Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Важни съобщения

Определяне кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд Русе

Предложение от Елеонора Николова, общински съветник в О6С-Русе, Председател на Временната комисия,

създадена с Решение № 165, прието с протокол № 9 от 21.05.2020 г. на О6С-Русе

ОТНОСНО: Определяне кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд , които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 165, прието с протокол № 9 от 21.05.2020 г. на Общински съвет — Русе беше създадена временна комисия в състав: председател Елеонора Николова и членове: Наталия Кръстева, Елка Симеонова, Деница Иванова, Биляна Кирова, Асен Даскалов Росица Георгиева, Айдоан Джелил, Деана Тонева и Делян Саманджиев. Задачата ѝ беше: Да публикува в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страницата на Общински съвет откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, както и правилата за провеждането и; Преглеждане на изискуемите по закон документи на кандидатите и изготвяне на доклад; публикуване на интернет страницата на Общински списък на допуснатите до участие кандидати; Изслушване на всеки допуснат кандидат в публично заседание; Съставяне доклад за протичане определянето на кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд.

съдебни_заседатели

Обявление

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в Общински съвет – Русе Предложение Вх. № 950 от 14.08.2020 г.,

О П О В Е С Т Я В А М:

На 09.09.2020 г. (сряда), от 17, 30 часа, в град Русе, пл. „Свобода“ № 6, Пленарна зала, ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2019 година.

 Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или на интернет страницата на общината. (http://www.ruse-bg.eu/).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (Иво Пазарджиев)

покана_бюджет

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Русе

Кандидатите ще бъдат изслушани от временната комисия на Общински съвет – Русе, създадена с Решение № 165/21.05.2020 г., както следва:
Кандидати с номера от 1 до 55 на 27 август 2020г., от 9 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6, зала „Свети Георги“

Кандидати с номера от 56 до 111 на 28 август 2020г., от 9 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6, зала „Свети Георги“.

1. Даяна Иванова
2. Ива Начева
3. Диана Христова
4. Галя Миланова
5. Росица Янкова
6. Валентин Лилов
7. Алексей Рибчев
8. Янина Андреева
9. Симеон Петров
10. Татяна Дончева
11. Лили Стоева
12. Мирослав Русев
13. Венелин Димитров
14. Розалия Вичева
15. Десислава Йорданова
16. Албена Бенкова
17. Силвия Филева
18. Игнат Игнатов
19. Теменуга Христова
20. Галина Цвяткова
21. Елизабет Цвяткова
22. Васил Василев
23. Иван Стефанов
24. Десислава Величкова
25. Виолета Стефанова
26. Светла Джаджева
27. Радина Трифонова
28. Мария Енева
29. Галя Даскалова
30. Вася Шаповалова
31. Марияна Върбанова
32. Ивайло Върбанов
33. Атанас Маринов
34. Евелина Маринова
35. Красимир Петков
36. Анка Симеонова
37. Илия Илиев
38. Йорданка Тодорова
39. Стоян Суванджиев
40. Александър Иванов
41. Наталия Тодорова
42. Недко Недев
43. Митко Станев
44. Росица Минчева
45. Веселина Василева
46. Аспарух Фурнаджиев
47. Иринка Неделчева
48. Елка Чавдарова
49. Люба Модева
50. Татяна Йорданова
51. Велина Митова
52. Галина Радкова
53. Галина Шопова
54. Димитър Тодоров
55. Весела Иванова
56. Виргиния Шишкова
57. Явор Маринов
58. Ваня Атанасова
59. Дияна Пенчева
60. Светлана Стефанова
61. Павлин Петров
62. Екатерина Маринова
63. Мария Димитрова
64. Михаела Тодорова
65. Иван Георгиев
66. Петя Димитрова
67. Пламена Василева
68. Нели Йорданова
69. Халиме Нуридин
70. Юлиана Иванова
71. Ирина Радославова
72. Ина Шаркова
73. Рени Иванова
74. Петър Соколов
75. Нела Димитрова
76. Милена Цонева
77. Димитринка Маринова
78. Стефка Русинова
79. Светлана Бонева
80. Диана Тодорова
81. Лидия Николова
82. Даниел Нанков
83. Юлиян Ламбев
84. Магдалена Георгиева
85. Владислав Нанов
86. Петя Минчева
87. Александър Димитров
88. Петя Георгиева
89. Пламен Димитров
90. Владислав Кръстев
91. Диана Митева
92. Даниела Колева
93. Радостина Пашева
94. Виолета Йоницова
95. Клара Лакова
96. Гергана Георгиева
97. Людмила Атанасова
98. Пресиана Данева
99. Аби Стоянова
100. Анахид Костадинова
101. Илия Костов
102. Магдалена Пазарджиева
103. Росица Кръстева
104. Петрана Йосифова
105. Митко Вълев
106. Ирина Зебилянова
107. Петя Грозева
108. Деяна Стойкова
109. Валерия Горнячка
110. Веселина Антонова
111. Пламен Иванов

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Общински съвет – Русе, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ открива процедура за определяне на съдебните заседатели за Районен съд – Русе от района на Общински съвет – Русе и кани заинтересованите лица, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, да подадат заявление, към което да приложат документи, доказващи изпълнението на изискванията на закона.

Съгласно чл. 67, ал. 1 и 3 от ЗСВ, за да бъде определено едно лице за съдебен заседател следва да отговаря на следните изисквания:

 1. Да е дееспособен български гражданин;
 2. Да е на възраст от 21 до 68 години;
 3. Да има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
 4. Да има завършено най-малко средно образование;
 5. Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. Да не страда от психически заболявания.
 7. Да не е съдебен заседател в друг съд;
 8. Да не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 9. Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 10. Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Според чл. 68, ал. 5 от ЗСВ най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка на допуснатите кандидати, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗСВ кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет – Русе:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Заявленията и приложените към тях документи могат да се подадат всеки работен ден от 09.00 до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч., в срок до 17.07.2020г., в град Русе,  пл. „Свобода“ № 6, ет. 3, стая 304.

На основание чл. 68, ал. 5 от ЗСВ списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се публикуват на интернет страницата на общинския съвет.

Допуснатите кандидати ще бъдат изслушани от временната комисия на Общински съвет – Русе, създадена с Решение № 165/21.05.2020 г., на 27 и 28 август 2020г., от 9 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6, зала „Свети Георги“.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия може да получите от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /Комисията/. За целта следва да подадете заявление по образец до Комисията на адрес: София, 1000,  ул. Врабча № 1. Образеца на заявление, както и повече информация за процедурата ще намерите тук: https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani/zayavleniya .

С правилата за определяне на съдебни заседатели подробно може да се запознаете тук / https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135560660/.

Примерен образец на заявление може да свалите тук.

Примерен образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ може да свалите тук.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 442/04.05.2020г. Посоченото предложение и бъдещия общ административен акт касае приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 година.

            Реализацията на Програмата е в подкрепа на общинската политика за подпомагане на деца с изявени дарби, които са доказали своите възможности в конкурентна среда в областта на науката, изкуствата и спорта. С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка на конкурси, олимпиади и състезания, на общинско ниво, за които са осигурени финансови средства за 2020 година, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

            Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство чрез еднократно финансово подпомагане и чрез стипендии. Нейното ефективно и последователно прилагане е част от грижата за развитието на духовния, творческия и физическия потенциал на младите хора в България.

            Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.

            Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                    /Иво Пазарджиев/

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 106/24.01.2020 г. Посоченото предложение и бъдещия общ административен акт касае определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване годишен план за паша.

Приемането на административния акт се налага от разпоредбите ЗСПЗЗ. Чрез определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване годишен план за паша за 2020г. освен, че ще се постигне оптимално разпределение на ползването на общинските пасища, ще се създадат и условия за тяхното опазване.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за решение всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или от публикуваното по-долу приложение.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгл. чл. 69, ал.1, т.1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет – Русе /пл. „Свобода 6, ет.3, ст. 304/ в едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                        /Иво Пазарджиев/

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,

О Б Я В Я В А М :

В Общински съвет – Русе постъпи Подписка с вх. № 573/24.09.2019г от инициативен комитет с предложение, касаещо двора и сградата на закритото училище в квартал Средна кула.  

Предложението на местната гражданска инициатива беше разгледано на заседанието на Общински съвет – Русе, проведено на 23.01.2020г. След като общинският съвет се запозна със становището на общинска администрация и с мотивите на местната гражданска инициатива, беше прието Решение № 60/23.01.2020 г. С него Общински съвет – Русе реши да бъде извършен ремонт на покрива на закритото училище в квартал Средна кула и потвърди, че към настоящия момент Община Русе няма намерение да бъде променяна собствеността на имота и сградите на бившето училище.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иво Пазарджиев /

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,

О Б Я В Я В А М :

В Общински съвет – Русе постъпи Подписка с вх. № 550/10.09.2019г от инициативен комитет за забрана изгаряне на отпадъци, мониторинг върху замърсяването на въздуха от производствени източници и мониторинг върху електромагнитните излъчвания на мобилните оператори на територията на Община Русе.   

Предложението на местната гражданска инициатива беше разгледано на заседанието на Общински съвет – Русе, проведено на 23.01.2020г. След като общинският съвет се запозна със становищата на РИОСВ – Русе и общинска администрация и с мотивите на местната гражданска инициатива, беше прието Решение № 61/23.01.2020 г. С него Общински съвет – Русе реши:

 1. Не приема първото предложение на местната гражданска инициатива да бъде забранено с отделно решение изгарянето на отпадъци на територията на Община Русе.
 2. Приема второто предложение на местната гражданска инициатива, като за неговото реализиране следва да бъде осигурена мобилна инсталация за мониторинг на замърсяването на въздуха от промишлените зони на град Русе.
 3. Не приема третото предложение на местната гражданска инициатива, тъй като от една страна контролът върху източниците на нейонизиращи лъчения е възложен от действащото законодателство на регионалните здравни инспекции, а от друга – липсва норма, която да оправомощава органите на местно самоуправление да изграждат системи за мониторинг на тези източници..

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Иво Пазарджиев /

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в Общински съвет – Русе Предложение Вх. № 483 от 20.08.2019 г.,

О П О В Е С Т Я В А М:

На 09.09.2019 г. (понеделник), от 17, 30 часа, в град Русе, пл. „Свобода“ № 6, Пленарна зала, ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2018 година.

 Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе /пл. „Свобода” №6/, ет. 3, стая 304 или на интернет страницата на общината. (http://www.ruse-bg.eu/).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              /чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев/