодаря.
Доц. В. Пенчев: Изказване. Дуплика ли има г-н Бучаков? Господин Бучаков за дуплика, след което изказване за г-н Веселинов.
Г-н Ст. Бучаков /дуплика/: Уважаеми колеги, аз не съм съгласен, взел съм становище и на други юристи. Няма само един юрист в града, които казват, че е възможно това да стане. Така, че апелирам към залата да не бягаме от отговорност, да си измиваме ръцете, защото много пъти от тая трибуна сте слушали приказки как да помогнем на местния бизнес във връзка с някои решения, по някои други въпроси, а сега точно когато има нужда от някакво вникване в проблема да кажем, че всичко е приключило и няма вариант.
Доц. В. Пенчев: Благодаря ви. Има думата г-н Веселинов.
Г-н И. Веселинов: Аз не знам какви са тия реплики, дуплики по дневния ред, но както и да е. АЗ предлагам точка 47 да стане точка 5, става дума за регулацията, в смисъл за изменение на плана „Батенберг”, тъй като съвсем неестествено тази точка потъна между отпускане на персонална пенсия и обявяване на международен ден на бившите политзатворници и консули и … за почит към жертвите. Става дума за нещо, което е свързано със ЗУТ, с общинска собственост, така че мястото му е в тази част от дневния ред.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Веселинов. По предложението на г-н Бучаков искам да взема отношение. (коментар от зала не се чува) Нали има предложение да влезе в дневния ред. (коментар от зала не се чува) След като има предложение да се вкара значи има и противни предложения и аз това посочих. Да, заповядайте.
Г-н И. Веселинов: Изобщо се абстрахирам от темата. Значи има предложение, което е процедурно, може да има обратно становище, което направи колегата, не може да има дуплика от там насетне за г-н Бучаков и не може да има изказвания по темата. Може само да се подложи на гласуване, всичко останало е наливан от пусто в празно. Дори и това, което като увод направихте в началото приемам, че е допустимо донякъде, но пак е дискусия по една тема, която отказваме да включим в дневния ред, което е странно най-малкото.
Доц. В. Пенчев: Така. Господин кмета иска думата, заповядайте.
Инж. Б. Йотов: Благодаря ви г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници. Предлагам от дневния ред, тоест оттеглям от дневния ред точка 9, точка 16, точка 23 и точка 27, които се нуждаят от … Точка 9, 16, 23 и 27 за преработка.
Доц. В. Пенчев: Има ли други предложения по дневния ред? Постъпили са също съм длъжен да информирам Общинския съвет две предложения за извънредни точки от общинска администрация, нека да дадем думата на г-н кмета да съобщи за какви точки става въпрос.
Инж. Б. Йотов: Уважаеми дами и господа общински съветници, предлагаме допълнителна точка, извънредна от обявения предварително дневен ред, която касае решение на Общински съвет-Русе за училище „Майор Атанас Узунов” за да бъде от 1 септември държавно. Необходимо е да се гласува от 1 ноември да стане. Мисля, че е резонно на база на решение. И другото е една допълнителна точка, касаеща решение за участие като партньор на Община Русе в проект „ФромРома” с водещ партньор Българо-Румънския трансграничен институт. Просто даваме разрешение за партньорство, нищо повече.
Доц. В. Пенчев: Нека да съобщим, че и двете точки по мнение на общинска администрация са спешни, тоест свързани със срокове. Тоест съгласно нашия правилник могат да бъдат включени в дневния ред. Има също предложение, което съм длъжен да внеса във връзка с дневния ред. От председателския съвет ми бе възложено да внеса предложение за отпадане на точка 47 от дневния ред, въпросната точка която г-н Веселинов иска да стане точка 5. Внесената от общински съветници точка е насочена за разглеждане към постоянните комисии по икономика и икономическа политика, ТСУ и ЗОРС. Икономическата комисия не формулира становище като смята, че предложението е от компетенциите на ЗОРС, ТСУ го оставя за зала, тъй като не е имало представител на вносителите, ЗОРС излиза със становище, чета дословно „Предложението да се разгледа от председателския съвет с препоръка да се направи предложение за отпадане от дневния ред, поради незаконосъобразност”. Председателския съвет обсъди предложението и потвърди становище на ЗОРС като взе решение да възложи на председателя да внесе предложение за отпадане на точка 47 от дневния ред, поради незаконосъобразност. Изпълнявам решението на Председателския съвет като внасям предложение точка 47 да отпадне. Обратно становище от г-н Веселинов.
И. Веселинов: Виждам в това предложение на председателския съвет срамен опит за цензура и защита откровено на икономически интереси. Нещо повече правите това предложение при условие, че комисиите са за това да посочат определени забележки по формулировката на предложенията, които са спазени от вносителите тия препоръки и предложението е изправено. В момента се опитват да се защити имота на близкия до ГЕРБ бизнесмен и това е толкова скандално, че не мога да се сетя по скандално от самата заменка в поведението на Общинския съвет. Ако такова предложение бъде прието това ще бъде как да кажа – знаме на диктата в този съвет от едно мнозинство, което единствено движи от икономически интереси. Това е моето мнение.
Доц. В. Пенчев: Диктатът на закона, г-н Веселинов, който вие сте свикнали да пренебрегвате. (коментар от зала не се чува) Моля, казахте си мнението. Има ли други предложения. Заповядайте, г-н Рашев.
Г-н Пл. Рашев: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми Кмете, уважаеми г-н Председател на Общинския съвет. Точка 47 трябва да остане. Трябва да остане, защото само в рамките на седмица …
Доц. В. Пенчев: Това, което преди малко г-н Веселинов говореше след като има внесено предложение, след като има обратно становище от там нататък дебати няма. (коментар от зала не се чува)
Г-н Пл. Рашев: Аз предлагам да остане като точка 47, тоест да остане в дневния ред. И то не за друго, значи Вие насрочихте в понеделник миналия тази седмица извънредна сесия по проблем, който беше идентичен, един спор между законосъобразност целесъобразност, този спор е същия. Защо не изслушаме вносителя? Друго, за „Батенберг” знаем, че това е площада, който е първия в началото на миналия век център на Русе, значение с архитектурна стойност. Следващо, за този въпрос Общинският съвет-Русе ще стане известен в историята като нещо, което е популярно правено в този Общински съвет. И трето и четвърто има опасност да ви отънее кворума, като на последната сесия, а снимката, която трябва уж да правим да стане черно-бяла.
Доц. В. Пенчев: Благодаря на г-н Рашев. Други становища свързани с предложенията по дневния ред? Не виждам други предложения. Пристъпваме към гласуване на така направените дотук предложения. На първо място беше предложено да се включи в дневния ред точка свързана с искането на Русенска Стопанска Камара, макар че не виждам конкретно предложение за решение надлежно внесено, но все пак такова предложение има. Нека да гласуваме дали да имаме такава точка. Моля, процедура на гласуване за Русенска Стопанска Камара.
КВОРУМ – 39. С 10 гласа „за”, 9 „против” и 24 „въздържали се” не се прие.
Доц. В. Пенчев: Има предложение за две извънредни точки внесени от общинска администрация в лицето на г-н кмета с обосновка за спешност. Да ги гласуваме анблок или поотделно? (коментар от зала не се чува) Нека да ги гласуваме анблок действително те са аналогични. Процедура за гласуване моля на предложенията за точките свързани едната със Спортното училище, а другата с участие в проект. Моля, процедура.
КВОРУМ – 40. С 38 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” се прие предложението.
Доц. В. Пенчев: Минаваме към следващо предложение. Всъщност по точка 47 са постъпили две предложения, едното е на г-н Веселинов тази точка от номер 47 да мине на 5 място и второто предложение е предложението, което аз внесох за отпадане на тази точка. По реда на постъпванията гласуваме предложението точка 47 да стане точка 5. (коментар от зала не се чува) Нека да спазим … (коментар от зала не се чува) Да гласуваме най-напред … (коментар от зала не се чува) Действително реда на гласуване предвижда първо предложението за отлагане, предложение за отпадане, предложение за заместване, предложение за поправки, чета ги по реда на гласуване, обсъждан текст, предложение за допълнение, основно предложение. Така, че гласуваме предложението за отпадане. По реда предвиден от правилника гласуваме предложението точка 47 да отпадне от дневния ред. (коментар от зала не се чува) Който е съгласен гласува за отпадането, който не е гласува против или въздържал се.
КВОРУМ – 40. С 24 гласа „за”, 13 „против” и 3 „въздържали се” се прие предложението.
Доц. В. Пенчев: Процедурно предложение. Заповядайте, д-р Оджаков.
Д-р Т. Оджаков: Господин Председател, от името на група искаме 10 минути почивка.
Доц. В. Пенчев: Обявявам 10-минутна почивка.
Почивка 10 минути.
Доц. В. Пенчев: Процедура на гласуване за установяване на кворум. Остават 20 секунди за гласуване на кворума, моля, ползвайте устройствата. Има ли хора, които не са използвали устройствата, за да засвидетелстват своето присъствие? Така 23 са гласували с устройства. Има ли колеги, които не са ползвали устройствата, а са в залата? Моля, вдигнете ръка – 1, 2, 3, 4, 5, достатъчно 23 и 5, 28 души минимум присъстват в залата. Имаме кворум, можем да продължим нашата работа. Има искане за изказване от името на група, заповядайте г-н Веселинов.
И. Веселинов: Уважаеми дами и господа, честно казано не съм вярвал, че русенския Общински съвет ще доживее такава срамна страница в своята биография. Какво трябваше да се чуе в точката, която мнозинството отхвърли в защита на конкретните икономически интереси на своите вдъхновители. Трябваше преди всичко може би да чуят колегите, въпреки че са го получили там на масата, че корекция в решението има.Така че някакви решения на председателския съвет, които не са запознати с корекцията са абсолютно безпредметни. По-лошото е, че се установи практиката няколко лица чрез комисията по ЗОРС да претендират за източник на законност в този Общински съвет. В понеделник за незаконно бе обявено предложението, което внесохме за една откровено съмнителна обществена поръчка. Незаконно бе обявено дори желанието ни да отнесем законността на тая обществена поръчка в съда, което е изключително странно. Отнасянето към съда как може да бъде незаконосъобразно. В комисията по ЗОРС аз тогава си позволих да кажа, че вероятно ще бъде прекръстена през следващия мандат, ако попадне в ръцете на ГЕРБ в комисия по узаконяване на беззаконието. Защо? Защото това срамно решение за заменката на „Батенберг” беше …
Доц. В. Пенчев: Втори път Ви моля с квалификациите по-внимателно.
Г-н И. Веселинов: … взето от следствие именно от становище на комисията по ЗОРС за законността. От цялата работа две наши бивши колежки станаха депутатки, заслужвайки така необходимия брой точки пред партийното си ръководство и аз си позволих да разпечатам протокола, за да ви кажа защо комисията по ЗОРС и нейното становище по законност за изключително разтегливи в зависимост към кого се прилагат. Госпожа Атанасова ни убеждаваше тогава на това заседание, когато има един ПУП какво се урегулира в него. Не може да се урегулира само един имот, няма как да се изпишат собствениците, защото собствеността в момента не се придобива с устройствения план. Пълна лъжа, както ще видите от становището на кмета, тя се придобива впоследствие, както казахте правилно със заповедта на кмета за частния имот и след като частното лице е прехвърлило 25% от собствеността. Тука не прехвърли частното лице собственост 25%, а получи двойно отгоре. После г-н Бучаков казва, който не е юрист, но ето след това съда повтаря и неговите мотиви в решенията си. Мотивът ми е, че „не може да се дава кон за кокошка”. Как да го кажа по-ясно има 267 квадратни метра парцел от … къща, сега къщата я няма. Какво придобиваме? Къде е оценката? И за какво е точно лицензирания оценител? Изминала е давността, какво има не ясно? Аз първо не зная дали това се цели построяване на триетажна сграда. След като администрацията казва, че е така, защо ще е триетажна? Не стига, че срещу 267 квадратни метра се дават 480 поне един етаж да беше. Господин Бучаков сигурно му липсва юридическото образование … Още по-малко от 3 квартала, което по смисъла на ЗУТ се определя само със заповед на кмета. Този ПУП влиза да се гласува само, защото той касае обществено значими нужди. Не знам защо тук непрекъснато се коментира за някакви обезщетения, те са в последствие … на съвсем друга заповед и така нататък. Тогава беше внушено от комисията по ЗОРС и от нейните членове, че решението за съотношението на обезщетението не е окончателно и голяма част от колегите се подведоха. От там насетне комисията по ЗОРС започва да ни обяснява … 10 минути е изказването от група предполагам, че не сте си го нагласили точно. От там насетне комисията по ЗОРС започва да си нагласява собствените виждания спрямо момента. Вчера това е законно, днеска обаче не законно, защото как така ще се нарушат правото на собственост, което е вписано и ред такива. Смехория е становището на комисията по ЗОРС, че не може да задължаваме кмета. Разпечатал съм 10 такива решения. Понеже нашите актове подлежат на контрол и от областен управител, наблюдават се от прокуратура значи смея да кажа, че тези органи са малко по-компетентни отколкото някои членове на комисията по ЗОРС. Какво друго мога да кажа освен, че тази казвам го замянка, въпреки че не е прецизен термин стана достояние национално. Тя се появи, както помните в СРС-та подслушани от Ваньо Танов, оказа се, че и един вътрешен министър. Сегашния Цветанов говори срещу корупцията и той е въздействал, за да бъде прието решението, което членовете на ГЕРБ като г-н Танов ясно са осъзнавали, че е незаконно и че вреди на интересите на общината. Днес за съжаление в тази зала няма такива достойни членове на ГЕРБ, които да кажат, че това е незаконно и да не го подкрепят. Днес всички слушкат, защото вероятно чакат да бъдат наредени в следващите листи на политическата си партия или да получат някакви други облаги. Срам ме е в тоя момент, че в този съвет се случват такива неща. Дори не защото предложението щеше да бъде прието, аз съм наясно, че предложението това мнозинство нямаше да бъде прието, защото се отказа да се дискутира по него. Защото се отказа да се чуе гласа на опозицията, а както е казал един апостол на демокрацията „Демокрацията е тогава, когато и да не си съгласен с нечие мнение трябва да си готов да дадеш и живота си, за да има той правото да го изяви”. Това е, нашата група, изобщо нашите групи на опозицията ще останат в това заседание, тъй като в него има твърде много точки, въпреки че се изкушавахме да не се срамим с присъствието си тук. Но мисля че лошия вкус трябва да остане в устата на всички и най-вече на всички граждани, които ще се запознаят с „мъдрите” решения на мнозинството в този съвет.
Доц. В. Пенчев: Гласувахме всички предложени промени в дневния ред, така че остана да приемем дневния ред като цяло с приетите изменения. Моля, процедура на гласуване на вече изменение да го нарека дневен ред.
КВОРУМ – 39. С 31 гласа „за”, 5 „против” и 3 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала за 2010 г. – к.л.1214
Предложение: кмет
2. Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Плувен комплекс и атракционни съоръжения в „Парка на младежта” на гр.Русе – к.л.1215
Предложение: кмет
3. Допълване програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост – к.л.1206
Предложение: кмет
4. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – ЧОС – к.л.1221
Предложение: кмет
5. Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот, намиращ се в гр.Русе, ул.”Плиска” № 3, бл.”Орфей” – партер – к.л.1207
Предложение: кмет
6. Учредяване право на строеж за пристрояване на тераси – к.л.1209
Предложение: кмет
7. Учредяване право на строеж за надстрояване с един етаж на съществуваща сграда за изграждане на офиси – к.л.1210
Предложение: кмет
8. Учредяване на безвъзмездно право на ползване, експлоатация и поддържане върху ВиК обекти и съоръжения, собственост на Община Русе – к.л.1192
Предложение: кмет
9. Обявяване на имот – ЧОС за имот – ПОС – к.л.1208
Предложение: кмет
10. Одобряване на пазарна цена за разпоредителна сделка – к.л.1211
Предложение: кмет
11. Прекратяване на съсобственост в имот по ул.”Александровска” № 106 в гр.Русе на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе – к.л.1212
Предложение: кмет
12. Прекратяване на съсобственост в имот в землището на гр.Русе, местност Касева чешма, на основание чл.36, ала.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе – к.л.1193
Предложение: кмет
13. Прекратяване на съсобственост чрез обособяване на реални дялове от недвижим имот ПИ897А, кв.596 в гр.Русе, ж.к. „Чародейка – Г – север” – к.л.1219
Предложение: кмет
14. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи – ЧОС – к.л.1204
Предложение: кмет
15. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, община Русе – к.л.1220
Предложение: кмет
16. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти – детски градини намиращи се на територията на община Русе – к.л.1218
Предложение: кмет
17. Премахване по реда на чл.197, ал.1 от ЗУТ на общински сгради, намиращи се по ул. „Радецки” № 8, гр. Русе – к.л.1222
Предложение: кмет
18. Даване съгласие за сключване на договор от „ДКЦ – 1 – Русе” ЕООД за закупуване и внедряване на „Система за дигитална обработка на рентгеновия образ” – к.л.1216
Предложение: кмет
19. Ползване по план-извлечение за 2011 г. от поземлени имоти в горските територии, собственост на Община Русе в землището на село Тетово от „СЦДП” ДП ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав” гр.Кубрат – к.л.1223
Предложение: кмет
20. Предоставяне за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлени имоти в горските територии, собственост на Община Русе от „СЦДП” ДП ТП „Държавно ловно стопанство „Дунав” гр.Русе, намиращи се в района на дейност на стопанството и сключване на договор – к.л.1224
Предложение: кмет
21. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот ПОС – к.л.1186
Предложение: кмет
22. Отдаване под наем на част от имот ЧОС на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение „Русенска търговско-индустриална камара” – к.л.1187
Предложение: кмет
23. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.1188
Предложение: кмет
24. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.1190
Предложение: кмет
25. Наредба № 2 на ОбС – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – к.л.1191
Предложение: кмет
26. Допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л.1179
Предложение: кмет
27. Промени в Наредба 17 – к.л.1195
Предложение: общински съветник
28. Приемане на Стратегия за развитие на средното образование в Община Русе (2011 – 2015 г.) – к.л.1200
Предложение: кмет
29. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2011/2012 г. – к.л.1203
Предложение: кмет
30. Споразумение за сътрудничество между Общината, МК, Програма на ООН за развитие и следните читалища на територията на общината: НЧ „Просвета – 1927” – с.Семерджиево и НЧ „Г. Бенковски – 1937” – гр.Русе – к.л.1182
Предложение: кмет
31. Решение за упълномощаване кмета на Община Русе за издаване на Запис на заповед в полза на МРРБ като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансово плащане по проект „Аз, Градът” – Фестивал за съвременна градска култура с бенефициент Община Русе – к.л.1183
Предложение: кмет
32. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.1184
Предложение: кмет
33. Закриване на кметство с. Долно Абланово – к.л.1178
Предложение: кмет
34. Информация за изпълнението на бюджета на Община Русе за първото шестмесечие на 2011 г. – к.л.1199
Предложение: кмет
35. Промяна в план-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА – к.л.1196
Предложение: кмет
36. Корекция на бюджета на Община Русе за 2011 г. и план-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА към общините на Община Русе – к.л.1197
Предложение: кмет
37. Изменение на решение на ОбС – Русе № 1290, прието с протокол № 61 от 14.07.2011 г. за разкриване на социална услуга „Защитено жилище” за възрастни хора с увреждания като държавно делегирана дейност – к.л.1198
Предложение: кмет
38. Разкриване на социална услуга „Дневен център” за възрастни хора в с. Тетово като държавно делегирана дейност – к.л.1205
Предложение: кмет
39. Изменение на решение на ОбС № 1287, прието с протокол № 61 от 14.07.2011 г. за кандидатстване на Община Русе по ОП „РЧР” – проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” – к.л.1217
Предложение: кмет
40. Приемане на Актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за периода 2011 – 2015 г. – к.л.1225
Предложение: кмет
41. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Община Русе в полза на МОСВ, във връзка с проект „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” – к.л.1213
Предложение: кмет
42. Отпускане на персонална пенсия – к.л.1226
Предложение: кмет
43. Обявяване на 11 април – международния ден на бившите политзатворници и концлагеристи за ден на почит към жертвите – к.л.1201
Предложение: общински съветници
44. Питания
45. Промяна Решение № 1147/17.03.2011 г. за статута на СУ „М-р Атанас Узунов”-Русе
Предложение: кмет
46. Решение за участие като партньор в проект „ФромРома” с водещ партньор Сдружение „Българо – Румънски трансграничен институт по медиация”
Предложение:кмет
47. Промяна в Наредба № 21 на ОбС – Русе – к.л.1180
Предложение: общински съветници
48. Опрощаване на държавно вземане на Ренета Михайлова Йорданова
Предложение: председател ОбС
49. Опрощаване на държавно вземане на Пани Димитров Георгиев
Предложение: председател ОбС
50. Опрощаване на държавно вземане на „Бонсима” ООД
Предложение: председател ОбС

Файлове