Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози, вр.чл.24, ал.5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници, е приел Решение № 678 /14.10.2021 г., с което е определил …  Подробно “СЪОБЩЕНИЕ”

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2020 година

…  Подробно “Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2020 година”

ОБЯВА – Общински съвет – Русе стартира процедура за избор на обществен посредник

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 ОТ „ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 460/22.04.2021 г. Общински съвет – Русе обявява конкурс за Обществен посредник на територията на Община Русе.  Право да кандидатства има всеки български гражданин, който е пълнолетен, неосъждан, който …  Подробно “ОБЯВА – Общински съвет – Русе стартира процедура за избор на обществен посредник”

Списък на допуснати и недопуснати до събеседване кандидати от конкурса за Обществен посредник на територията на Община Русе, обявен с Решение 460 от 22 април 2021 г. на Общински съвет – Русе

Вх. №Име, презиме, фамилия на кандидатаДопуснат до събеседванеОснование за недопускане
  530/ 15.06.2021 г.    Милена Йорданова Цонева-Георгиева    ДА   
546/ 21.06.2021 г.  Ина Георгиева Райчева-Цонева  НЕКандидатът не е представил следния документ, посочен в чл. 6, ал. 3, т.
…  Подробно “Списък на допуснати и недопуснати до събеседване кандидати от конкурса за Обществен посредник на територията на Община Русе, обявен с Решение 460 от 22 април 2021 г. на Общински съвет – Русе”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 340/19.04.2021г. Посоченото предложение и бъдещия …  Подробно “ОБЯВЛЕНИЕ”

О‌ ‌Б‌ ‌Я‌ ‌В‌ ‌А‌

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 ОТ ”ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 460/22.04.2021 г.

Общински съвет – Русе обявява конкурс за Обществен посредник на територията на Община Русе. 

Право да кандидатства има всеки български гражданин, който е пълнолетен, неосъждан, който има …  Подробно “О‌ ‌Б‌ ‌Я‌ ‌В‌ ‌А‌”

РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ГЛАСУВАНЕ ПО ПРЕДЛОЖЕИЕ С ВХ. №1269/23.11.2020 Г.

ОТНОСНО:  Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на обект – общинска собственост в тематичен Коледен базар

 ИМЕЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
АЙДОАН АПТИ ДЖЕЛИЛЗА
АЛЕКСАНДЪР НАНЕВ НЕДЕЛЧЕВЗА
АЛИСЕ КЯМИЛОВА МУРТЕЗОВА 
АСЕН ИВАНОВ ДАСКАЛОВЗА
БЕДРОС ЛЕВОН ПЕХЛИВАНЯН 
БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА КИРОВАЗА
ВАЛЕРИ
…  Подробно “РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ГЛАСУВАНЕ ПО ПРЕДЛОЖЕИЕ С ВХ. №1269/23.11.2020 Г.”

Определяне кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд Русе

Предложение от Елеонора Николова, общински съветник в О6С-Русе, Председател на Временната комисия,

създадена с Решение № 165, прието с протокол № 9 от 21.05.2020 г. на О6С-Русе

ОТНОСНО: Определяне кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд , които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен …  Подробно “Определяне кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд Русе”

Обявление

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в …  Подробно “Обявление”