Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

Важни съобщения

РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ГЛАСУВАНЕ ПО ПРЕДЛОЖЕИЕ С ВХ. №1269/23.11.2020 Г.

ОТНОСНО:  Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на обект – общинска собственост в тематичен Коледен базар

 ИМЕЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
АЙДОАН АПТИ ДЖЕЛИЛЗА
АЛЕКСАНДЪР НАНЕВ НЕДЕЛЧЕВЗА
АЛИСЕ КЯМИЛОВА МУРТЕЗОВА 
АСЕН ИВАНОВ ДАСКАЛОВЗА
БЕДРОС ЛЕВОН ПЕХЛИВАНЯН 
БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА КИРОВАЗА
ВАЛЕРИ
…  Подробно “РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ГЛАСУВАНЕ ПО ПРЕДЛОЖЕИЕ С ВХ. №1269/23.11.2020 Г.”

Определяне кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд Русе

Предложение от Елеонора Николова, общински съветник в О6С-Русе, Председател на Временната комисия,

създадена с Решение № 165, прието с протокол № 9 от 21.05.2020 г. на О6С-Русе

ОТНОСНО: Определяне кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд , които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен …  Подробно “Определяне кандидатите за съдебни заседатели в Русенски районен съд, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд Русе”

Обявление

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в …  Подробно “Обявление”

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Русе

Кандидатите ще бъдат изслушани от временната комисия на Общински съвет – Русе, създадена с Решение № 165/21.05.2020 г., както следва:
Кандидати с номера от 1 до 55 на 27 август 2020г., от 9 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6, зала „Свети Георги“

Кандидати с номера от …  Подробно “Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Русе”

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Общински съвет – Русе, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ открива процедура за определяне на съдебните заседатели за Районен съд – Русе от района на Общински съвет – Русе и кани заинтересованите лица, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, да …  Подробно “СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ”

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 442/04.05.2020г. Посоченото предложение и бъдещия …  Подробно “УВЕДОМЛЕНИЕ”

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 106/24.01.2020 г. Посоченото предложение и …  Подробно “УВЕДОМЛЕНИЕ”

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,

О Б Я В Я В А М :

В Общински съвет – Русе постъпи Подписка с вх. № 573/24.09.2019г от инициативен комитет с предложение, касаещо двора и сградата на закритото …  Подробно “О Б Я В Л Е Н И Е”

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,

О Б Я В Я В А М :

В Общински съвет – Русе постъпи Подписка с вх. № 550/10.09.2019г от инициативен комитет за забрана изгаряне на отпадъци, мониторинг върху замърсяването …  Подробно “О Б Я В Л Е Н И Е”