Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1326 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1,
ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9
от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

 1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на застроен
  поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152 по кадастралната карта и кадастралните
  регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, с
  площ от 18 968 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
  трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, и построените в него сгради:
  1.1. Сграда 63427.8.1152.1, със застроена площ 392 кв. м, брой етажи: 1,
  предназначение: складова база, склад
  1.2. Сграда 63427.8.1152.2, със застроена площ 448 кв. м, брой етажи: 1,
  предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда
  1.3. Сграда 63427.8.1152.3, със застроена площ 264 кв. м, брой етажи: 1,
  предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда
  1.4. Сграда 63427.8.1152.4, със застроена площ 551 кв. м, брой етажи: 1,
  предназначение: гараж
  1.5. Сграда 63427.8.1152.5, със застроена площ 275 кв. м, брой етажи: 1,
  предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда
  1.6. Сграда 63427.8.1152.7, със застроена площ 175 кв. м, брой етажи: 1,
  предназначение: сграда за енергопроизводство
  1.7. Сграда 63427.8.1152.8, със застроена площ 316 кв. м, брой етажи: 1,
  предназначение: промишлена сграда
  1.8. Сграда 63427.8.1152.9, със застроена площ 360 кв. м, брой етажи: 1,
  предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда
  1.9. Сграда 63427.8.1152.10, със застроена площ 317 км. м, брой етажи: 4,
  предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда
  1.10. Сграда 63427.8.1152.11, със застроена площ 238 кв. м, брой етажи: 4,
  предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда
  1.11. Сграда 63427.8.1152.12, със застроена площ 28 кв. м, брой етажи: 1,
  предназначение: промишлена сграда
  1.12. Сграда 63427.8.1152.13, със застроена площ 1 188 кв. м, брой етажи: 3,
  предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда
  1.13. Сграда 63427.8.1152.14, със застроена площ 1 006 кв. м, брой етажи: 2,
  предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда
  1.14. Сграда 63427.8.1152.15, със застроена площ 419 кв. м, брой етажи: 1,
  предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда
  1.15. Сграда 63427.8.1152.16, със застроена площ 275 кв. м, брой етажи: 5,
  предназначение: административна, делова сграда

1.16. Сграда 63427.8.1152.17 със застроена площ 353 кв. м, брой етажи: 2,
предназначение: административна, делова сграда
1.17. Сграда 63427.8.1152.18 със застроена площ 68 кв. м, брой етажи: 1,
предназначение: сграда за търговия
1.18. Сграда 63427.8.1152.19 със застроена площ 473 кв. м, брой етажи: 4,
предназначение: промишлена сграда
1.19. Сграда 63427.8.1152.20 със застроена площ 298 кв. м, брой етажи: 1,
предназначение: складова база, склад,
предмет на АОС №7438/12.05.2015 г.

 1. Утвърждава тръжната документация /Приложение 4/ при следните условия:
  2.1. Начална тръжна цена – 4 200 000 лева, без ДДС;
  2.2. Стъпка на наддаване – 50 000 лева;
  2.3. Депозит за участие в търга – 200 000 лева, който се внася в срок до 17 работни
  дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник” чрез превод по банкова
  сметка, посочена в тръжната документация.
  2.4. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня
  на подписване на договора за продажба.
  Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и
  информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл.
  „Свобода“ 6. Цената на тръжната документация е 1 500 лева и се заплаща в офиса на „ТБ
  Инвестбанк” АД клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC:
  IORTBGSF, вид плащане: 447000 „ИНВЕСТБАНК“ АД, клон РУСЕ в центъра за
  административни услуги и информация.
 2. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от
  датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
 3. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано
  от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
 4. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на
  тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 20-ия работен ден
  включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
 5. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на
  решението в „Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на
  община Русе, пл. „Свобода“ 6.
 6. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима
  от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на
  органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе
  търга.
 7. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в
  размер на 50 лева плюс по 10 лева на час, съобразно продължителността на търга.
 8. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да
  определи спечелилия търга участник.
 9. Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите
  участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи
  приватизационен договор за покупко-продажба с него.
 10. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след
  първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

Файлове