Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Важни съобщения

Важно съобщение

Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози, вр.чл.24, ал.5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници, е приел Решение № 1163 /13.12.2022 г., с което е …  Подробно “Важно съобщение”

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № ОбС-15/06.01.2023 г. Посоченото предложение и …  Подробно “УВЕДОМЛЕНИЕ”

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от заинтересовани таксиметрови превозвачи с вх. № 831 от 18.10.20202 …  Подробно “О Б Я В Л Е Н И Е”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 825/13.10.2022г. Посоченото предложение и бъдещия …  Подробно “ОБЯВЛЕНИЕ”

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в …  Подробно “О Б Я В Л Е Н И Е”

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 194 от АПК Общински съвет – Русе съобщава, че с Решение № 18 от 28 април 2022 г. по административно дело № 740/2021 г. Административен съд – Русе е отменил по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Русе разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т.4 от …  Подробно “СЪОБЩЕНИЕ”

СЪОБЩЕНИЕ

Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози, вр.чл.24, ал.5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници, е приел Решение № 678 /14.10.2021 г., с което е определил …  Подробно “СЪОБЩЕНИЕ”

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2020 година

…  Подробно “Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2020 година”