Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1221 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗПСК, чл. 5 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, ЕИК 117002971.

2. Утвърждава тръжната документация /Приложение 2/ при следните условия:

2.1.Начална тръжна цена – 947 022,60 лева;

2.2.Стъпка на наддаване – 20 000 лева;

2.3.Депозит за участие в търга – 50 000 лева, който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

2.4.Начин на плащане на продажната цена на акциите – предложената от купувача цена се заплаща изцяло преди деня на подписване на договора за продажба.

3. Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. „Свобода“ 6. Цената на тръжната документация е 1 200 лева и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „ИНВЕСТБАНК“ АД, клон РУСЕ в центъра за административни услуги и информация.

4. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.

5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.

6. Оглед на активите на търговското дружество може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 20-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.

7. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. „Свобода“ №6.

8. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.

9. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лева плюс по 10 лева на час, съобразно продължителността на търга.

10. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.

11. Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде решение за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.

12. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

Файлове