Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Условия за закупуване на дървесина от склад, добита в горски територии, собственост на Община Русе, за 2022 г. по реда, предвиден в Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на недървесни горски продукти

До
Общински съвет – Русе

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от ЕНЧО ЕНЧЕВ
Зам. Кмет на Община Русе,
за кмет на Община Русе съгласно
Заповед № РД-01-3330/12.10.2022 г.

ОТНОСНО: Условия за закупуване на дървесина от склад, добита в горски територии, собственост на Община Русе, за 2022 г. по реда, предвиден в Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на недървесни горски продукти;

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 847, прието с Протокол № 31 от 24.03.2022 г. на Общински съвет – Русе е одобрен годишния план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2022 год.
С Решение № 1068, прието с Протокол № 39 от 13.09.2022 г. Общински съвет – Русе утвърди ценоразпис, без ДДС, за продажба на дървесина от временен склад и за продажба на дървесина от обект по чл. 206 от Закона за горите, с конкретни количества в подотдели, в землището на с. Червена вода, община Русе.
С цел да се осигури възможност на лицата, живеещи на територията на община Русе да закупят необходимите количества дърва за огрев за предстоящия отоплителен сезон, в настоящото предложение са предвидени условията, при които следва да се осъществи това.
В предложението за решение са предвидени ограничения за количеството дърва за огрев, които едно домакинство, респективно юридическо лице, може да закупи тъй като ресурсът, с който разполага Община Русе е ограничен. Целта на това предвиждане е повече домакинства и юридически лица да могат да се снабдят с дърва за огрев. Изрично е предвидено, както това е направено и в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, че закупените от склада на Общината количества не могат да бъдат продавани. Това е така, тъй като с продажбата на дърва за огрев от склад Общината цели подсигуряване на част от населението с дърва за огрев за лични нужди, а не с цел търговска дейност. Считаме, че по този начин би се преградил пътя за извършване на спекулативни сделки със закупените дърва.
Следва да се отбележи, че за юридически лица е предвиден по-малък максимален размер на количеството, което могат да закупят от склада – до 5 куб. метра, в сравнение с този предвиден за домакинствата – 10 куб. метра. Съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, право да закупят дърва от склад имат и юридически лица и еднолични търговци /чл. 71, ал. 2, т. 3/. Поставяйки това ограничение от една страна ще се даде възможност на търговците на територията на общината, които ползват дърва за огрев да ги закупят на цена, посочена в ценоразписа. От друга страна обаче, поставените ограничения са израз на волята на Общината домакинствата на нейната територия да бъдат подпомогнати в по-голяма степен. За училищата, социалните домове, детските заведения, религиозните и културни институции ограничение на количеството не се предлага, тъй като дейността им е с голямо обществено значение.
С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. l от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закон за горите, чл. 71, ал. 1, т. 4, ал. 2, ал. 7 и ал. 10 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на недървесни горски продукти, Общински съвет-Русе реши:
1. Право да закупят дървесина, в количествата, определени в Решение № 1068, прието с Протокол № 39 от 13.09.2022 г. Общински съвет – Русе и при цени, не по-ниски от ценоразписа, утвърден със същото решение, имат:
1.1. Физически и юридически лица, и еднолични търговци – без право на продажба;
1.2. Училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, културни институции на бюджетна издръжка-без право на продажба.
2. Лицата по т. 1.1. и 1.2. следва да имат постоянен адрес /за физическите лица/, респ. седалище и адрес на управление /за юридическите лица/, на територията на община Русе.
3. Физическите лица могат да закупят до 10 куб. метра /за едно домакинство/, а юридическите лица, едноличните търговци– до 5 куб. метра, за една календарна година.
4. Заявленията за закупуване на дървесина се подават до ОП „Паркстрой“-Русе, като същите се вписват в списък по реда на тяхното постъпване. Списъкът се утвърждава от Кмета на Община Русе или определен от него зам. кмет.
В изпълнение на чл. 52, ал. 5, т. 2 на ЗМСМА, 30 на сто от постъпленията от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните населени места.

ВНОСИТЕЛ:

ЕНЧО ЕНЧЕВ
Зам. Кмет на Община Русе,
за кмет на Община Русе съгласно
Заповед № РД-01-3330/12.10.2022 г.