Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1284 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл.
9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

 1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на сграда с
  идентификатор 63427.7.71.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем,
  точка, седем, точка, седемдесет и едно, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните
  регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, алея „Бели брези“ №10, застроена площ: 80 кв. м.
  /осемдесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: сграда за търговия,
  предмет на АОС №8396/20.09.2017 г. Сградата е разположена в поземлен имот с
  идентификатор 63427.7.71.
 2. Утвърждава тръжната документация /Приложение 4/ при следните условия:
  2.1. Начална тръжна цена – 60 000 лева;
  2.2. Стъпка на наддаване – 3 000 лева;
  2.3. Депозит за участие в търга – 10 000 лева, който се внася в срок до 17 работни
  дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник” чрез превод по банкова
  сметка, посочена в тръжната документация.
  2.4. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня
  на подписване на договора за продажба.
  Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и
  информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл.
  „Свобода“ №6. Цената на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ
  Инвестбанк” АД клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC:
  IORTBGSF, вид плащане: 447000 „ИНВЕСТБАНК”АД, клон РУСЕ в центъра за
  административни услуги и информация.
 3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от
  датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
 4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано
  от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
 5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на
  тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 19-ия работен ден
  включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
 6. Търгът да се проведе на 24-ия работен ден от датата на обнародване на
  решението в „Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на
  община Русе, пл. Свобода 6.
 7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима
  от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на
  органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе
  търга.
 8. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в
  размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час, съобразно продължителността на търга.
 9. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да
  определи спечелилия търга участник.
 10. Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите
  участници в търга, да издаде решение за спечелилия търга участник и да сключи
  приватизационен договор за покупко-продажба с него.
 11. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след
  първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

Файлове